ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku nr 506.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku nr 506.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiego Przedszkola "Bajka" w Ełku -

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2020-05-21

Ogłoszono dnia: 2020-05-21 przez

Termin składania dokumentów: 2020-06-08 15:30:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku nr 506.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Zarządzenie Nr 506.2020
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz. U z 2019 poz. 1148 z późn. zm.), art. 30 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 poz. 1587 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6.
§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597 z późn. zm.).
§ 3. Treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku.
§ 4. Osoba o której mowa w §2 zobowiązana jest złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 506.2020
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia  21 maja 2020 r.
 
PREZYDENT MIASTA EŁKU
dnia 21 maja 2020 roku
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2017 poz. 1597 z późn. zm.) tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm);
11) posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego - w przypadku cudzoziemca;
2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2-11.
3. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w  ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11

V. Wymagane dokumenty:

 Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017, poz, 1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię;
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1480 z późn. zm.), lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarce,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2019 poz. 1440 z późn. zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 poz. 306 z późn. zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215) lub art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „Za zgodność
z oryginałem” wraz z datą i miejscem składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust 4. pkt. 4-7, 12 i 13.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-08 15:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 pok. 02 lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Ełku 19-300 Ełk ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4,
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:
 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6”
 
w terminie do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:30.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Sikorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 12:14:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Sikorska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 15:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Sikorska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 10:02:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony