ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku w pobliżu ulicy Krzemowej, oznaczonych numerami: 2120/3 i 2120/4, pod usługi rzemieślnicze, w tym zakłady drobnej wytwórczości

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-25 12:43:04 przez Martyna Skrocka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny (II) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku w pobliżu ulicy Krzemowej, według niżej podanego zestawienia:
 
L.p.
Numer nieruchomości gruntowej
Numer Księgi Wieczystej
Powierzchnia nieruchomości gruntowej
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości netto
Wysokość wadium
brutto, w tym podatek VAT 23%
1
2120/3
OL1E/00079483/6
0,7998 ha
Według operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako użytek gruntowy R V – grunty orne klasy V. Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Krzemowej na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny. Dojazd ulicą Krzemową, dalej drogami nieurządzonymi. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością i pojedynczymi drzewami.
1.333.333,33 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
265.000,00 zł
2
2120/4
OL1E/00079484/3
0,8075 ha
Według operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako użytek gruntowy R V – grunty orne klasy V. Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Krzemowej na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny. Dojazd ulicą Krzemową, dalej drogami nieurządzonymi. Kształt działki nieregularny. Rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością i pojedynczymi drzewami.
Przez wschodnią część działki przebiegają przewody elektroenergetyczne – linia napowietrzna oraz podziemna.
1.347.357,72 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
269.000,00 zł
 
a) Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Krzemowej – sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć telekomunikacyjna.
b) Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez drogi wewnętrzne stanowiące własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o numerach działek: 2763, 2761, 2765 (KW nr OL1E/00069251/8) i 2774 (KW nr OL1E/00069644/0), na zasadzie ustanowionej nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu. Bezpośredni dostęp do nieruchomości nr: 2120/3 i 2120/4 zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną nr 2786 o pow. 0,2506 ha uregulowaną w księdze wieczystej OL1E/00076125/8. Opłatę za ustanowienie prawa poniosą nabywcy nieruchomości. Koszty ustanowienia służebności, w tym opłatę za ustanowienie prawa, poniosą nabywcy tych działek w wysokości 3.100,00 zł netto dla działki 2120/3 oraz 3.100,00 zł netto dla działki 2120/4, powiększone o podatek VAT, ustalony według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy zgodnie z Zarządzeniem nr 1291.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 8 lutego 2023 r.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, jeżeli nabywcy nieruchomości nr: 2120/3 i 2120/4 posiadają pośredni dostęp do przedmiotowych działek, istnieje możliwość rezygnacji z urządzania drogi dojazdowej na działce nr 2786 stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku.
c) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalonym uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Województwa Suwalskiego poz. 237), nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 2120/3 i 2120/4 objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UR, dla którego zapisy planu brzmią następująco:
1 UR- Teren usług rzemieślniczych, w tym także zakładów drobnej wytwórczości. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji. Dopuszcza się realizowanie budynków mieszkalnych właścicieli działek wyłącznie na styku z terenem 7 ŻP/US w odległości 5 m od linii rozgraniczających te tereny.”
Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm.).
d) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 74, 1688 i 2005) przedsiębiorca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Ełk, ul. Adama Mickiewicza 15, tel. 87 610 62 72.
 
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: zgodnie z zarządzeniem nr 1447.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2023 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczą się w stosunku do nich żadne postępowania.
Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu 09 maja 2024 r.

 
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2024 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r.:
w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538
  1. 2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.
3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
5) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11) Ceny nieruchomości podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
12) Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umów sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryją nabywcy nieruchomości.
13) Jeżeli osoby, ustalone jako nabywcy nieruchomości nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscach i w terminach podanych w zawiadomieniach organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umów sprzedaży, a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.
14) Nabywca nieruchomości nr 2120/4 zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A. Zakres służebności zobowiązuje nabywcę do:
- zgody na umieszczenie oraz znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej,
- ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
- utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu,
- uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
15) Nabywcy nieruchomości poniosą koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
16) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
17) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
18) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
19) Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
20) Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywcy nieruchomości wykonają własnym staraniem i na własny koszt , po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
21) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponoszą nabywcy nieruchomości.
22) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponoszą nabywcy.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Skrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-21 13:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Martyna Skrocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-25 12:43:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Martyna Skrocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-25 12:43:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony