ˆ

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału - Marta Herbszt, tel. 87 73 26 236
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 236
 
Referat Planowania Przestrzennego: 
stanowisko ds. architektoniczno-przestrzennych - Aneta Brylowska, tel. 87 73 26 259, Julita Stupak, tel. 87 73 26 233, Barbara Nartowicz, tel. 87 73 26 152, Sylwia Dobrzyń, tel. 87 73 26 153

ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 232, 233

Referat Gospodarki Nieruchomościami:
Kierownik Referatu - Sylwia Prądzyńska, tel. 87 73 26 119
stanowisko ds. dzierżaw - Radosław Nasalski, tel. 87 73 26 234
stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym - Anna Hanusko, tel. 87 73 26 135, Ilona Paczyńska-Dożynko, tel. 87 73 26 232
stanowisko ds. użytkowania wieczystego - Dorota Łuczaj, tel. 87 73 26 162
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 234 i 235

Biuro Obsługi Inwestora:
stanowisko ds. obsługi inwestora - Radosław Nasalski, tel. 87 73 26 234
 
Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) Referat Gospodarki Nieruchomościami:
a) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości:
᠆ prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości w formie rejestru,
᠆ prowadzenie ewidencji umów sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy i zarządu,
᠆ przygotowanie rocznego planu wykorzystania zasobu nieruchomości,
᠆ regulacja stanu prawnego przy obrocie nieruchomościami,
᠆ prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych nieruchomości komunalnych,
᠆ prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa na rzecz Miasta Ełk,
᠆ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców,
᠆ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości  gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych, w tym sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym,
᠆ realizacja roszczeń posiadaczy nieruchomości gruntowych zabudowanych związanych oddaniem gruntów pod budynkami w użytkowanie wieczyste oraz roszczeń wspólnot mieszkaniowych
w zakresie sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości,
᠆ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddawaniem w użytkowanie wieczyste, w trybie przetargów, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych oraz nieruchomości
lokalowych,
᠆ prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów na lokale mieszkalne,
᠆ prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów notarialnych w zakresie skrócenia lub przedłużenia terminów użytkowania wieczystego,
᠆ prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali oraz uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości lokalowych w następstwie wykonanych inwentaryzacji budynków, w zakresie powierzchni i przynależnych udziałów,
᠆ nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne nieodpłatne od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz za odszkodowaniem ustalonym
w drodze rokowań,
᠆ prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne,
᠆ prowadzenie zamian nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk związanych z realizacją celów publicznych oraz realizacją ustaleń planistycznych,
᠆ prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości Miasta Ełk ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności ustanawianiem służebności osobistych i gruntowych,
᠆ prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów stanowiących własność Miasta Ełk w dzierżawę w trybie bezprzetargowym i w trybie przetargu oraz oddawaniem nieruchomości
w użyczenie,
᠆ prowadzenie spraw związanych z oddawaniem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości komunalnych w trwały zarząd,
᠆ prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości,
᠆ prowadzenie spraw z zakresu zasiedzenia gruntów,
᠆ prowadzenie spraw dotyczących monitorowania obrotu wtórnego lokalami mieszkalnymi.
b) opłaty z nieruchomości gminnych:
᠆ prowadzenie rejestru sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użyczenie i trwały zarząd,
᠆ bieżąca ewidencja, rejestr umów, decyzji i innych dokumentów określających należności Miasta dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości gruntowych oddanych
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd, opłat adiacenckich, przekształceń własnościowych, bezumownego korzystania i innych ustalonych należności oraz emisja tych
danych do programów księgowych,
᠆ prowadzenie spraw w sprawie bonifikat od opłaty rocznej.
᠆ prowadzenie spraw związanych z kontrolą sposobu użytkowania gruntu oraz naliczaniem opłat w związku z trwałym bezumownym zajęciem terenu komunalnego,
᠆ prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi ustalonymi w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych
urządzeń infrastruktury technicznej, bądź w wyniku podziału nieruchomości,
᠆ prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach uzyskania prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych dotyczących przekształcenia bądź nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych,
᠆ zabezpieczanie wierzytelności gminy z tytułu rozłożenia opłaty lub ceny na raty oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek,
᠆ wysyłanie informacji osobom o wysokości raty z tytułów: przekształcenia, służebności, sprzedaży ratalnej mieszkań, opłaty adiacenckiej,
᠆ sporządzanie deklaracji podatkowych i opłacanie podatków za nieruchomości będące we władaniu Miasta Ełk, położone na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie
z kompetencjami wydziału,
᠆ prowadzenie spraw aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego, należności z tytułu służebności gruntowych i osobistych, opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
᠆ prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego.
c) pozostałe czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami:
᠆ praca w programie EW MAPA polegająca na redakcji map ewidencji gruntów i budynków oraz niezbędnych nakładek tematycznych,
᠆ obsługa Systemu Informacji o Terenie założonego dla Miasta Ełk,
᠆ prowadzenie inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Miasta Ełk,
᠆ planowanie i sprawozdawczość w zakresie zasobu nieruchomości,
᠆ przedkładanie do Biura Rady Miasta zestawienia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
᠆ przekazywanie informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych do zarządców wspólnot oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
᠆ prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji budynków komunalnych wraz z przeliczaniem udziałów w wykonanych dokumentacjach, archiwizacją i udostępnieniem wspólnotom
mieszkaniowym,
᠆ prowadzenie całości spraw związanych z procedurą podziałów nieruchomości,
᠆ uczestnictwo w czynnościach utrwalenia na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Ełk nowo wyznaczonych punktów granicznych,
᠆ numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów,
᠆ prowadzenie spraw w ramach przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, w tym określania potrzeb rozbiórek obiektów i uzbrajania terenów komunalnych,
᠆ ogłaszanie w prasie lokalnej wykazów i przetargów na zbycie nieruchomości oraz organizowanie tych przetargów,
᠆ prowadzenie spraw związanych z procedurą postępowań rozgraniczeniowych nieruchomości,
᠆ prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
2) Referat Planowania Przestrzennego:
a) planowanie przestrzenne:
᠆ przygotowywanie projektów uchwał związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
᠆ przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystępowania do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium,
᠆ przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowywania planów oraz ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych,
᠆ nadzór merytoryczny nad sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
᠆ przeprowadzanie procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
᠆ nadzór merytoryczny nad sporządzaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
᠆ przeprowadzanie procedur planistycznych związanych ze sporządzaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
᠆ prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z tymi planami,
᠆ przekazywanie staroście kopii uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
᠆ nadzór merytoryczny nad sporządzaniem koncepcji urbanistyczno -architektonicznych,
᠆ przygotowanie danych do specyfikacji przetargowej na opracowania planistyczne i przekazanie wraz z wnioskiem o uruchomienie procedury przetargowej do Biura Zamówień Publicznych,
᠆ opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego sporządzanych przez sąsiednie gminy,
᠆ dokonywanie analiz wniosków w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
᠆ przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
᠆ przygotowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
᠆ określanie gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne,
᠆ występowanie do właściwych organów administracji rządowej z wnioskami o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
᠆ współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną powołaną zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
᠆ obsługa techniczna i formalna Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w zakresie zawiadomień, obsługi posiedzeń i protokołów,
᠆ sporządzanie zapotrzebowań na środki i sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie planowania przestrzennego,
᠆ prowadzenie spraw związanych z realizacją zapisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
b) zagospodarowanie przestrzenne:
᠆ dokonywanie analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów szczególnych,
᠆ dokonywanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenów, na których przewiduje się realizację inwestycji,
᠆ dokonywanie analiz obszarów w celu określenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu,
᠆ przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
᠆ przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
᠆ przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych niż strona osób,
᠆ przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu i przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu,
᠆ prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
᠆ prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
᠆ stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
᠆ uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy wydawanych przez wójtów gmin sąsiednich, a obejmujących część obszaru miasta Ełk,
᠆ przekazywanie marszałkowi województwa kopii wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
᠆ prowadzenie zbioru decyzji w indywidualnych sprawach, przekazywanych przez organy administracji publicznej,
᠆ współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie bezstronnych informacji dotyczących warunków realizacji zamierzanych inwestycji,
᠆ wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz naliczanie należnych z tego tytułu opłat,
᠆ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
᠆ prowadzenie oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków.
3) Biuro Obsługi Inwestora:
a) Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej Miasta, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
b) Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
c) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Biura Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami Miasta, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami.
d) Organizacja i udział w organizowanych przez Urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta.
e) Udzielania informacji przedsiębiorcom i inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej.
f) Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
g) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.
h) Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Miasta.
i) Współdziałanie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku w zakresie obsługi inwestora.
j) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., Regionalnym Centrum Obsługi
Inwestora i Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 10:43:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 10:43:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 09:09:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »