ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.5.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. turystyki i promocji

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji Sportu i Kultury

Data udostępnienia: 2018-04-11

Ogłoszono dnia: 2018-04-11 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2018-04-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.5.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. minimum 3-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Promocji, Sportu i Kultury, a w szczególności przepisów ustaw: o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: turystyka, promocja, public relations, administracja publiczna, filologia, zarządzanie,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie realizacji zadań miasta w dziedzinie rozwoju turystyki i promocji:
 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.
 2. Udział w zapewnieniu niezbędnej obsługi Prezydenta Miasta w zakresie wynikającym m.in. z jego funkcji reprezentacyjnych.
 3. Inicjowanie, organizowanie i udział w przedsięwzięciach nastawionych na rozwój turystyki i promocję miasta.
 4. Przygotowanie drukowanych wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno – turystycznym, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, sieci internetowej, samodzielne przygotowywanie tekstów do tych wydawnictw oraz nadzór graficzny i merytoryczny nad zamawianymi wydawnictwami.
 5. Przygotowanie miejskiego kalendarza wydarzeń, w tym m.in. współpraca z jednostkami miejskimi w tym zakresie.
 6. Przygotowywanie gadżetów promocyjnych miasta Ełku m.in. dla turystów.
 7. Współpraca w zakresie rozwoju turystyki i promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kontrahentami zewnętrznymi, agencjami, sponsorami, mediami oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
 8. Kreowanie i promowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych Ełku, współdziałanie z branżą turystyczną w tym zakresie.
 9. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, obiektów turystycznych na terenie miasta.
 10. Prowadzenie ewidencji obiektów spełniających wymagania niezbędne do prowadzenia w nich usług hotelarskich, dokonywanie zmian zapisów dotyczących rodzaju obiektów.
 11. Inicjowanie, organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz z zakresu promocji, organizacja stoisk.
 12. Planowanie i udział w realizacji kampanii promocyjno-turystycznych miasta, w tym m. in. przygotowanie projektów graficznych banerów i billboardów zewnętrznych w innych miastach, realizacja kampanii w mediach: w radiu, telewizji i prasie ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej oraz w Internecie.
 13. Współorganizacja i udział w wydarzeniach miejskich, sesjach, spotkaniach, naradach, festynach, obchodach świąt narodowych, lokalnych rocznic, uroczystościach miejskich, w tym w razie potrzeby obsługa fotograficzna.
 14. Przygotowanie lokalnej gazety miejskiej oraz programu telewizyjnego.
 
W zakresie działalności informacyjnej i współpracy z mediami:
1. Przygotowanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych do internetu oraz do prasy.
2. Bieżące współadministrowanie serwisu internetowego miasta www.elk.pl oraz aplikacji mobilnej w powierzonym zakresie.
3. Bieżąca obługa profili miasta na portalach społecznościowych.
4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
5. Organizacja konferencji prasowych i innych spotkań z mediami.
6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Ełku oraz miejskimi jednostkami w zakresie działalności informacyjnej.
7. Na życzenie przełożonych udzielanie wywiadów w mediach w ramach realizowanych zadań.
 
W zakresie współpracy zagranicznej
1. Udział w organizacji wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta oraz wizyt delegacji zagranicznych.
2. Koordynowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji w językach obcych.
3. Opracowywanie planów współpracy, w tym harmonogramów ich realizacji oraz kosztów z nich wynikających.
4. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowaną współpracą, w tym prognozowanie i planowanie wydatków.
 
Inne:
1. Przygotowywanie pism urzędowych i okolicznościowych.
2. Obsługa zakupu towarów i usług.
3. Nadzór nad stanem materiałów w magazynie wydziałowym oraz nadzór nad ich wydawaniem zgodnie z przyjętymi procedurami.
4. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z finansami wydziału w zakresie powierzonych zadań.
5. Przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji finansowych.
6. Przygotowywanie stosownych umów i zleceń z podmiotami zewnętrznymi, rozliczanie faktur i rachunków.
7. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na stanowisku pracy.
8. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej Wydziału poprzez m.in.:
a) organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych,
b) właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, wynikającej z zakresu obowiązków,
c) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
d) obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (MS Office, Open Office, Internet, e-DOK).
9. Sporządzanie wniosków dotyczących planowanych wydatków w zakresie prowadzonych spraw.
10. Współdziałanie z właściwymi wydziałami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań.
11. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej i innych niezbędnych przepisów prawa.
12. Przestrzeganie, realizacja zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku (SZJ).
13. Wykonanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu działalności Wydziału i urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 (według załącznika).
 7.  

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-25 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25 kwietnia 2018 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji, w tym znajomości języka angielskiego.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Strategii i Rozwoju określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 12:09:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 12:21:05
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 12:21:55
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 07:52:02
Artykuł był wyświetlony: 1778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu