ˆ

Straż Miejska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Straż Miejska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-19 10:29:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Siedziba - Urząd Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 2, parter

numer alarmowy 986

tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy
tel. 87 73 26 285, 87 73 26 289 - Sekretariat (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 600 374 299, 87 73 26 286 - Oskarżyciel Publiczny (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 87 73 26 287 – Komendant Straży Miejskiej (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)

Komendant Straży Miejskiej - mgr Krzysztof Skiba 
ul. Piłsudskiego 2, pokój 6

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Franciszek Nietupski
ul. Piłsudskiego 2, pokój 4, tel. 87 73 26 288

Strażnik rejonowo-interwencyjny - Ewa Bugieda, Marcin Dorf, Jan Falaciński, Zbigniew Kuczewski, Anna Kuć, Krzysztof Mieczławski, Magdalena Milewska, Karol Olszyński
Aplikanci - Sylwia Anuszkiewicz, Monika Budnik, Wojciech Budnik, Paweł Klepacki, Paulina Kosmala- Suchwałko, Tomasz Oleksa, Łukasz Statkiewicz, Ewa Maria Wojciechowska
ul. Piłsudskiego 2, pokój 2

Oskarżyciel sekcji ds. wykroczeń - Mariusz Dremo
ul. Piłsudskiego 2, pokój 5

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi biurowej - Iwona Rymarowicz, Iwona Sakowicz
Pomoca administracyjna - Anna Sobolewska
ul. Piłsudskiego 2, pokój 3

Dyżurni straży (ochrona i dozór budynku Urzędu Miasta oraz funkcja dyżurnego Straży Miejskiej): Marek Ciach, Tomasz Gałązka, Radosław Kosiorek, Sławomir Topolski
ul. Piłsudskiego 4, pokój 102

Przedmiot działalności:

1. Ochrona spokoju, czystości i porządku w miejscach publicznych w tym:
1) kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
b) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
c) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
2) wykrywanie i ustalanie sprawców "dzikich" wysypisk śmieci,
3) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
4) kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,
5) kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,
6) kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich najbliższym otoczeniu.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Ełku.
4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniu śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do policyjnej izby zatrzymań lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Ełku.
10. Całodobowa ochrona i dozór budynków Urzędu.
Zakres uprawnień 
-  Udzielanie pouczeń 
- Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. 
- Ujecie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. 
- Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
- Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
- Usuwania pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym. 
- Wydawanie poleceń 
- Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych 
- Zwracanie się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy określonej w ustawie o Policji.
« powrót do poprzedniej strony