ˆ

Roczne Programy Współpracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ełcki Program Współpracy na 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

(tekst ujednolicony po Rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.434.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2020 r., poz. 4696
 
Uchwała Nr XXII.222.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Ełcki Program Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2021, zwany dalej Ełckim Programem Współpracy.
2. Podmioty współpracy w ramach Ełckiego Programu Współpracy:
a) Prezydent Miasta Ełku;
b) Rada Miasta Ełku;
c) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
3. Celem głównym programu jest współpraca samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku.
4. Cele szczegółowe programu:
a) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku;
b) wspieranie budowy więzi społecznych i oddolnej aktywności społecznej;
c) wspieranie integracji i współpracy międzypokoleniowej;
d) wspieranie edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) wspieranie inicjatyw skierowanych do środowisk marginalizowanych;
f) wspieranie rewitalizacji społecznej;
g) wspieranie inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta Ełku.
§ 2. Zasady współpracy:
1. Zasada pomocniczości, w myśl której samorząd miasta Ełku uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych i w takim zakresie współpracuje z tymi  organizacjami, a także wspiera ich działalność i umożliwia im realizację zadań publicznych na zasadach i w formach określonych w ustawie.
2. Zasada suwerenności, w myśl której strony współpracy respektują swoją niezależność i autonomiczność podejmowanych decyzji.
3. Zasada partnerstwa, w myśl której strony współpracy uczestniczą w identyfikowaniu,  definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
4. Zasada efektywności, w myśl której samorząd miasta Ełku przy zlecaniu organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych dokonuje wyboru najlepszego sposobu wykorzystania środków publicznych pod względem jakości oferowanego zadania oraz dotychczasowej współpracy i doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych.
5. Zasada uczciwej konkurencji, w myśl której wszystkie organizacje pozarządowe powinny mieć równy dostęp do wszelkich dostępnych form współpracy, w tym do realizacji zadań publicznych.
6. Zasada jawności, w myśl której współpraca samorządu miasta Ełku z organizacjami odbywa się sposób przejrzysty i udokumentowany na każdym etapie, a informacja o tej współpracy jest upubliczniana, w szczególności poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
§ 3. 1. Zakres przedmiotowy współpracy dotyczy rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb społecznych wspólnoty samorządowej miasta Ełku poprzez wspólną realizację zadań własnych samorządu miasta Ełku.
2. Planowane finansowe formy współpracy i sposoby ich realizacji:
a) zlecanie, w formie powierzania lub wspierania, realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury;
b) zlecanie, w formie powierzania lub wspierania, realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
c) realizacja zadań publicznych w ramach umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej - forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
3. Planowane pozafinansowe formy współpracy i sposoby ich realizacji:
a) udzielanie rekomendacji przy aplikowaniu o zewnętrzne środki pomocowe na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
b) wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działania – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowym;
c) przekazywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
d) użyczanie w miarę możliwości lokali i budynków samorządu miasta Ełku na stałą i czasową działalność pożytku publicznego – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydział Mienia Komunalnego;
e) organizacja i wspieranie akcji promujących przekazywanie 1% na organizacje pożytku publicznego działające na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury;
f) współpraca w ramach wspólnych zespołów publiczno-społecznych o charakterze doradczym i inicjatywnym – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury;
g) spotkania informacyjno-konsultacyjne Prezydenta Ełku z ełckim sektorem pozarządowym – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury;
h) organizacja różnorodnych form doskonalenia i wsparcia działalności organizacji pozarządowych, w szczególności spotkań i akcji informacyjno-edukacyjnych, seminariów, szkoleń, warsztatów, porad, konsultacji indywidualnych, pomocy technicznej – forma koordynowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
i) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym i doradczym, w tym na wniosek organizacji pozarządowych;
j) inicjowanie, tworzenie i uczestniczenie w zespołach partnerstwach w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.
4. Współpraca pozafinansowa i finansowa musi uwzględniać przepisy ustanowione w zakresie zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności dotyczące stanów epidemicznych i pandemicznych.
5. W realizacji współpracy pozafinansowej i finansowej wykorzystywane będą narzędzia teleinformatyczne.
§ 4. 1. Priorytetowe zadania publiczne planowane do realizacji w roku 2020:
1) Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów  promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego miasta Ełku z wykorzystaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników;
b) tworzenie nowych i wspieranie rozwoju istniejących produktów turystycznych miasta Ełku;
c) promocja miasta Ełku przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.
2) Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,:
a) upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
b) upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży;
c) zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w Ełku w zakresie ratownictwa wodnego.
3) Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:
a) rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży,
b) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki;
c) realizacja programów międzynarodowych, festiwali językowych, wykorzystywanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych;
d) edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych;
e) inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących  dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych;
f) udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne;
g) programy praktycznej edukacji rowerowej w szkołach miejskich;
h) wspieranie programów edukacji rowerowej osób dorosłych;
i) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania;
j) upowszechnianie wśród uczniów szkół miejskich umiejętności programowania;
k) podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych;
l) aktywizacja i integracja środowiska studenckiego w Ełku;
m) integracja międzypokoleniowa.
4) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej;
c) poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci;
d) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej;
f) poradnictwo, konsultacje/terapia dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych.
5) Zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych.
6) Zadania z zakresu polityki społecznej:
a) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, samoorganizację społeczną oraz oddolne inicjatywy społeczne, w szczególności na osiedlach i podwórkach;
b) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
c) wspieranie inicjatyw w zakresie rewitalizacji społecznej;
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
e) wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych;
f) profilaktyka zdrowia, promocja zdrowego trybu życia oraz edukacja zdrowotna;
g) wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym w zakresie edukacji pozaformalnej, integracji i aktywizacji społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnej;
h) wspieranie organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących podczas tradycyjnych świąt, uroczystości, rocznic;
i) wspieranie środowisk i organizacji kombatanckich;
j) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33;
m) wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;
n) minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Ełku za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej wśród społeczności lokalnej;
o) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
p) pomoc sąsiedzka.
7) Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:
a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie w Ełku placówek wsparcia dziennego;
b) działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego.
8) Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zeroemisyjnego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza;
b) wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt,  propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.
9) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku;
b) wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku;
c) wspieranie twórców kultury z Ełku;
d) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji kulturowych Ełku i jego mieszkańców;
e) kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;
f) wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo;
g) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych.
10) Zadania z zakresu oraz kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie rozwoju sportu wyczynowego;
b) wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży;
c) wspieranie rozwoju sportu powszechnego;
d) wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.      
2. Zadania samorządu miasta Ełku zlecane są w ramach otwartych konkursów ofert, w ramach trybu pozakonkursowego oraz w ramach inicjatywy lokalnej.
3. Zadania samorządu miasta Ełku mogą być realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie umów wieloletnich.
4. Zadania samorządu miasta Ełku mogą być realizowane w ramach regrantingu.
§ 5. 1. Ełcki Program Współpracy będzie realizowany w roku budżetowym 2021.
2. Wysokość środków planowanych na realizację Ełckiego Programu Współpracy na rok 2021 wyniesie nie mniej niż 2 035 000 zł.
§ 6. Sposób oceny realizacji programu:
1. Ocena realizacji Ełckiego Programu Współpracy na rok 2021 zostanie przedstawiona Radzie Miasta Ełku w formie sprawozdania w terminie do 31 maja 2022 r.
2. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy`2021 powinno zawierać dane na podstawie dostępnych wskaźników ilościowych (m.in. liczba ofert na realizację zadań publicznych; liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych; liczba zrealizowanych zadań publicznych; liczba korzystających z realizacji zadań publicznych; wysokość udzielonych dotacji; wysokość wkładów własnych finansowych; wysokość wkładów własnych rzeczowych; wysokość wkładów własnych osobowych).
§ 7. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji:
1. Konsultacje społeczne Ełckiego Programu Współpracy `2021 zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XXXVI.351.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego w Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z zarządzeniem nr 589.2020 Prezydenta Ełku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
2. Raport z przebiegu konsultacji społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1. Oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych opiniuje pod względem merytorycznym komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku, zawierającym również regulamin jej pracy.
2. Członkowie komisji konkursowej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną wyłonieni na podstawie otwartego naboru.
3. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.434.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2020 r., poz. 4696).
4. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.434.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2020 r., poz. 4696).
§ 9. Zapisy końcowe:
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 24.11.20 r., poz. 4695.
Wchodzi w życie: 09.12.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 14:25:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 14:30:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 10:48:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »