ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. informatyki

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-03-20

Ogłoszono dnia: 2020-03-20 przez

Termin składania dokumentów: 2020-03-31 15:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.1.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie  min. średnie na kierunku informatyka lub pokrewne.
 3. Doświadczenie zawodowe - minimum roczny staż pracy na stanowisku informatyk lub na pokrewnych stanowiskach.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi oraz budowy komputera, biegła znajomość pakietów biurowych.
 5. Dobra znajomość zagadnień sieci komputerowych opartych o protokół IP.
 6. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie m.in. eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV.
 7. Znajomość obsługi, konserwacji oraz konfiguracji kserokopiarek; umiejętność montażu i konfiguracji kamer monitoringu wizyjnego.
 8. Znajomość konfiguracji i obsługi sieci bezprzewodowych.
 9. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 10. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 13. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery.
 2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN.
 3. Posiadanie wiedzy i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach Windows oraz Linux.
 4. Znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności MSSQL, MySQL, Postgr SQL  i FireBird.
 5. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 6. Dokładność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, zaangażowanie, umiejętność pracy zespole.
 7. Mile widziana znajomość zagadnień związanych z tworzeniem i obsługą stron WWW: HTML, CSS, PHP, Java, C#.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
 • sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 • nadzór oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
 1. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w tym:
 • zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 1. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
 • rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
 • monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
 • udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 • nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Miasta,
 • inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
 • nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych (MSSQL, MySQL, PostgreSQL  i FireBird),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
 1. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym systemem zarządzania dokumentacją i Biuletynem Informacji Publicznej.
 2. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
 3. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy.
 4. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.
 5. Sprawować nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbęi zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia –kwiecień 2020 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 200,00 zł – 3 400,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
DOKUMENTY DODATKOWE:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-31 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. informatyki w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
 
            Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Biura Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Ełku określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz –  Naczelnik Wydziału tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 15:47:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 16:08:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02 15:45:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony