ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:29 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są na pisemny wniosek o udostępnienie informacji. Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Informacje udostępniane są w formie określonej we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji realizowana jest w formie decyzji administracyjnej.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku
Wnioskodawca składa do organu administracji wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Wniosek może być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Wnioskodawca.
 
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku.
Organu administracji dokonuje sprawdzenia kompletności i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku. W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania. Organ właściwy powiadamia wówczas wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.
Uczestnicy: Organ administracji.
 
 • KROK 3. Udostępnienie informacji lub odmowa udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Uczestnicy: Organ administracji.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska, zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje każdej osobie fizycznej lub prawnej, a także jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Dostęp do informacji przysługuje niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, wieku i zdolności do czynności prawnych, a także niezależnie od tego, czy żądający informacji ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany z informacją lub sprawą, której informacja dotyczy, co gwarantują postanowienia zawarte w art. 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie powinien zawierać:
 1. Dane wnioskodawcy i adres wnioskodawcy.
 2. Zakres informacji o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca.
 3. Informacje na temat sposobu lub formy udostępnienia informacji.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat komunalny, pokój nr 373
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest wolne od opłat.  Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, podlega pełnomocnictwo.
Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie w siedzibie organu administracji jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat. Po ustaleniu wysokości opłaty organ informuje o niej wnioskodawcę i wzywa do zapłaty. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje dopiero po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.  Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235  ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2010,  nr 186, poz. 1249 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010, nr 215, poz. 1415 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. 2010, nr 227 poz. 1485 ze zm.).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:54:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 15:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony