ˆ

Inicjatywa lokalna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inicjatywa lokalna mieszkańców Ełku - uchwała Rady Miasta Ełku

Inicjatywa lokalna mieszkańców - uchwała Rady Miasta Ełku

Inicjatywa lokalna mieszkańców Ełku
(tekst ujednolicony po Rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904)
Uchwała Nr XXI.204.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku
Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku.
2. Inicjatywa lokalna to zainicjowane przez mieszkańców przedsięwzięcie, którego celem jest wspólna z Gminą Miastem Ełk realizacja zadania publicznego służącego wspólnocie samorządowej miasta Ełku.
3. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
§ 2. 1. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
2. Uprawnieni wnioskodawcy, którzy chcą realizować zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej składają do Prezydenta Miasta Ełku wniosek w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Nabór wniosków na realizację inicjatywy lokalnej może rozpocząć się po złożeniu przez Prezydenta Miasta Ełku projektu uchwały budżetowej na rok kolejny.
4. Wnioskodawca na etapie opracowywania i składania wniosku może korzystać z konsultacji z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Ełku.
5. Wniosek powinien być złożony minimum 100 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji inicjatywy lokalnej, nie wcześniej niż pierwszego roboczego dnia przypadającego po 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji inicjatywy i nie później niż do 30 kwietnia roku budżetowego, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.
6. Wnioskowany wkład miasta Ełku w realizację inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć łącznej kwoty zaplanowanej w budżecie na dany rok budżetowy.
7. Wnioski niespełniające pojedynczo lub łącznie któregoś z opisanych w § 2 pkt 2, 5 i 6 warunków zostają automatycznie odrzucone, bez poddawania ich dalszej ocenie.
8. W całokształcie spraw związanych z obsługą inicjatywy lokalnej mogą być wykorzystywane nowoczesne technologie IT.
§ 3. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Ełku z wykorzystaniem poniższych kryteriów:
a) celowość realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
b) wkład pracy społecznej wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
c) wkład finansowy i rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
d) dostępność efektów realizacji inicjatywy lokalnej dla wszystkich;
e) możliwości budżetowe samorządu miasta Ełku.
2. Prezydent Miasta Ełku na etapie rozpatrywania złożonego wniosku może wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
3. Przy ocenie wniosku Prezydent Miasta Ełku zwraca się do właściwej ze względu na zakres inicjatywy lokalnej komisji Rady Miasta Ełku o wyrażenie na jej temat opinii.
4. Wyrażenie opinii przez właściwą komisję Rady Miasta Ełku następuje poprzez głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej lub negatywnej opinii na temat inicjatywy lokalnej wraz z uzasadnieniem.
5. Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu komisji.
6. Nieprzedstawienie przez właściwą komisję Rady Miasta Ełku opinii w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia pisma Prezydenta Miasta Ełku uznaje się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
7. Opinia komisji Rady Miasta Ełku nie jest wiążąca dla Prezydenta Miasta Ełku, ale jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
8. Po rozpatrzeniu wniosku Prezydent Miasta Ełku informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.
9. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna.
10.-14.  (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
§ 4. 1. Środki budżetowe na realizację inicjatywy lokalnej będą corocznie określane w uchwale budżetowej w ramach rezerwy celowej.
2. Inicjatywa lokalna może być realizowana wyłącznie w danym roku budżetowym.
§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.346.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 28.09.20 r., poz. 3903. Wchodzi w życie: 13.10.20 r.
 
Wnioskodawcy i zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Ełku bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Miasta Ełku.
 
Zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 9. Turystyka i krajoznawstwo;
 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 11. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 12. Rewitalizacja.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz (UM Ełk, BOP)
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-11 09:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-11 09:18:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-03 13:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »