ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. monitoringu i sprawozdawczości

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Strategii i Rozwoju

Data udostępnienia: 2018-03-06

Ogłoszono dnia: 2018-03-06 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2018-03-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.3.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. minimum 3-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Strategii i Rozwoju, a w szczególności przepisów ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych programowych UE i krajowych w zakresie promocji, archiwizacji i trwałości projektów w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020, kodeksu postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nieposzlakowana opinia.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 2. umiejętność redagowania pism,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. sumienność, odpowiedzialność, otwartość na zmiany, dyspozycyjność, kreatywność,
 5. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie wskaźników osiąganych w realizowanych projektach dofinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, weryfikowanie i przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Ełk.
 2. Przygotowywanie corocznych oświadczeń poświadczających zachowanie okresu trwałości projektów.
 3. Prowadzenie zadań z zakresu promocji projektów UE i krajowych.
 4. Archiwizacja dokumentów Wydziału Strategii i Rozwoju zgodnie z wymogami i wytycznymi UE i krajowymi.
 5. Sporządzanie informacji oraz niezbędnych raportów dotyczących realizacji projektów, których beneficjentem jest Miasto Ełk oraz jednostki organizacyjne miasta.
 6. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych dla projektów, które już uzyskały dofinansowanie oraz projektów, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 7. Przygotowywanie postępowań o zamówienie audytów zewnętrznych na zakończenie okresu trwałości projektów.
 8. Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb audytów i kontroli.
 9. Współpraca przy opracowywaniu dokumentów rozwojowych, planów i programów.
 10. Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań rocznych z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku, Programu Rewitalizacji Ełku.
 11. Nadzór nad sporządzaniem Programu Opieki nad Zabytkami oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji programu.
 12. Przeprowadzanie aktualizacji oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 13. Współuczestniczenie przy opracowywaniu projektu budżetu miasta w zakresie zgodnym z pracą Wydziału Strategii i Rozwoju.
 14. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez przełożonych.
 15. Realizacja zadań oraz przestrzeganie wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku.
 16. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i systematyczne doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-21 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 marca 2018 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) III etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Strategii i Rozwoju określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 14:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 15:21:27
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 15:22:56
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 07:46:31
Artykuł był wyświetlony: 1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu