ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.8.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. infrastruktury technicznej

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Data udostępnienia: 2018-06-05

Ogłoszono dnia: 2018-06-05 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2018-06-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.8.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku technicznym,
 3. minimum 3-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Mienia Komunalnego, a w szczególności przepisów ustaw: kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym oraz przepisów prawa miejscowego, tj. zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Terminowość i rzetelność załatwiania spraw.
 2. Przestrzeganie przepisów prawa materialnego i Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Realizacja zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochodów i wydatków związanych z zadaniami Referatu.
 4. Prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności w zakresie przydzielonych do zajmowanego stanowiska spraw oraz realizację wg posiadanych kompetencji ich egzekucji.
 5. Bieżąca analiza budżetu miasta dotycząca dzierżawy terenów komunalnych, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
 6. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych.
 7. Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na swoim stanowisku pracy,
 8. Prowadzenie spraw zawiązanych z dzierżawą nieruchomości komunalnych pod ekspozycję reklam na terenach zielonych:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących w/w dzierżaw,
2) sporządzanie umów dzierżawy,
3) prowadzenie rejestru umów,
4) nadzór nad przestrzeganiem warunków umów dzierżawy,
5) sprawdzanie w terenie stanu reklam (właściwa lokalizacja i stan techniczny),
6) sprawdzanie w terenie stanowisk reklamowych po wygaśnięciu umowy dzierżawy,
7) wprowadzanie zawartych umów do systemu PUMA.
 1. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości komunalnych w celu umieszczania elementów uzbrojenia terenu, remontów i innych czynności technicznych na istniejącej infrastrukturze technicznej:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących w/w dzierżawy,
2) sporządzanie umów dzierżawy,
3) prowadzenie rejestru umów,
4) nadzór nad przestrzeganiem warunków umowy dzierżawy,
5) uczestnictwo w przekazaniach i odbiorach technicznych dzierżawionych terenów,
6) naliczanie opłat za czasowe i trwałe zajęcie nieruchomości,
7) wprowadzanie zawartych umów do systemu PUMA.
 1. Dokumentowanie zgodnie z przepisami dochodów składników majątkowych Gminy z zakresu dzierżawy terenów komunalnych.
 2. Przedkładanie do Wydziału Finansowego zestawienia wpływów z dzierżawy terenów komunalnych.
 3. Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie aktualizacji EWMAPY umożliwiająca wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów budynków oraz niezbędnych nakładek tematycznych.
 4. Wykonywanie innych, nieujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego i kierownictwo Urzędu Miasta Ełku.
 5. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z systemu Zarządzania Jakością.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-20 15:30:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 czerwca 2018 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Mienia Komunalnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 14:57:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 15:05:07
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 15:06:05
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 10:49:23
Artykuł był wyświetlony: 1223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu