ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jaćwingów

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-17 12:07:15 przez Martyna Skrocka

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jaćwingów, według niżej podanego zestawienia:
 
Lp.
Numer nieruchomości gruntowej
Numer Księgi Wieczystej
Powierzchnia nieruchomości gruntowej
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości wraz z udziałem netto
Wysokość wadium
brutto, w tym podatek VAT 23%
1.
2058/8
2059/27
 
 
 
2058/14 (udział wynoszący 1/5 części)
OL1E/00013491/5
0,0310 ha
0,0270 ha
łącznie 0,0580 ha
 
0,0749 ha
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. ogrodzona (częściowo siatką na metalowych słupkach, częściowo drewnianymi przęsłami na metalowych słupkach).
139 600,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży
27.000,00 zł
2.
2058/10
2059/25
 
 
 
2058/14 (udział wynoszący 1/5 części)
OL1E/00013491/5
0,0061 ha
0,0632 ha
łącznie 0,0693 ha
 
0,0749 ha
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką na metalowych oraz betonowych słupkach, częściowo porośnięta drzewami i krzewami.
194 600,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży
38.000,00 zł
3.
2058/11
2059/24
 
 
 
2058/14 (udział wynoszący 1/5 części)
OL1E/00013491/5
0,0044 ha
0,0639 ha
łącznie 0,0683 ha
 
0,0749 ha
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona siatką na metalowych słupkach, częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Przez północny narożnik działki nr 2059/24 przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.
191 600,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
38.000,00 zł
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Jaćwingów – sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć gazowa, w dalszej odległości – sieć wodociągowa. Dojazd do nieruchomości pośredni przez drogę dojazdową – działkę nr 2058/14.
Opis działki nr 2058/14: Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy PsV – pastwiska trwałe klasy V oraz RV – grunty orne klasy V. Kształt działki nieregularny, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami.
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotowe nieruchomości. W obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezydenta Miasta Ełku nr 26/2021, znak: PG-PP.6730.16.2021.JS z dnia 16.07.2021 r. o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278).
 
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zgodnie z zarządzeniem nr 1505.2024 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 kwietnia 2024 r. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

 
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.:
  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
    2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.
3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
5) Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
6) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
8) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
12) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
13) Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryją nabywcy nieruchomości.
14) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15) Drogę dojazdową (działkę o nr 2058/14) współwłaściciele urządzą we własnym zakresie i na własny koszt, a w szczególności wybudują niezbędne przyłącza sieci uzbrojenia technicznego oraz utwardzoną nawierzchnię
16) Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
17) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.).
18) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
19) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
20) Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
21) Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt , po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
22) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
23) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Skrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-17 12:05:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Martyna Skrocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-17 12:07:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Martyna Skrocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-21 13:01:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony