ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-14 10:27:04 przez Monika Salwocka, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach 15.09.2020 r. – 05.10.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz udziału wynoszący 101274/107125 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w księdze wieczystej nr OL1E/00029942/7, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 1 – Ełk 1 jako działka numer 373/27, o obszarze 0,0283 ha, położonej w Ełku przy ul. 3 Maja 11, stanowiący własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (Nr. rej. A-4543) nr 11 przy ul. 3 Maja w Ełku. Budynek murowany, podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), w zabudowie zwartej.
W budynku znajdują się instalacje sieciowe: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Dane liczbowe budynku: pow. zabudowy 268 m2, łączna pow. użytkowa lokali z piwnicami 1071,25 m2, pow. części wspólnych 111,40 m2.
Opis zabytku: kamienica zbudowana ok. 1905-1910 roku z elementami późnego historyzmu w wystroju fasady. Budynek dwufasadowy, z fasadami czteroosiowymi. Drzwi umieszczone w zryzalitowanej osi narożnej, w portalu flankowanym dwiema kolumnami. Ryzalit zwieńczony hełmem. Kondygnacje rozdzielone rozbudowanym gzymsem kordonowym. Okna ujęte tynkowanymi opaskami, w drugiej kondygnacji obu fasad oraz w osi narożnej we wszystkich kondygnacjach flankowane pilastrami. Okna drugiej kondygnacji zwieńczone trójkątnymi naczółkami W trzeciej osi drugiej, trzeciej i czwartej osi fasady od strony ul. 3 Maja balkony z ażurowymi balustradami. Fasady zwieńczone attyką w formie balustrady tralkowej. Nad osiami fasady od strony 3 Maja lukarny zamknięte attykami o zróżnicowanym wystroju.
Zakres sprzedaży: udział 101274/107125 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej związany z:
 1. pięcioma niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi o łącznym obszarze 956,49 m2, w tym:
  a) lokal nr 1 o pow. 145,45 m2 (parter), składający się z 2 kuchni, 5 pokoi, w.c., 2 łazienek, korytarza, składówki i przedsionka;
  b) lokal nr 2 o pow. 199,63 m2 (I piętro), składający się z 3 kuchni, 7 pokoi, w.c., 2 łazienek, korytarza i 2 przedsionków;
  c) lokal nr 3 o pow. 205,83 m2 (II piętro), składający się z 3 kuchni, 5 pokoi, 2 w.c., 2 łazienek i korytarza;
  d) lokal nr 4 o pow. 205,44 m2 (III piętro), składający się z 3 kuchni, 6 pokoi, 2 w.c., łazienki, korytarza i przedsionka;
  e) lokal nr 5 o pow. 200,14 m2 (poddasze), składający się z 2 kuchni, 2 pokoi, w.c., korytarza i 3 pomieszczeń strychowych;
 2. dwunastoma pomieszczeniami pomocniczymi o funkcji komórek lokatorskich (piwnic) o łącznym obszarze 56,25 m2,
 3. prawem współwłasności 101274/107125 części działki gruntu nr 373/27 o obszarze 0,0283 ha.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 roku, nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 373/27, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
„§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW , 9MW,10MW, 11MW , 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
 2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.
 3. W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.
 4. Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.
 5. Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.
 6. Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.
 7. Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych,
 8. Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.
 9. Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.
 10. Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
 11. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
 12. Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.
 13. Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych: [...]
  d) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, ustala się:
  · możliwość budowy, przebudowy, remontu, odbudowy budynków. W przypadku przebudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
  · wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.
  · zadaszenia nowej zabudowy należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Adama Mickiewicza lub 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.
  · zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
  · dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują.
  · należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
  · obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja) oraz z ul. Adama Mickiewicza.”
   
  Nieruchomość oznaczona numerem 373/27 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
  UWAGA !!!
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwoleniem nr 6864/2020 z dnia 10.08.2020 r. udzielił pozwolenia na sprzedaż przez Gminę Miasto Ełk udziału 101274/107125 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. 3-go Maja 11 w Ełku, dz. nr 373/27, obręb Ełk 1, pod warunkiem zobowiązania w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zawarcia w akcie notarialnym następujących zapisów:
  1. informacji, iż budynek przy ul. 3 Maja 11 w Ełku, dz. nr 373/27, obręb Ełk 1 objęty jest ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 lutego 2011 r., znak: IZAR(ms)4101-19(1)10/11,
  2. informacji, że wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmujący udział 101274/107125 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 234, tel. 87 7326232.
 
 
                                                                                                                                                                               ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                                            MIASTA
 
                                                                                                                                                                                   Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

 • Wykaz (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-09-14 10:26:07 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Salwocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 10:24:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Salwocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 10:27:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Salwocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14 10:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony