ˆ

Wydział Edukacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Edukacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału Edukacji:
Małgorzata Pikus, tel. 87 73 26 145
 
stanowisko ds. oświatowych:
Renata Przestrzelska, tel. 87 73 26 269
Justyna Sikorska, tel. 87 73 26 169
Urszula Dobrowolska, tel. 87 73 26 268
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 369

Bogumiła Ormanowska, tel. 87 73 26 190
Magda Modzelewska, tel. 87 73 26 175
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 370

Do zadań Wydziału Edukacji należy:

1) Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 15 lat.
2) Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3) Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół (przedszkoli) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.
4) Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.
5) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli
7) Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.
8) Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.
9) Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowanie mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
10) Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji, a w szczególności:
a) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek,
b) analiza stanu realizacji budżetu szkół i przedszkoli w trakcie roku budżetowego,
c) dokonywanie czynności nadzoru (czynności kontrolnych) w zakresie realizacji budżetu w podległych jednostkach,
d) przekazywanie jednostkom podległym zaleceń i wniosków.
11) Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Ełku w wieku do 18 lat.
12) Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.
13) Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
14) Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.
15) Koordynacja działań w zakresie:
a) przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich),
b) dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych,
c) zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.
16) Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny, a w szczególności:
a) analiza projektów arkuszy organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli,
b) przedłożenie arkuszy organizacji Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia,
c) analiza, opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.
17) Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkól i przedszkoli na dany rok szkolny.
18) Prowadzenie spraw związanych z bazą danych systemu informacji oświatowej (SIO).
19) Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
20) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
21) Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli kontraktowych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
22) Opracowywanie bilansu potrzeb kadrowych nauczycieli.
23) Przekazywanie podległym jednostkom informacji z zakresu spraw bieżących.
24) Prowadzenie spraw związanych z:
a) procedurą wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) procedurą powierzania nauczycielowi stanowiska dyrektora i odwoływania dyrektora z zajmowanego stanowiska,
c) opiniowaniem wniosków w sprawie zamiaru powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora szkoły na wniosek dyrektora szkoły.
25) Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych.
26) Udzielanie i rozliczanie dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących oświaty i wychowania, w tym funkcjonowania szkół i przedszkoli.
28) Realizacja wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych przez organy Miasta (Prezydenta i Rady Miasta) oraz wniosków stałych komisji Rady Miasta.
29) Wykonywanie terminowych sprawozdań lub informacji organom i instytucjom do tego upoważnionym (GUS, MEN, Ministerstwo Finansów, Kuratorium Oświaty, ZUS, RIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski).
30) Współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
31) Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
32) Prowadzenie spraw związanych z:
a) grantami edukacyjnymi „Nasze pasje”,
b) stypendiami za wyniki w nauce i aktywność społeczną.
33) Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów finansowanych z budżetu państwa.
34) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowofinansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 11:57:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 11:57:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 15:31:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »