ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0016 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę gospodarczo-garażową.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-28 09:52:28 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0016 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę gospodarczo-garażową.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą, według niżej podanego zestawienia:
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Łukasiewicza
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki)
1) 2 - 2517/1
2) 2 - 1325/67
3.
Numer księgi wieczystej
1) OL1E/00016510/6
2) OL1E/00013491/5
4.
Powierzchnia nieruchomości
1) 0,0015 ha
2) 0,0001 ha
łączna pow. 0,0016 ha
5.
Opis użytku w ewidencji gruntów
Bi - inne tereny zabudowane
6.
Podstawa przeznaczenia do przetargu
Zarządzenie nr 1596.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie:
1) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2517/1 i 1325/67 o łącznej pow. 0,0016 ha, pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą;
2) wyrażenia zgody na ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu najkrótszą drogą przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 1325/70 o pow. 0,1588 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00072689/1, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w pkt. 1
7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁK – ŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP - S, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
„§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP-S:
1) przeznaczenie – zabudowa garażowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o dowolnej powierzchni minimalnej,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch działek budowlanych, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki garażowe wielostanowiskowe, budynki garażowe w zabudowie szeregowej złożone co najmniej z trzech sąsiadujących ze sobą budynków; dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w istniejących w dniu uchwalenia planu budynkach garażowych,
b) wysokość budynków - do 4 m, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków w zabudowie szeregowej,
c) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
d) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, przy czym obowiązuje jedna forma dachów budynków w zabudowie szeregowej,
e) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni terenu,
f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni terenu,
g) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m, z zastrzeżeniem lit. h,
h) dopuszcza się lokalizację budynków ścianą z otworami drzwiowymi przy wspólnej granicy działki budowlanej i działki niesamodzielnej
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
a) wysokość – do 5 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
c) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
d) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się
5) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do drogi publicznej 16.KD-L - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 19.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0,1%.”
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
8.
Opis nieruchomości
Przy północnej granicy nieruchomości na działce sąsiedniej znajduje się skrzynka z urządzeniami elektrycznymi oraz przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna.
Nabywca zobowiązany będzie do:
- utrzymywania ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
- uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania terenu, a w szczególności do zachowania odległości od istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto PGE informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych), możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę (pismo Nr RM4/LW/8566/2018 z dnia 15.06.2018 r.).
Uzbrojenie w drodze oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1325/35: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, hipotekami, i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
9.
Dostęp do drogi publicznej
Do ul. Ignacego Łukasiewicza przez drogę wewnętrzną własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełku jako działka o numerze geodezyjnym 1325/35 o powierzchni 0,1268 ha oraz przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełku jako działka o numerze geodezyjnym 1325/70 powierzchni 0,1588 ha na zasadzie służebności gruntowej przejścia i przejazdu.
 
10.
 
Termin przetargu
 
06 października 2020 r. o godzinie 10:00.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 10.01.2019 r., 26.03.2019 r., 11.06.2019 r., 03.09.2019 r., 16.12.2019 r., 04.03.2020 r., 23.06.2020 r.
 
11.
Miejsce przetargu
Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
 
12.
Łączna cena wywoławcza netto
2.160,00 zł netto (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym:
- cena wywoławcza własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w kwocie 1.360,00 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) netto;
- cena wywoławcza jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej opisanej w poz. 6 pkt. 2, w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) netto.
 
13.
Stawka podatku VAT
Cena uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży i ustanowienia służebności.
14.
Warunek przystąpienia do przetargu
1) Wpłacenie wadium w pieniądzu – na rachunek Urzędu Miasta Ełku, prowadzony w ban­ku PKO BP S.A., numer rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538, bądź w obliga­cjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz­nego – poprzez złożenie w pokoju 235 Urzędu Miasta Ełku.
2) Nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk, i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 02).
 
15.
Wysokość wadium
400,00 zł (czterysta złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%
 
1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestni­ka przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie naby­cia nieruchomości.
3) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
16.
Termin wpłacenia wadium i złożenia oświadczenia
 
01 października 2020 r.
17.
Przebieg przetargu
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej je­den uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotne­go wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowa­nej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
18.
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w kwocie 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych), aktualizacji operatów szacunkowych w kwocie 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 803,33 zł (osiemset trzy złote 33/100), wyrysów geodezyjnych w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych).
19.
Termin zapłaty należności
Cena sprzedaży nieruchomości, cena służebności gruntowej oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
20.
Dane dot. zawarcia umowy sprzedaży
1. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
3. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
21.
Uwagi
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Nabywcy poniosą koszt ewentualnego wznowienia znaków granicznych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
Nabywcy nieruchomości wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywiesze­nia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na­byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru­chomościami. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługu­je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
22.
Termin wywieszenia ogłoszenia
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 28.08.2020 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń: .........………. 2020 r.
23.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 235, tel. 87-732-62-35).
 
                                                                                            Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                            Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-28 09:47:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-28 09:52:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28 09:52:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony