ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1

Data udostępnienia: 2014-04-16

Ogłoszono dnia: 2014-04-16 przez Urszula Dobrowolska

Termin składania dokumentów: 2014-05-05 00:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku nr 1373/2014

Id ogłoszenia: 1373/2014

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
PREZYDENT MIASTA EŁKU
dnia 16 kwietnia 2014 r.
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA w EŁKU przy ul. Grodzieńskiej 1

  I.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2, §5 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn.  zm.), mianowicie:

1.       Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)       ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)       ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)       uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

a)                 co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)                 pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)                 w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

5)       spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy ust.  1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572  z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)       nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168).

2.   Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej może również zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w w §1 pkt 2-9 rozporządzenia.

3.    Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)       ukończyła studia magisterskie;

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)       ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)          spełnia wymagania określone w §1 pkt 2, 5, 7 i 9 rozporządzenia.

4.       Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

V. Wymagane dokumenty:

        II.   Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010, Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1.      Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.

2.      Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

3.      Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

1)       stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

2)       stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

3)       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

4.      Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt II ust. 3.

5.      Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

7.     Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

8.      Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.   Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168).

10.  Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r., poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.

11.  Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela.

12.  Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

13.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14.  Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

15.  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-05-05 00:00:00
b. Sposób:

        III.      Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Ełku ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4,  pok. nr 14, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku"      

     w terminie do dnia 5 maja  2014 roku do godz. 16:00.

 

VII. Informacje dodatkowe:

     IV.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Ełku.
    V.      Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku odbędzie się  w dniu 21 maja 2014 roku o godz. 9:00   w małej sali konferencyjnej (nr pok. 120) Urzędu Miasta   w Ełku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Ełku.

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Dobrowolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Dobrowolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-16 11:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Dobrowolska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-16 11:28:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Jolanta Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-20 14:20:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1192 raz(y)