ˆ

Rada Pożytku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku

Uchwała Nr XXI.205.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku
Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku, zwanej dalej Radą.
2. Radę tworzy Prezydent Ełku zgodnie z zapisami art. 41e ust. 1 oraz art. 41f. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
3. Rada składa się z ośmiu osób, w tym:
a) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Ełku;
c) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Ełku.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata od daty utworzenia.
5. Wybór czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na terenie Miasta Ełku wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się według poniższego:
a) Prezydent Ełku, po złożeniu przez uprawnione organizacje oraz podmioty wniosku o utworzenie Rady, ogłasza nabór kandydatów na członków Rady;
b) zgłoszenie kandydata powinno zawierać krótką notkę biograficzną, jego zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru i wyborów do Rady, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz dane teleadresowe do kontaktu;
c) do zgłoszenia należy dołączyć podpisany przez upoważnione osoby dokument macierzystej organizacji lub podmiotu potwierdzający delegowanie kandydata do startu w wyborach na członka Rady;
d) do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji – zapis dotyczy organizacji lub podmiotów, które nie są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
e) jedna organizacja lub podmiot może zgłosić jednego kandydata;
f) jedna osoba może być delegowana tylko przez jedną organizację lub podmiot.
6. Prezydent Miasta Ełku weryfikuje poprawność i kompletność zgłoszenia, a w przypadku, gdy zachodzi konieczność, ustala 7 dniowy termin ich uzupełnienia.
7. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostaje odrzucone.
8. Po tym etapie sporządzana jest i upubliczniana lista kandydatów zawierająca imię i nazwisko kandydata, nazwę organizacji lub podmiotu delegującego.
9. Głosowanie odbywa się według poniższego:
a) w okresie głosowania jedna organizacja może oddać jeden głos na jednego kandydata;
b) głosowanie odbywa się poprzez złożenie do Urzędu Miasta Ełku dokumentu potwierdzającego dokonany wybór;
c) dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub podmiotu.
10. Nabór, głosowanie i wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do Rady nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, z czego minimum 14 dni przeznacza się na nabór, 7 dni na uzupełnienie dokumentacji dotyczącej naboru, minimum 21 dni na głosowanie, do 7 dni na ogłoszenie wyników głosowania oraz do 7 dni na powołanie Rady przez Prezydenta Miasta Ełku.
11. Po tym czasie Prezydent Miasta Ełku ogłasza wyniki wyborów w formie rankingu uszeregowanego od największej do najmniejszej liczby oddanych głosów zawierający imię i nazwisko kandydata, nazwę organizacji lub podmiotu delegującego, liczbę uzyskanych głosów.
12. Pierwsze cztery osoby z rankingu zostają przedstawicielami organizacji i podmiotów w Radzie.
13. W przypadku równej najmniejszej liczby oddanych głosów kandydat do Rady zostanie wyłoniony w wyniku losowania w obecności kandydatów.
14. Przedstawicielami organu stanowiącego zostają radni wskazani przez Radę Miasta Ełku.
15. Przedstawicielami organu wykonawczego zostają osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Ełku.
16. Następnie Prezydent tworzy Radę z uwzględnieniem osób wybranych spośród organizacji pozarządowych i podmiotów oraz wskazanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy, jak również okres na jaki została powołana.
§ 2. 1. Rada działa zgodnie z zasadami art. 41h - 41j ustawy.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty utworzenia.
3. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego reprezentujących odpowiednio sektor pozarządowy i samorząd miasta Ełku.
5. Rada opiniuje w sprawach opisanych w art. 41i. ust. 1 ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
6. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia.
7. Praca przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w Radzie ma charakter nieodpłatny.
8. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji zgodnie z art. 41g. ust. 2 ustawy.
9. W przypadku odwołania członka delegowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy uzupełnienie składu Rady następuje poprzez ogłoszenie przez Prezydenta Miasta Ełku naboru kandydatów zgodnie z zapisami § 1 pkt od 5 do 11 i 13.
10. W przypadku odwołania członka delegowanego przez organ stanowiący lub organ wykonawczy uzupełnienie składu Rady następuje poprzez wskazanie nowego członka przez uprawniony organ.
11. Obsługę organizacyjno-techniczną pracy Rady zajmuje się komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialna za współpracę z sektorem pozarządowym.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Tracą moc Uchwała Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku oraz Uchwała Nr XI.121.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 24.09.20 r., poz. 3866.
Wchodzi w życie: 07.10.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 11:11:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 11:12:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 11:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »