ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rozłożenie należności na raty, umorzenie odsetek, umorzenie zaległości, odroczenie terminu

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-28 08:38:06 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych:
 
Udzielanie ulg przez Prezydenta Miasta Ełku odbywa się w oparciu o art. 67 a z zastrzeżeniem art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.
 1. Podatek, opłatę lub zaległość w podatku i opłacie  można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
 2. Zaległość, odsetki za zwłokę można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych  ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
 3. Umarzanie zaległości w podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę, odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami  ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)
Ulgi w opłatach:
 
Udzielanie ulg w opłatach cywilnoprawnych przez Prezydenta Miasta Ełku odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV.328.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 27 sierpnia 2013 r.
 1. Opłatę lub zaległość w opłacie można umorzyć,  rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności – na wniosek zainteresowanego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem lub interesem publicznym.
 2. Udzielanie ulg w opłatach, na wniosek przedsiębiorcy, następuje zgodnie z przepisami  ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).
Realizacja sprawy następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności. Organem właściwym, do którego składany jest wniosek jest Prezydent Miasta Ełku. Wniosek może być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Uczestnicy: Wnioskodawca.
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku, załączników.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku, załączników.
W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ właściwy wzywa podatnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie podatnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie przez podatnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 • KROK 3. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi (zgoda lub odmowa).
Organ właściwy wydaje decyzję w sprawie udzielenia ulgi w postaci: decyzji o rozłożeniu należności na raty / umorzeniu odsetek / umorzeniu zaległości / odroczeniu terminu płatności, w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni). Decyzja może być doręczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
- Wnioskodawca – podmiot wnioskujący o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności.
- Prezydent Miasta Ełku – organ właściwy, uprawniony do umarzania, odraczania i udzielania ulg.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy podmiotu, który ubiega się o rozłożeniu należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności.
 2. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową wnioskodawcy i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym dowody obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki) oraz oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach.
 3. W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć (wraz z dokumentami wynikającymi z rozporządzeń o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku i składa się je w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).
 4. Uchwała nr V.52.2015 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-28 08:28:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-28 08:38:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-25 08:08:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony