ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie kolejnego (V) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem letniskowym, położonej na terenie Gminy Ełk w miejscowości Woszczele, przy ul. Modrzewiowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-15 08:23:34 przez Ilona Paczyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny (V) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem letniskowym, położonej na terenie Gminy Ełk w miejscowości Woszczele przy ul. Modrzewiowej, według niżej podanego zestawienia:
1. Oznaczenie nieruchomości: zabudowana działka gruntu oznaczona w obrębie 55-Woszczele nr 377/12
2. Numer księgi wieczystej: OL1E/00010569/2
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0467 ha.
4. Opis nieruchomości:
a) Według operatu ewidencji gruntów działka nr 377/12 oznaczona została jako użytek gruntowy B – tereny mieszkaniowe. Kształt nieruchomości dość regularny, ukształtowanie pionowe – teren płaski. Na działce posadowiony jest budynek letniskowy. Teren nieruchomości ogrodzony, zagospodarowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do nieutwardzonych dróg publicznych stanowiących własność gminy Ełk: ul. Modrzewiowej, oznaczonej jako działka nr 377/53 w obrębie 55-Woszczele oraz ul. Świerkowej, oznaczonej jako działka nr 377/51 w obrębie 55-Woszczele. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa. Jezioro Sawinda Wielka w odległości ok. 110 m.
b) Dostępność sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, studnia na działce. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się osadnik kanalizacji lokalnej. Uzbrojenie w pasie drogowym: sieć teletechniczna.
UWAGA: według danych zawartych na mapach sytuacyjnych ogrodzenie działki posadowione jest na działkach oznaczonych numerami: od wschodu – nr 377/53, stanowiącej własność gminy Ełk (około 0,5 m od faktycznej granicy działki), od południa – nr 377/51, stanowiącej własność gminy Ełk (około 1,0 m od faktycznej granicy działki), od zachodu – nr 377/13, stanowiącej własność prywatną (około 0,2 m od faktycznej granicy działki). Gmina miasto Ełk sprzedaje nieruchomość w granicach wskazanych w operacie ewidencji gruntów i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną konieczność zmiany posadowienia ogrodzenia.
5. Opis budynku: Budynek letniskowy (rekreacji indywidualnej) to obiekt o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 45,1 m2, zrealizowany wg danych ewidencyjnych w 2000 r. Budynek posadowiony na fundamentach betonowych. Ściany budynku drewniane. Podłoga z płyt pilśniowych na legarach drewnianych. Dach konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty blachą. Elewacja budynku z desek drewnianych. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna – drewniana, natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Stan techniczny ogólny budynku średni, budynek wykończony w standardzie niskim.
6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk, uchwalonym uchwałą nr XLVIII/406/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 lutego 2009 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 45 z 1 kwietnia 2009 r., poz. 733, nieruchomość położona na terenie obrębu 55-Woszczele, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 377/12 objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN, dla którego zapisy planu brzmią następująco:
§10. Ustalenia dla terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MMN:
1) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie budynków wolno stojących (w tym z pomieszczeniami garażowymi), z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garażowych w głębi działek,
a) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,
b) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
c) szerokość elewacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, od strony frontu działki, uzależniona jest od szerokości działek budowlanych i konieczności zachowania wymaganych prawem odległości od granic działek sąsiednich,
d) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 9 m,
- dla budynków gospodarczych i garażowych – 6 m,
e) dachy budynków projektowanych dwuspadowo, z dopuszczeniem wielospadowym z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przedziale 350-450,
- dla budynków gospodarczych i garażowych w przedziale 300-450,
f) układ głównych kalenic dachowych dla projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w przybliżeniu równoległy lub prostopadły do pasa drogowego przyległej drogi,
2) realizacja obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną terenów budowlanych i utzrymania porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe itp.,
3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki położonej na terenie MN – maksymalny 0,30,
4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni działki,
5) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, pod warunkiem, że powierzchnia usług stanowić będzie mniej niż 30 % powierzchni całkowitej budynku.”
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm).
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
8. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży:
a) Zgodnie z zarządzeniem nr 1254.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2022 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.
b) Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów – 13.04.2023 r., 19.07.2023 r., 03.10.2023 r., 14.12.2023 r.
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 16 lutego 2024 r.:
  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234.
    2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.
3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
5) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
110) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
12) Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
13) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.).
15) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
16) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
17) Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
18) Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lud zarządcami poszczególnych sieci.
19) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
20) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
W celu obejrzenia budynku, zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do zarządcy budynku, tj. „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku ul. Wojska Polskiego 68, tel. 87 732 64 67.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).”
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska-Dożynko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-15 08:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-15 08:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-15 08:23:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony