ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-08 09:33:40 przez Ilona Paczyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, według niżej podanego zestawienia
 
Nieruchomość 1)
a) Numer nieruchomości gruntowej: 2878/2
b) Numer Księgi Wieczystej: OL1E/00040629/0
c) Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 2,6329 ha
d) Opis nieruchomości: Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „R” - grunty orne klasy IVb. Na działce znajdują się: skupiska drzew i krzewów, ślad drogi gruntowej, wzdłuż granicy wschodniej i w części południowej skarpy terenowe.
Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej ul. Produkcyjnej . Uzbrojenie w ul. Produkcyjnej: sieć wodociągowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna eS i 3eS oraz sieć oświetleniowa.Nawierzchnia ulicy Produkcyjnej z masy asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej.
e) Cena wywoławcza nieruchomości netto: 1.316.450,00 zł (słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)
f) Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 263.300,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)
 
Nieruchomość 2)
a) Numer nieruchomości gruntowej: 2878/3
b) Numer Księgi Wieczystej: OL1E/00040629/0
c) Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 2,7717 ha
d) Opis nieruchomości: Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „R” - grunty orne klasy IVb. Na działce znajdują się: skupiska drzew i krzewów, wzdłuż granicy wschodniej skarpy terenowe, znaki geodezyjne - punkt osnowy pomiarowej 1212.
Nieruchomość położona jest przy urządzonej ogólnodostępnej drodze stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 2095/6, 2095/9, 2095/12.
Uzbrojenie w urządzonej ogólnodostępnej drodze stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 2095/6, 2095/9, 2095/12: sieć wodociągowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna oświetleniowa.
Nawierzchnia ulicy Produkcyjnej z masy asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej. Ponadto w ul. Produkcyjnej – sieć elektroenergetyczna eS i 3eS.
e) Cena wywoławcza nieruchomości netto: 1.385.850,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
f) Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 277.200,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)
 
1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta "EŁK - PODMIEJSKA", dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, zatwierdzonym uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 49, poz. 1020 z dnia 31 marca 2008 roku, nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 2878/2 i 2878/3 objęte są ustaleniami kwartałów oznaczonego na rysunku planu symbolem PS-2 i KDW.06-D15, dla których zapisy planu brzmią następująco:
§7. Ustala się strefę produkcyjną i produkcyjno-usługową wyznaczoną na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem PS-2.
 1. Dla terenów strefy PS-2 ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
  1. biura;
  2. przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe z preferencją następujących branż:
   1. przemysł elektrotechniczny i elektroniczny;
   2. przemysł maszynowy w tym renowacja urządzeń mechanicznych;
   3. przemysł budowlany i usługi budowlane;
   4. przemysł drzewny i usługi stolarskie;
  3. składy, magazyny i hurtownie;
  4. drogi, parkingi i zieleń.
 2. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
  1. liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może przekraczać trzech;
  2. wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejściu nie może przekraczać 12m; dopuszcza się realizację fragmentów budynku o większej wysokości, jeżeli podyktowane to będzie względami produkcyjno-technologicznymi;
  3. dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych w uzasadnionych przypadkach.
 3. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki;
  2. dopuszcza się grodzenie terenów o wysokości do 2,2m od poziomu terenu, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzeń pełnych.
 4. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału terenu:
  1. proponowany podział terenu na działki budowlane ma charakter orientacyjny;
  2. dopuszcza się łączenie lub inny podział na działki w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów;
 5. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:
  1. wjazdy na teren projektowanych działek bezpośrednio z drogi oznaczonej symbolem KD.01-L30 lub KD.02-L20 oraz poprzez projektowane drogi wewnętrzne, których przebieg wynikać będzie z dokonywanego podziału;
  2. miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, nie mniej jednak jak 3 miejsca na 50m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.
 6. Na terenie strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 7. projektuje się przepompownię ścieków P2, w technologii bezskratkowej, dla której strefa oddziaływania winna się zawierać w granicach wyznaczonej działki zbierającej grawitacyjnie ścieki z przyległych terenów i przetłoczeń ich do głównego kolektora istniejącego w ulicy Podmiejskiej. Przebieg uzbrojenia pokazany na rysunku planu, uzależniony będzie od lokalizacji dróg wewnętrznych.”
[...]
KDW.05-D20 - projektowana droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 20m i szerokości jezdni 7m. Obowiązuje wykonanie chodnika o szerokości minimum 1,5m po jednej stronie oraz oświetlenia ulicznego. Wprowadza się zakaz utwardzenia powierzchni żużlem. W przypadku likwidacji istniejącego torowiska dopuszcza się wykorzystanie tego terenu pod przebieg projektowanej drogi wewnętrznej KDW.05 lub też inny jej przebieg w zależności od sposobu zagospodarowania terenu wynikający z potrzeb potencjalnego inwestora.”
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zmianami).
2. Nabywca zlokalizuje na nieruchomości inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.
Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy. Preferowana branża produkcyjna.
3. W związku z tym, iż przedmiotowe nieruchomości objęte są granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
- nabywca będzie związany postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
- Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości,
- przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Bliższych informacji w przedmiotowych sprawach udzieli SSSE Podstrefa Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel. 87 6106272.
4. Zgodnie z zarządzeniem nr 767.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 01 kwietnia 2021 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
5. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.
6. Brak urządzonych zjazdów z drogi – ul. Produkcyjnej oraz z urządzonej drogi ogólnodostępnej. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zjazd na nieruchomość, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na jego budowę od zarządcy drogi, tj. Prezydenta Miasta Ełku.
7. Występujące na nieruchomości z poz.2 znaki geodezyjne podlegają ochronie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami).
UWAGA !!!
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
1. Część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ełku w sali konferencyjnej, przy ul. Piłsudskiego 4, w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 1000 .
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej komisja przetargowa:
1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdzi dowody wpłaty wadium;
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru oferty wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 55 punktów.
2. Pisemna oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane i dokumenty oraz podpisany załącznik:
1) informację o składającym ofertę (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot).
- Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny złożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
- W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
2) datę sporządzenia oferty,
3) podpis oferenta (lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
4) oznaczenie nieruchomości,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie, że oferent nie ma zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
7) oferowaną cenę netto powyżej ceny wywoławczej przy czym minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych plus należny podatek VAT 23 % i sposób jej zapłaty,
8) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
9) w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem – promesę zezwolenia lub zezwolenie na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSW, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278,
10) oświadczenie oferenta o innowacyjności (druk w załączeniu),
11) wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie nieruchomości i warunków ich realizacji (powierzchnia budynków, koszt inwestycji oraz opis planowanej zabudowy/funkcji zagospodarowania),
12) planowana wielkość zatrudnienia (utworzenia nowych miejsc pracy),
13) kopię dowodu wniesienia wadium.
3. Wadium podane w tabeli należy wnieść w pieniądzu terminie do dnia 13.12.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. Nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Produkcyjnej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się obok wejścia (niski parter), do dnia 13.12.2021 r. do godziny 1530.
5. Złożona oferta będzie oceniana według następujących kryteriów i zasad:
Nr kryterium
Kryterium
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium
1
Oferowana cena nabycia nieruchomości
35
2
Planowana wielkość zatrudnienia (utworzenia nowych miejsc pracy)
15
3
Powierzchnia zabudowy produkcyjnej, tj. obiektów związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi
50
Łącznie
100
 
Wzór oceny punktowej:
1n= Cn/Cmax x 35 pkt.       2n= Zn/Zmax x 15 pkt.            3n = Pp
 
1n - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1,
2n - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2,
3n - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 3,
Won = 1n + 2n + 3n
 
Won - wskaźnik oceny oferty
n - numer oferty
Cmax - cena najwyższej oferty na nabycie gruntu
Zmax - najwyższa liczba zatrudnienia
Pp - liczba punktów za powierzchnie zabudowy budynku pod działalność produkcyjną, przyznawana według kryteriów:
P1 = 5 pkt – powierzchnia zabudowy do 3000 m2;
P2 = 15 pkt – powierzchnia zabudowy od 3001 m2 do 3999 m2;
P3 = 40 pkt – powierzchnia zabudowy od 4000 m2 do 4999 m2;
P4 = 45 pkt – powierzchnia zabudowy od 5000 m2 do 5999 m2;
P5 = 50 pkt – powierzchnia zabudowy od 6000 m2.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
7. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
8. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Przetarg odbędzie się nawet w przypadku zakwalifikowania tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
10. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
12. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
13. Prezydentowi Miasta Ełku przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiekolwiek oferty.
15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
16. Nabywca przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie po 140,00 zł (sto czterdzieści złotych), podziału geodezyjnego w kwocie po 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie po 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
17. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, a w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu o terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Koszty zawarcia: warunkowej umowy sprzedaży, umowy przenoszącej własność oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
18. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i umowy przenoszącej własność nieruchomości, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
19. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.
W przypadku nieskorzystania przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości nastąpi przeniesienie prawa jej własności w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku wykonania przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną prawa pierwokupu Gmina Miasta Ełku zobowiązana będzie do zwrotu na rzecz nabywcy ceny sprzedaży nieruchomości wraz z kosztami wymienionymi w pkt. 16, w terminie ustalonym w warunkowej umowie sprzedaży.
20. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
21. Ustala się, że maksymalny termin realizacji inwestycji nie przekroczy 5 (pięciu lat), tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Gmina Miasto Ełk zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat na wypadek niezabudowania nieruchomości przez nabywcę, tj. niewybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, lub niedotrzymania zobowiązań wynikających z deklarowanej przez nabywcę oferty (w kwestii prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług), w ciągu 5 lat od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca zobowiązany jest przenieść z powrotem na rzecz Gminy Miasta Ełku własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości.
22. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
23. Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk, zwanego „EŁK – PODMIEJSKA”.
24. Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
25. Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
26. Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
27. Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
28. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
29. Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
30. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
31. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
32. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
33. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
34. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
35. Dodatkowych warunków przetargu, poza wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu, nie przewiduje się.
36. Z dokumentami przywołanymi w niniejszym ogłoszeniu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4 (pokój nr 234) w terminie do dnia 13.12.2021 r.
37. Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234, tel. (87) 732 62 32, 87 732 62 36, 87 732 61 19.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-08 09:29:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-08 09:33:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08 09:33:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony