ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2111.5.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2111.5.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Polityki Społęcznej

Data udostępnienia: 2020-10-20

Ogłoszono dnia: 2020-10-20

Termin składania dokumentów: 2020-11-02 16:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2111.5.2020

Zlecający: Prezydent Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe: pedagogika, pedagogika społeczna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne oraz specjalizacja  z zakresie organizacji pomocy społecznej,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach pomocy społecznej,
 4.  co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 5. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku, mającym bezpośredni kontakt
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności przepisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 7. kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność, lojalność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie i negocjacji, odpowiedzialność, operatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub, za  umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 11. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziany staż pracy w administracji  publicznej i status urzędnika.
 2. Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 3. Obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  Lawendowy Zakątek   w Ełku.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 28B. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. 
 3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami, oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych Ośrodka.
 4. Planowany termin zatrudnienia –  styczeń 2021 r.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych : dotychczas brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych   osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji,
 5. kopie  dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrana osoba zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie do 30 dni od dnia zatrudnienia),
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby      kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 2. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 3. inne potwierdzające wymagane doświadczenie,
 4. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, koncepcja funkcjonowania oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-02 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 listopada  2020 roku do godz. 16:00 w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku”
 
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
 • pocztą na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
 
            Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Dodatkowych informacji udzielać będzie Pani Irena Katarzyna Podlecka - Naczelnik Wydziału tel. 87 732 62 63,  ul. Piłsudskiego 2.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.
II etap:*rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek (max. 10 minut).
Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 15:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 15:26:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26 19:07:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony