ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Polityki Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Polityki Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Irena Katarzyna Podlecka, tel. 87 73 26 263
Stanowisko ds. pomocy społecznej -  Agnieszka Wojciechowska, tel. 87 73 26 265
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - Justyna Pajko, tel. 87 73 26 266
Stanowisko ds. rodziny - Faustyna Gajewska, tel. 87 73 26 264
Stanowisko ds. zdrowia - Marta Gienieczko tel. 87 73 26 228
Pomoc Administracyjna - Justyna Miksza, tel. 87 73 26 266

ul. Piłsudskiego 2, I piętro, pokoje 14, 15 i 16

Zadania Wydziału Polityki Społecznej:
1) W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy:
a) planowanie wysokości środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta na każdy rok,
b) nadzorowanie i wykonywanie budżetu miasta w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy,
c) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, preliminarza na jego wykonanie i sprawozdanie z jego realizacji,
d) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i corocznego sprawozdania z jego realizacji,
e) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i sprawozdania z jego realizacji,
f) koordynacja pracy w Poradni Rodzinnej prowadzonej w ramach ww. programów,
g) bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki alkoholowej i kilkuletnim programem przeciwdziałania narkomanii oraz kilkuletnim programem przeciwdziałania przemocy,
h) koordynacja działań związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii realizowanych przez różne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe,
i) dokonywanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
j) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych programów profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
k) udział w posiedzeniach i koordynacja pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
l) współdziałanie i koordynacja działań organów samorządowych, instytucji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii,
m) koordynacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
n) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
2) w zakresie wspierania rodzin:
a) planowanie i nadzorowanie wydatków w zakresie opieki nad dziećmi umieszczanymi w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka,
b) opracowanie i wdrażanie programów promujących i wspierających rodziny wielodzietne oraz seniorów tj. Ełcka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny, Ełcka Karta Seniora 60+,
c) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie wspierania rodzin,
d) przygotowanie i obsługa spotkań organizacyjnych w zakresie wspierania rodzin, seniorów oraz współpraca z nimi,
e) organizacja oraz koordynacja Dni Rodziny,
f) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rodzin: festyny, konferencje międzypokoleniowe, pikniki;
3) w zakresie spraw społecznych:
a) współpraca z jednostkami podległymi Wydziałowi Polityki Społecznej wskazanymi w § 17 ust. 2 w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących pomocy społecznej,
b) projektowanie we współpracy z jednostkami podległymi Wydziałowi Polityki Społecznej wskazanymi w § 17 ust. 2 planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
c) wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutu jednostkom podległym Wydziałowi Polityki Społecznej wskazanymi w § 17 ust. 2 Regulaminu,
d) opiniowanie, planowanie i wnioskowanie w sprawach rozdziału środków na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,
e) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
f) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym także Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku,
g) opracowanie, wdrażanie, realizacja oraz monitoring programów służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
h) opracowanie standardów i kierunków działań podejmowanych w zakresie pomocy społecznej;
4) w zakresie zdrowia:
a) współpraca z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. w realizacji zadań gminy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
b) planowanie, wdrażanie realizacja oraz monitoring programów edukacyjny oraz profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
c) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
d) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 10:17:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 10:17:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 13:28:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »