ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.2.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.2.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień w Urzędzie Miasta Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2019-03-05

Ogłoszono dnia: 2019-03-05 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2019-03-19 13:26:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.2.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo albo wykształcenie wyższe magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi z ekonomii lub rachunkowości,;
 3. staż pracy minimum 1 rok,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
 7. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. udział w szkoleniach z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz pomocy publicznej,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 5. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 6. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 7. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kontroli podatkowych.
 2. Dokumentowanie przebiegu kontroli, sporządzanie protokołów pokontrolnych.
 3. Rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych przez kontrolowanych.
 4. Analiza porównawcza danych zawartych w ewidencji podatkowej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy de minimis i udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z udzielaniem ulg tj. umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty.
 7. Rozpatrywanie odwołań podatników od wydanych decyzji i postanowień dotyczących udzielania ulg oraz przesyłanie dokumentów wraz z ustosunkowaniem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 8. Sporządzanie i publikowanie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg.
 9. Przygotowywanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Ustalanie aktualnych danych niezbędnych do prowadzenia postępowań podatkowych, egzekucyjnych i sądowych na potrzeby referatu i Spółki „Administrator” na potrzeby referatu oraz Spółki „Administrator”.
 11. Weryfikacja otrzymywanych z Urzędów Skarbowych postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz zawiadomień w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji.
 12. Wydawanie postanowień do Urzędu Skarbowego w Ełku w sprawie ulg dotyczących zadłużeń w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.
 13. Przeprowadzanie postępowań spadkowych na potrzeby urzędu.
 14. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez przełożonych.
 15. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) planowany termin zatrudnienia – od 1 kwietnia 2019 roku,
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2500,00 zł – 2800,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz. Urz. WE L Nr 119, s. 1(według załącznika),
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
3) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-19 13:26:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 marca 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Polityki Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2019-03-05
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-05 13:30:30
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 13:31:30
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2019-03-22 10:45:42
Artykuł był wyświetlony: 1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu