ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej numerem 2099/40, pod działalność usług handlowych i rzemieślniczych

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-25 12:44:09 przez Martyna Skrocka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej, według niżej podanego zestawienia:
1. Oznaczenie nieruchomości: 2099/40
2. Numer księgi wieczystej: OL1E/00013491/5
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1091 ha
4. Opis nieruchomości:
a) Według operatu ewidencji gruntów działka nr 2099/40 oznaczona jest jako użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Przemysłowej (obwodnica) na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne, hurtownie i magazyny. Dojazd od strony północnej drogą utwardzoną, bezpośrednio drogą gruntową. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana. Na działce znajdują się zakrzaczenia i drzewa, od strony południowej i wschodniej ogrodzenie – płot z siatki.
b) Dostęp do infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna – w drodze dojazdowej.
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Ełk-Podmiejska”, zatwierdzonym uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. poz. 1020), nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 2099/40 objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 7UHR, dla którego zapisy planu brzmią następująco:
7UHR - teren projektowanej zabudowy usług handlowych i rzemieślniczych:
- zabudowa o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych; wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejściu nie może przekraczać 12m; dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 25° dwu lub wielospadowe;
- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki;
- obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej KD.04-D15;
- miejsca parkingowe projektować na własnej działce przyjmując jako minimum 3 miejsca na 50 m² powierzchni usługowej;
- dopuszcza się grodzenie działek o wysokości do 2,2 m od poziomu terenu, z zastosowaniem takich materiałów jak cegła, kamień, metal. Wyklucza się zastosowanie prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz ogrodzeń pełnych.”
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm).
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 280.000,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym podatek VAT 23%.
Wadium: 55.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym podatek VAT 23%
7. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży:
a) Zgodnie z zarządzeniem nr 1425.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 listopada 2023 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.
b) Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 07.03.2024 r, 10.06.2024r.

 

 
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2024 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
 
  1. 2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.
3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
5) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
11) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
12) Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
13) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
15) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
16) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
17) Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
18) Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lud zarządcami poszczególnych sieci.
19) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
20) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Skrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-21 13:04:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Martyna Skrocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-25 12:44:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Martyna Skrocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-25 12:44:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony