ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.13.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.13.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant Straży Miejskiej w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 3

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2018-11-15

Ogłoszono dnia: 2018-11-15 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2018-11-29 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.13.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończony 21 rok życia,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
5) nieposzlakowana opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9) prawo jazdy co najmniej kat. B,
10) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.
b. Wymagania dodatkowe:
  1. odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
  2. znajomość funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego,
  3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z zadaniami określonymi w Opisie stanowiska pracy.
Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest do odbioru w kadrach Urzędu Miasta Ełk, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 103 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.elk.pl

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w czasie trwania której aplikant straży miejskiej odbywa szkolenie podstawowe,
3) przed skierowaniem na szkolenie podstawowe zostanie zawarta z pracownikiem umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawierająca klauzulę zobowiązującą pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat po ukończeniu szkolenia.
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2300,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiektach Urzędu Miasta Ełku oraz na terenie Miasta Ełku. Występuje praca przy monitorze ekranowym powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Bardzo mała częstotliwość wyjazdów służbowych poza Miasto Ełk.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
  2. curriculum vitae (CV),
  3. list motywacyjny;
  4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopia dowodu osobistego,
  5. własnoręczne oświadczenie o niekaralności sądowej,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika) ,
  7. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika),
  8. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do odbycia testu sprawności fizycznej,
  9. kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis o przeniesieniu do rezerwy.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe
a) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
b) referencje z poprzednich miejsc pracy, ewentualnie opinie z organizacji społecznych, zrzeszeń, których kandydat jest/był członkiem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-29 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29 listopada 2018 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. niniejszego ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie o terminach kolejnych etapów naboru.
 
Nabór odbędzie się w trzech etapach:
I – pisemny test wiedzy
II – test sprawności fizycznej obejmujący: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy 10 x 10 m, skłony tułowia na czas, bieg po kopercie, bieg na 1000 m.
III – rozmowa kwalifikacyjna, w tym część rozmowy w zadeklarowanym języku obcym.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku, tel. 87 7326287, ul. Piłsudskiego 2.
 
Informacja o wynikach naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/ http://bip.um.elk.pl / oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Mróz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 15:14:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mróz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-15 15:16:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mróz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 10:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony