ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2111.3.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2111.3.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji Sportu i Kultury

Data udostępnienia: 2020-07-22

Ogłoszono dnia: 2020-07-22

Termin składania dokumentów: 2020-08-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2111.3.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców  w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
 4. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum rok na stanowisku kierowniczym;
 5. praktyczna znajomość aktów prawnych, w tym: ustawy o bezpieczeństwie imprez  masowych, ustawy o sporcie wraz z odpowiednimi  rozporządzeniami, o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, przepisów dotyczących turystyki i krajoznawstwa, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; ustawy prawo wodne;
 6. zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem –  poświadczone przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania MOSiR oraz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Ełku”, uwzględniającą zarządzanie obiektami wchodzącymi w skład jednostki oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i działań z zakresu rozwoju turystyki, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Ełku (maksymalnie 10 stron A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12,  interlinia 1,5).    
         Koncepcja zawierać winna następujące elementy:
 • opis zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku;
 • propozycje nowych oraz rozwoju istniejących form sportu, turystyki i rekreacji;
 • wskazanie źródeł finansowania działalności MOSiR oraz organizacji wydarzeń z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 4. kreatywność i dyspozycyjność, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej;
 5. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub pokrewnym w urzędach administracji publicznej lub innych instytucjach prowadzących działalność sportową albo prowadzenie własnej działalności o podobnym zakresie;
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,  w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 3. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, preferowany język angielski lub niemiecki i/lub język rosyjski;
 4. doświadczenie w prowadzeniu lub/i organizowaniu wydarzeń sportowych, rekreacyjnych itp.;
 5. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 6. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, a w szczególności:
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
 • realizacja usług z zakresu sportu i imprez masowych, kultury fizycznej przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu;
 • organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych na rzecz mieszkańców miasta oraz gości;
 • administrowanie oraz zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w oparciu o przekazane przez Miasto mienie komunalne;
 •  zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudowa, modernizacja i remonty;
 • gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi;
 • propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki;
 • świadczenie usług turystycznych;
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej organizacjom:
       - klubom i związkom sportowym,
       - organizacjom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym,
       - placówkom oświatowym;
 • udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnianie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego;
 • nadzór nad prowadzeniem wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponadgminnym w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR;
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
 • świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja imprez rozrywkowych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności MOSiR;
 • świadczenie wszelkich usług mających na celu realizację celów statutowych MOSiR; prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
 3. w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbęi zdał egzamin;
 4. planowany termin zatrudnienia –sierpień/wrzesień 2020 r.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6 proc.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. „Koncepcja funkcjonowania MOSiR oraz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Ełku”
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 7. oświadczenie o niekaralności za pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, koncepcja funkcjonowania oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
a.  referencje z poprzednich miejsc pracy z uwzględnieniem opinii o kandydacie;
b. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach);
c. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-27 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacje na temat form działalności znajdują się na stronie internetowej www.mosir.elk.pl, a odnośnie wysokości środków finansowych na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku na rok 2020 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji udzielać będzie Pani Magdalena Łuba – Starszy specjalista tel. 87 732 62 74, pok. 374 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
c. Miejsce:
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
Prezydent Miasta Ełku uprzejmie informuje, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku wskazanym w ogłoszeniu O-OP.2111.3.2020 z dnia 22.07.2020 r. został przedłużony do dnia 27 sierpnia  2020 roku do godz. 15:30
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku”.
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
 • pocztą na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
 
- I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych  w aplikacji wraz z prezentacją koncepcji w zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz rozmowa w zadeklarowanym języku obcym.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-10 16:39:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 15:02:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 12:15:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony