ˆ

ZIT BIS Ełk

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZIT bis Ełk

ZIT bis Ełk

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM) na terenie Ełku i Elbląga oraz ich obszarów funkcjonalnych zaplanowano do realizacji  instrument ZIT bis. 
W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełk) wchodzą 2 samorządy: Miasto Ełk i Gmina Ełk. Przedsięwzięcia realizowane w formule ZIT bis będą wdrażane za pomocą działań/poddziałań w ramach różnych osi priorytetowych RPO WiM i finansowane z dwóch funduszy, tj. EFRR oraz EFS. Przedsięwzięcia w formule ZIT bis w MOF Ełk będą realizowane wyłącznie w trybie konkursowym w oparciu o Strategię Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (tzw. Strategia ZIT), opracowaną przez Związek ZIT MOF Ełk.

Osie priorytetowe i typy projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach których wdrażany będzie instrument ZIT bis w MOF Ełk:
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Priorytet inwestycyjny 4e
Typ przedsięwzięcia: 
•    budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF”), Elbląga i Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską.
 
Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Priorytet inwestycyjny 6c
Typy przedsięwzięć:
•    inwestycje w instytucje kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.; inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką mogą być wspierane jeżeli stanowią integralną część szerszego projektu. 

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Priorytet inwestycyjny 7b
Typ przedsięwzięć: 
•    budowa, przebudowa dróg lokalnych w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF”), Elbląga i Ełku.

Oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, Priorytet inwestycyjny 9b
Typ przedsięwzięć: 
•    wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim,
•    rewaloryzacja/ modernizacja/ adaptacja istniejącej zabudowy, wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy,
•    zagospodarowanie/ rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości,
•    budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9i
Typy przedsięwzięć:
•    aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju,
•    usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej, tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Priorytet inwestycyjny 9iv
Typy przedsięwzięć:
•   świadczenie usług eliminujących dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. wsparcie pieczy zastępczej, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny, skierowanych do osób w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym,
•   lokalne działania integracyjne społeczności sprzyjające włączeniu społecznemu (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji).
 
 
Dane kontaktowe:
 
Biuro Związku ZIT MOF Ełk
ul. Małeckich 3/12
19-300 Ełk
tel. 87 73 26 184 / 240
e-mail:
 
Patrycja  Łapińska - Kierownik Biura
tel. 87 73 26 184
e-mail:

Anna Wielgat – stanowisko ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości
tel. 87 73 26 240 / 131
e-mail:

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Lemieszonek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Lemieszonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-15 12:18:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Lemieszonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-15 12:18:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Łapińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-15 12:18:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »