ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym kolejny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 69/989 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 216/3 o pow. 989 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-20 11:38:34 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o kolejnym kolejny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 69/989 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 216/3 o pow. 989 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena wywoławcza - 172.000,00 zł
Wadium - 34.400,00 zł
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami nr 11 i 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00014360/5.
 
Nieruchomość lokalowa mieszkalna będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 11 i 11A, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 216/3.
Powyższa działka położona jest na obszarze, dla którego Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr III.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk–Stadion”.
Ponadto dla ww. nieruchomości Prezydent Miasta Ełku wydał w dniu 19 marca 2008 decyzję nr 18/2008, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na parterze na lokal handlowo-usługowy. Brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 17.12.2019 r., 27.02.2020 r. i 18.06.2020 r.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w kwocie 34.400,00 zł. w terminie do dnia 2 października 2020 r.:
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 2 października 2020 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 
Nabywca nieruchomości, przed zawarciem umowy notarialnej, pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i koszt aktualizacji operatu szacunkowego w kwocie 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych)
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, (I piętro), umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz pod nr tel. (87) 732 61 35.”
 
                                                                                                                                    ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                 MIASTA
                                                                                                                                        Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-20 11:32:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Hanusko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-20 11:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 11:38:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony