ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:28 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (zawiera przepisy powszechnie obowiązujące, stanowiące podstawę do wydawania decyzji, np. budowlanych). Koszty związane ze sporządzeniem lub wprowadzeniem zmian w miejscowym planie ponosi miasto, chyba, że w planie przewidziana jest realizacja zadań rządowych, wówczas koszty sporządzenia planu są dzielone proporcjonalnie.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania osobiście w urzędzie, bądź korzysta z możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym.
Organ właściwy dokonuje weryfikacji złożonego wniosku pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych. Do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu k.p.a., a ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 3. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Organ właściwy przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych, wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Kolejnym krokiem Organu właściwego jest skierowanie do Rady Miasta Ełku wniosku o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po rozpoznaniu wniosku Rada Miasta Ełku podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uczestnicy: Rada Miasta Ełku

Kogo dotyczy procedura:

 1. Osoba fizyczna – działająca osobiście lub przez pełnomocnika,
 2. Osoba prawna – działająca przez swoje ograny lub działająca poprzez pełnomocnika,
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
 • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
 • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Planowania Przestrzennego, pokój 232
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015r., poz. 199 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 ze zm.).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line  
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:56:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-23 12:48:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony