ˆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wawelskiej 6/7

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-12 13:27:50 przez Sylwia Prądzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku trzeciego przetargu
ustnego nieograniczonego
 
​wyznaczonego na dzień 11 sierpnia 2022 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Miasta Ełku na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, o pow. użytkowej 117,07 m2, położonego na III piętrze w budynku nr 6 przy ul. Wawelskiej w Ełku wraz z udziałem wynoszącym 46/367 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 46/367 części w działce gruntu oznaczonej nr 516 o pow. 367 m2.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 6 przy ul. Wawelskiej ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00008240/3.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 roku, nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku przy ul. Wawelskiej 6, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 516, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
 
„ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:
1) oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U – jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele mieszkaniowo – usługowe; (…)
ROZDZIAŁ II - Przepisy szczegółowe dotyczące terenów urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.
3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.
4) Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.
5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.
6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.
7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:
 • sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,
 • dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,
 • obiektów małej architektury,
 • zieleni urządzonej,
 • ciągów pieszych i rowerowych,
8) Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.
9) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.
10) Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
11) Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
12) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.
13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych: (...)
j) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 27MW, 31MW, 34MW, 36MW ustala się:
 • możliwość budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
 • wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.
 • zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego – od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34MW zezwala się na dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25° z główną kalenicą równoległą do ul. Armii Krajowej.
 • dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują.
 • należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
 • obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
 • 27MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Adama Mickiewicza,
 • 31MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej,
 • 34MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii Krajowej,
 • 36MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa).(…)
 
Jednocześnie informuję, że nieruchomość oznaczona numerem 516 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
 
Cena wywoławcza – 319.140,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści złotych).
Wadium - 63.820,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych).
 
W terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. na konto Urzędu Miasta Ełku nie wpłynęło wadium jw., w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Artur Urbański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

 • Informacja (PDF, 758.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-08-12 13:27:26 | Data wytworzenia informacji: 2022-08-12 | Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wawelskiej 6/7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-12 13:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Prądzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-12 13:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-12 13:27:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony