ˆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 103,59 m2, położonego na I piętrze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-19 09:07:08 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 103,59 m2, położonego na I piętrze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 103,59 m2, położonego na I piętrze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz z udziałem wynoszącym 48/1025 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 48/1025 części w działce gruntu oznaczonej nr 765 o pow. 1025 m2.
 
Cena wywoławcza - 316.800,00
Wadium - 63.360,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 24 lutego 2022 r.:
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
 
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 24 lutego 2022 r.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Gdańskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 765.
Jednocześnie informuję, że Rada Miasta Ełku 17 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę nr III.15.2019 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Stadion” na obszarze obejmującym wyżej wymienioną działkę.
 
Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku, wydał na działkę ozn. nr 765, niżej wymienione decyzje:
1) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • nr 36/2009 z dnia 20.07.2009 r., dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny i usługowy,
  • nr 10/2014 z dnia 11.03.2014 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części strychu na lokal mieszkalny,
  • nr 27/2014 z dnia 11.06.2014 r., dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne,
  • nr 32/2014 z dnia 4.08.2014 r., dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne,
  • nr 36/2015 z dnia 15.06.2015 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie części dachu i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne.
2) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  • nr 5/2014 z dnia 11.03.2014 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej wraz z przyłączami.
Jednocześnie informuję, że ww. nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 966.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 10 listopada 2021 r. w/w lokal mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 i 694, z 2020 r. poz. 2419, 2021 r. poz. 802, 1163, 1243, 1598 i 1626, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 2427, z 2020 r. poz. 2419 oraz z 2021 r. poz. 2076).
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 280,00 (dwieście osiemdziesiąt złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
W celu obejrzenia lokalu, zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do zarządcy budynku, tj. „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku ul. Wojska Polskiego 68, tel. 87 732 6467.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełk, pok. 235, tel. 87 732 61 35, 87 732 61 19, tel. 87 732 62 36.
 
                                                                                                                                                              ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                          MIASTA
                                                                                                                                                                Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 09:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Hanusko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 09:07:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 09:07:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony