ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.6.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.6.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. architektoniczno- przestrzennych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WPPGN

Data udostępnienia: 2019-06-13

Ogłoszono dnia: 2019-06-13 przez

Termin składania dokumentów: 2019-06-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.6.2019

Zlecający: UM Ełk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo  do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie architektura krajobrazu lub  kształtowanie terenów zielonych lub ochrona środowiska, oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,
 4. wiedza z zakresu znajomości i stosowania prawa: ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. umiejętność pracy w programach projektowania graficznego typu Auto Cad,
 3. umiejętność pracy w programie EwMapa, EwOpis,
 4. doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej,
 5. dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej,  wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,
 6. udział w szkoleniach z zakresu planowania przestrzennego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. odporność na stres i pracę pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. do obowiązków pracownika należy wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym i decyzją administracyjną wydawaną przez Prezydenta Miasta oraz prowadzenie innych powierzonych dokumentacji takich, jak sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz analiz i innych opracowań wynikających z bieżących zadań Referatu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta,
 2. sprawdzenie kompletności wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  ewentualne ustalenie zakresu uzupełnienia wniosku,
 3. wykonanie analizy cech funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy i projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5. wykonanie czynności niezbędnych w postępowaniu administracyjnym jak wizje lokalne, rozprawy administracyjne i inne,
 6. wykonanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla sporządzenia projektu decyzji,
 7. wykonanie poszczególnych czynności w postępowaniu administracyjnym prowadzących do sprawnego i nieprzewlekłego załatwiania sprawy oraz wydania decyzji.
 8. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
 9. w przypadku postępowań odwoławczych przygotowanie odpowiedzi w postaci stanowiska organu w sprawie uwag i zarzutów podanych w odwołaniu oraz prowadzenie korespondencji w tej sprawie,
 10. przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania wraz z niezbędnymi załącznikami i analizami,
 11. ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu, zebranie wniosków do planu i przygotowanie do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta,
 12. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań lub innego opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 13. wykonywanie innych czynności związanych z zakresem działania Referatu Planowania Przestrzennego zleconych przez Naczelnika Wydziału.
 14. przygotowywanie i ewidencjonowanie umów, zleceń zakupu towarów i usług oraz wszelkich prawnie zaciągniętych zobowiązań,
 15. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 16. prowadzenie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie realizacji zapisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy
 1. Pracownik w Referacie Planowania Przestrzennego na stanowisku ds. architektoniczno-przestrzennych odpowiada za prawidłowe, zgodne z prawem i aktualną wiedzą w zakresie architektury wykonanie czynności.
 2. Stosowanie wszystkich niezbędnych przepisów prawa przy rozpatrywaniu wniosków i sporządzaniu projektów decyzji.
 3. Prawidłowe, zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego prowadzenie postępowania.
 4. Poprawne i zgodne z zasadami i przepisami formułowanie treści pism i decyzji.
 5. Terminowe wykonanie wszystkich czynności w postępowaniu administracyjnym.
 6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji planistycznej zgodnie z zakresem obowiązków.
 7. Prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie dokumentów.
 8. Prawidłowe użytkowanie sprzętu i oprogramowania.
 9. Niezwłoczne powiadamianie przełożonych o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków.
 10. Poprawne odnoszenie się do klientów i dbałość o wizerunek firmy.
 11. Stosowanie się do regulaminów i przepisów wewnętrznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin.
3) planowany termin zatrudnienia –od 15.07.2019 r.
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2 800,00 zł – 3 600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy,  
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe  w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
   
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-28 15:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. architektoniczno-przestrzennych  w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)   I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b)  II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych   w aplikacji.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Herbszt – Naczelnik  Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tel. 87 7326236, pok. 236 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-13
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Badorek Data wprowadzenia do BIP 2019-06-13 15:41:01
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Badorek Data udostępnienia informacji: 2019-06-13 15:44:53
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Badorek Data ostatniej zmiany: 2019-07-11 10:44:41
Artykuł był wyświetlony: 1026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu