ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ul. Zawiszy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-18 08:27:51 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Zawiszy, według niżej podanego zestawienia:
 1. nr 691/35 o pow. 0,0892 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 691/36 stanowiącej drogę dojazdową;
 2. nr 691/37 o pow. 0,0951 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 691/36 stanowiącej drogę dojazdową;
uregulowane w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. Działka nr 691/35: zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytki gruntowe: Lzr-Ł - grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwałych klasy VI i R - grunty orne klasy V. Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka ogrodzona od strony północnej, południowej i zachodniej; przy południowej granicy rośnie kilka większych drzew. W północnej części działki biegnie podziemna sieć kanalizacji deszczowej. Cena nieruchomości: 159.740,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium - 31.900,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
 2. Działka nr 691/37: zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytki gruntowe: Lzr-Ł - grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwałych klasy VI i R - grunty orne klasy V. Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka ogrodzona od strony północnej i częściowo południowej. Bliżej granicy wschodniej pozostałości cokołu betonowego po ogrodzeniu, w północno-wschodnim narożniku podmurówka po szklarni. Przy wschodniej granicy kilka drzew owocowych. Przez środek działki biegnie podziemna sieć kanalizacji deszczowej. Cena nieruchomości: 169.770,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium - 33.900,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
Opis działki nr 691/36:
Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego: kształt działki zbliżony do podłużnego prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Na południowej granicy działki płot z siatki na słupkach stalowych oraz brama stalowa.
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie II”, uchwalonym uchwałą nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., poz. 126, nieruchomości położone na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr: 691/35, 691/36, 691/37, objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm).
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: zgodnie z zarządzeniem nr 811.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 maja 2021 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowe nieruchomość nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowania.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2022 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
 1. wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 04.01.2022 r.:
 1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
 2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
  2. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach: listownie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, bądź poprzez dostarczenie do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku (niski parter, pokój 02), w terminie do dnia 04.01.2022 r.
3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzających ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego rejestru Sądowego – aktualny odpis (z ostatnich 6 miesięcy) z Rejestru Sądowego; cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).
4. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
5. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:
a) majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 • stawiennictwo obojga małżonków albo
 • przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.
b) majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 • odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
 • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo
 • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.
6. W przypadku przystąpienia do przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną, konieczne jest załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
9. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
13. Nabywcy nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pokryją koszty:
- sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie po 189,00 zł,
- podziału geodezyjnego w kwocie po 590,00 zł,
- wydania wypisów i wyrysów geodezyjnych w kwocie po 225,00 zł.
14. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
15. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
16. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17. Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie II”.
18. Drogę dojazdową (działka o nr 691/36) nabywcy nieruchomości urządzą we własnym zakresie i na własny koszt, a w szczególności wybudują niezbędne sieci uzbrojenia technicznego oraz utwardzoną nawierzchnię.
19. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Gminy Miasta Ełku (19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4), dotyczącej pasa gruntu 4 m (po 2 m od osi przewodu) na całkowitej długości przewodu kanalizacji deszczowej polegającej na prawie dostępu pracownikom zarządcy sieci wraz z niezbędnym sprzętem w celu przeprowadzenia kontroli lub usunięcia awarii. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania zagospodarowania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci oraz utrzymania w obrębie sieci wyłącznie nasadzeń jednorocznych.
20. W związku z tym, iż przez działkę nr 691/37 od południowo-wschodniego do północno-zachodniego narożnika przebiega sieć kanalizacji deszczowej, nabywca nieruchomości może dokonać przebudowy tej sieci, na odcinku pomiędzy studzienkami, z uwzględnieniem budowy dodatkowej studni, z przebiegiem wzdłuż północnej i wschodniej granicy terenu lub wzdłuż zachodniej i południowej granicy z uwzględnieniem wymagań formalno-technicznych:
 • przebudowa istniejącej sieci musi odbyć się z zachowaniem dotychczasowych parametrów technicznych lub określonych przez gestora sieci w przypadku zamiaru jej zabudowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;
 • wykonanie robót musi odbyć się pod nadzorem zarządcy sieci;
 • przebudowany odcinek sieci należy przekazać nieodpłatnie na majątek Gminy Miasta Ełk.
21. Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
22. Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz. 1899 z późn. zm.).
23. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
24. Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
25. Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
26. Przyłącza do istniejących sieci nabywcy działek wykonają solidarnie własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
27. Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
28. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 08:14:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 08:27:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 08:27:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony