Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Data udostępnienia: 2019-06-10

Ogłoszono dnia: 2019-06-10 przez

Termin składania dokumentów: 2019-06-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.5.2019

Zlecający: UM Ełk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. minimum 5-letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 4. znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 5. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego,
 6. znajomość tematyki drogownictwa miejskiego,
 7. znajomość problematyki mieszkalnictwa komunalnego,
 8. znajomość funkcjonowania obszaru komunalnego: utrzymania czystości, zieleni miejskiej, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, cmentarnictwa,
 9. znajomość procedur związanych z wydawaniem decyzji: dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zajęcia pasów drogowych, decyzji środowiskowych,
 10. znajomość tematyki zagadnień infrastruktury technicznej,
 11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postepowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
 13. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 14. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, decyzyjność, dobra organizacja pracy własnej  i zespołowej, wysoka kultura osobista,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 5. odporność na stres i pracę pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników zapewniając  w szczególności:
 1. terminowość i rzetelność załatwiania spraw z zakresu wydziału,
 2. porządek i dyscyplinę w pracy,
 3. należyte przygotowanie wydawanych przez wydział dokumentów,
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątku trwałego Miasta,
 5. przestrzeganie przepisów prawa materialnego, postanowień Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego,
 6. realizacja, zgodnie z zasadami prawa budżetowego dochodów i wydatków budżetowych zaplanowanych w budżecie Miasta w części związanej z zadaniami Wydziału.
2. Przedstawianie do podpisu przez Prezydenta Miasta lub Wiceprezydenta Miasta decyzji administracyjnych i zaświadczeń w sprawach indywidualnych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
3. Przedstawianie propozycji do budżetu Miasta w zakresie działania wydziału.
4. Opracowywanie propozycji do programów i planów rozwoju Miasta.
5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje i wnioski Radnych.
6. Występowanie z inicjatywą co do potrzeby wydania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw należących do zakresu działania wydziału.
7. Koordynowanie prac wydziału z miejskimi spółkami prawa handlowego.
8. Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi wydziałami, miejskimi firmami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami działającymi na terenie Miasta Ełk.
9. Planowanie pracy wydziału.
10. Nadzór nad archiwizacją akt spraw ostatecznie załatwionych i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
11. Oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi i materialnymi.
12. Współdziałanie z inspektorem obrony cywilnej w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej należących do Prezydenta Miasta zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
13. pełny zakres zadań wykonywanych przez Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego określa  § 33 Regulaminu Organizacyjnego - Zarządzenie nr 723/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 sierpnia 2012  z późniejszymi zmianami.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za naruszenie dyscypliny budżetowej, działanie mogące doprowadzić do jej naruszenia w zakresie dochodów i wydatków w części realizowanej przez wydział.
2. Za załatwianie spraw pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.
3. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji wydziału.
4. Zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami wewnętrznymi przetwarzanie i udostępnianie  danych osobowych będących w dyspozycji Wydziału Mienia Komunalnego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin.
3) planowany termin zatrudnienia –od 08.07.2019 r.
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 5 700,00 zł – 6 400,00 zł , dodatek funkcyjny w kwocie 520,00 zł ( brutto) oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przykomputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy,  
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-21 15:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 czerwca 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziały Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)   I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w łoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Mienia Komunalnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz –  Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-10 12:08:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-10 12:38:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-27 11:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1602 raz(y)