ˆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, o pow. użytkowej 117,07 m2, położonego na III piętrze w budynku nr 6 przy ul. Wawelskiej w Ełku

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-19 08:44:39 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, o pow. użytkowej 117,07 m2, położonego na III piętrze w budynku nr 6 przy ul. Wawelskiej w Ełku

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, o pow. użytkowej 117,07 m2, położonego na III piętrze w budynku nr 6 przy ul. Wawelskiej w Ełku wraz z udziałem wynoszącym 46/367 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 46/367 części w działce gruntu oznaczonej nr 516 o pow. 367 m2.
 
Cena wywoławcza - 354.600,00
Wadium - 70.920,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2022 r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 24 lutego 2022 r.:
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
 
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 24 lutego 2022 r.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 roku, nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku przy ul. Wawelskiej 6, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 516, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
 
„ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:
1) oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U – jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele mieszkaniowo – usługowe;
(…)
ROZDZIAŁ II - Przepisy szczegółowe dotyczące terenów urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.
3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.
4) Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.
5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.
6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.
7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:
 • sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,
 • dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,
 • obiektów małej architektury,
 • zieleni urządzonej,
 • ciągów pieszych i rowerowych,
8) Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.
9) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.
10) Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
11) Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
12) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.
13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych:
(...)
j) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 27MW, 31MW, 34MW, 36MW ustala się:
 • możliwość budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
 • wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.
 • zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego – od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34MW zezwala się na dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25° z główną kalenicą równoległą do ul. Armii Krajowej.
 • dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują.
 • należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
 • obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
 • 27MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Adama Mickiewicza,
 • 31MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej,
 • 34MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii Krajowej,
 • 36MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa).
(...)
Jednocześnie informuję, że nieruchomość oznaczona numerem 516 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 965.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 10 listopada 2021 r. w/w lokal mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
​Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 i 694, z 2020 r. poz. 2419, 2021 r. poz. 802, 1163, 1243, 1598 i 1626, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 2427, z 2020 r. poz. 2419 oraz z 2021 r. poz. 2076).
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 280,00 (dwieście osiemdziesiąt złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
W celu obejrzenia lokalu, zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do zarządcy budynku, tj. „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku ul. Wojska Polskiego 68, tel. 87 732 6467.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełk, pok. 235, tel. 87 732 61 35, 87 732 61 19, tel. 87 732 62 36.
 
                                                                                                                                                                               ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                                            MIASTA
                                                                                                                                                                                 Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 08:42:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Hanusko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 08:44:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 08:44:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony