ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2018-03-13

Ogłoszono dnia: 2018-03-13 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2018-03-26 16:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.4.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, a w szczególności przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, kodeksu postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nieposzlakowana opinia.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, prawo,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 5. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 6. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
 7. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gromadzenie i kontrola rzetelności składanych deklaracji oraz wprowadzenie danych do modułu – Gospodarka Odpadami.
 2. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości objętych gospodarką odpadami komunalnymi.
 3. Dokonywanie naliczeń opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przygotowywanie i wysyłanie decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Prowadzenie księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
a) księgowanie należności na kontach podatników,
b) miesięczne drukowanie dzienników obrotów,
c) uzgadnianie i bilansowanie obrotów dziennych, miesięcznych, rocznych,
d) uzgadnianie przypisów i odpisów.
 1. Analiza kart podatników pod kątem istniejących nadpłat,zaległości.
 2. Sprawdzanie terminowości wpłat należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wystawianie upomnień dla osób zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Prowadzenie rejestru wysłanych upomnień.
 5. Przeprowadzanie okresowych czynności sprawdzających z zakresu swego działania.
 6. Przygotowywanie informacji do obowiązującej sprawozdawczości.
 7. Aktualizacja danych kontrahenta .
 8. Terminowe załatwianie korespondencji.
 9. Wykonywanie innych, nieujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Skarbnika Miasta i Prezydenta Miasta.
 10. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-26 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 marca 2018 roku do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Świadczeń określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
8.Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 10:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 11:50:06
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 11:51:04
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 08:27:23
Artykuł był wyświetlony: 1679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu