ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-12 12:41:57 przez Ewa Galińska

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej, wraz z udziałem wynoszącym 10/1025 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 765 o powierzchni 1025 m2.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00007712/6.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Gdańskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 765.
Działka o nr 765 znajduje się w obszarze, dla którego Rada Miasta Ełku w dniu 17 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę nr III.15.2019 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Stadion”.
Dla działki nr 765 Prezydent Miasta Ełku wydał następujące decyzje:
  1. decyzję nr 36/2009 z dnia 20.07.2009 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny i usługowy.
  2. decyzję nr 10/2014 z dnia 11.03.2014 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części strychu na lokal mieszkalny.
  3. decyzję nr 27/2014 z dnia 11.06.2014 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne.
  4. decyzję nr 32/2014 z dnia 4.08.2014 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu części poddasza na cele mieszkalne.
  5. decyzję nr 36/2015 z dnia 15.06.2015 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie części dachu i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne.
  6. decyzję nr 36/2015 z dnia 15.06.2015 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie części dachu i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne.
  7. decyzję nr 5/2014 z dnia 11.03.2014 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej wraz z przyłączami.
 
Działka o nr 765 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 316.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 15 października 2019 r. ww. lokal przeznaczony jest do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym cena ułamkowej części gruntu 2900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych).
 
Sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz.106 z póź. zm.)
 
Wadium – 14000,00 zł (czternaście tysięcy złotych).
 
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 26.02.2020 r.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. :
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 250,00 (dwieście pięćdziesiąt złotych), wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w prawa i obowiązki określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy o własności lokali.
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
W celu obejrzenia lokalu, zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do zarządy budynku, tj. „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku ul. Wojska Polskiego 68, tel. 876213616, 87 732 6467.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                   Mirosław Hołubowicz
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony