Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.14.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja lub ukończone studia podyplomowe na kierunku administracja,
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Referatu Spraw Obywatelskich, a w szczególności przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, 
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 3 lata stażu pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 2. znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office lub pakietu Open Office,
 3. umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, bezkonfliktowość, wysoka kultura osobista, samodzielność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W szczególności do obowiązków należy:
 1. Prowadzenie czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania z urzędu:
a) zebranie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji,
b) prowadzenie rozpraw administracyjnych,
c) współpraca z organami Policji, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielniami mieszkaniowymi, Pocztą oraz innymi urzędami i instytucjami,
d) kierowanie pism do Centrum Personalizacji Dokumentów oraz Krajowego Rejestru Karnego,
e) czynności związane z ustanowieniem przedstawiciela ustawowego osobom nieobecnym w postępowaniu,
f) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
g) przygotowywanie dokumentów i przekazywanie do organów odwoławczych.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy.
 2. Wprowadzanie zmian do Lokalnej Bazy Danych w formie elektronicznej.
 3. Wydawanie potwierdzeń zameldowań i wymeldowań na pobyt  stały i czasowy.
 4. Prowadzenie rejestru zameldowań cudzoziemców.
 5. Udzielanie informacji adresowych.
 6. Sporządzanie list przedpoborowych.
 7. Sporządzanie sprawozdania statystycznego pobytów czasowych oraz zgłoszeń czasowych wyjazdów za granicę.
 8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących liczby mieszkańców i wyborców.
 9. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, opracowywanie dokumentacji.
 10. Wprowadzanie do systemu RDO i przekazywanie danych do produkcji dowodów osobistych.
 11. Odbiór dowodów, sprawdzenie zgodności danych i przyjęcie do systemu RDO.
 12. Wydawanie dowodów osobistych.
 13. Wysyłanie teczek dowodowych do innych urzędów.
 14. Załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych.
 15. Archiwizacja dokumentów z zakresu prowadzonych spraw.
 16. Przestrzeganie zadań i wymogów Systemu Zarządzania Jakością.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 3. Przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw.
 4. Przestrzeganie tajemnicy  służbowej.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 6. Załatwianie interesantów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z  powodu nieznajomości przepisów prawnych.
 7. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz  doskonalenie form i metod pracy.
 8. W ramach współadministrowanych procesów:
PS II/1 zapewnienie realizacji praw obywatelskich do otrzymania decyzji,
PS II/2 zapewnienie realizacji praw obywatelskich do otrzymania postanowień,
PS II/4 zapewnienie realizacji praw obywatelskich do otrzymania zaświadczeń,
PS I/8 umożliwienie mieszkańcom gminy realizacji ustawowego obowiązku posiadania dowodu osobistego.
Pracownik odpowiedzialny jest za:
            a) nadzór nad realizacją celu procesu,
            b) prawidłowe skoordynowanie działań prowadzonych w komórkach organizacyjnych zaangażowanych w proces – współorganizację spotkań koordynujących proces,
            c) systematyczne monitorowanie przebiegu procesu, pomiar jego skuteczności, efektywności i ocenę – zgodnie z przyjętymi celami i metodami ich pomiaru,
            d) przygotowanie danych i informacji do Przeglądu Zarządzania w formie prawozdania,
            e) bezpośrednie informowanie Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości o nieprawidłowościach zachodzących w danym procesie, jak również o ewentualnym uniemożliwieniu jego skutecznej realizacji oraz podejmowania działań doskonalących,
f) współdziałanie z zespołem auditorów wewnętrznych w zakresie organizacji przebiegu auditu.
Zakres uprawnień określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ełku, ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz przepisami kodeksu pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
3) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2600,00 zł – 3000,00 zł oraz ustawoweobligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Występuje praca przykomputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-27 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 sierpnia 2019 roku  do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Referatu Spraw Obywatelskich określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w BIP: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/205/Wydzial_Organizacyjny/
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Michał Kociński – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 87 732 62 29, pok. 104 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych   w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
                                                                                                                                                                                            

Załączniki

 • Ogłoszenie o naborze (PDF, 2.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-08-14 16:53:24 | Data wytworzenia informacji: 2019-08-14 | Ogłoszenie o naborze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 16:48:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 16:54:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11 16:09:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3794 raz(y)