ˆ

Ogłoszenie - wyniki

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. użytkowania wieczystego - wyniki

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WPPGN

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-02 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.15.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

II. Uzasadnienie wyniku:

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Monika Adamonis zamieszkała Chruściele.
Uzasadnienie:
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy wpłynęło 22 oferty. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż 8 kandydatównie spełnia niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze z dnia 14.08.2019r., tj. osoby nie posiadają wyższego lub podyplomowego wykształcenia na kierunku prawo, administracja, na kierunkach związanych z gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną geodezji i kartografii, architekturą lub urbanistyką. Kandydatów spełniających wymagania zaproszono do wzięcia udziału w II etapie naboru, tj. pisemnym teście wiedzy mającym na celu sprawdzenie znajomości przepisów prawnych  w zakresie działalności Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, zwłaszcza z zakresu ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,   o gospodarce nieruchomościami.
           Do pisemnego testu wiedzy przystąpiło 9 kandydatów. Test wiedzy obejmował 10 pytań, a warunkiem przejścia do rozmowy kwalifikacyjnej było rozwiązanie testu i uzyskanie jak największej liczby punktów. Mając powyższe na uwadze, do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało  się  6 kandydatów. W celu sprawdzenia wiedzy  i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku ds. użytkowania wieczystego, przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Monika Adamonis wykazała się bardzo dobrą znajomością w/w zagadnień. Posiada wykształcenie  wyższe na kierunku prawo oraz uzyskała największą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            Wiedza, umiejętności Pani Moniki Adamonis dają gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków na stanowisku urzędniczym ds. użytkowania wieczystego  w Urzędzie Miasta Ełku.