ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.210.12.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. kancelaryjnych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Prezydenta

Data udostępnienia: 2017-12-07

Ogłoszono dnia: 2017-12-07 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2017-12-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.210.12.2017

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: administracja – min. licencjat;
 3. min. 2 – letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Biura Prezydenta, a w szczególności przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 8. nieposzlakowana opinia.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. znajomość obsługi systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 3. znajomość etykiety biznesowej oraz zasad protokołu dyplomatycznego,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 5. samodzielność, dokładność, systematyczność, sumienność, dyskrecja,
 6. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 7. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, kreatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta i kierowanie ich w razie potrzeby do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.
 2. Prowadzenie Sekretariatu Prezydenta Miasta oraz obsługa telefonu bezpośredniej łączności oraz faxu.
 3. Prowadzenie elektronicznego kalendarza Prezydenta Miasta.
 4. Obsługa kancelaryjna Prezydenta oraz prowadzenie teczki korespondencji.
 5. Przyjmowanie korespondencji (podań, wniosków itp.) kierowanej przez klientów Urzędu do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, potwierdzanie jej przyjęcia na kopii dokumentu oraz prowadzenie elektronicznego rejestru tej korespondencji.
 6. Prowadzenie rejestru korespondencji wysyłanej zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej i urzędu pocztowego.
 7. Skanowanie dokumentów wpływających do urzędu i przekazywanie ich, zgodnie z dekretacją na poszczególne komórki organizacyjne w Urzędzie, wykorzystując przy tym funkcjonujący w urzędzie system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 8. Obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.
 9. Oznaczanie daty wpływu oraz nanoszenie kodów kreskowych na wszelkiej korespondencji wpływającej do Urzędu.
 10. Ewidencja wyroków sądowych i innych dokumentów przekazanych do wiadomości publicznej.
 11. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń zawiadomień sądowych, notarialnych i innych oraz terminowe ich zdejmowanie i odsyłanie z odpowiednią adnotacją o wywieszeniu do zainteresowanych.
 12. Organizacja przyjęć interesantów przez Prezydenta Miasta i jego Zastępców.
 13. Organizacja spotkań, wizyt, delegacji, narad z udziałem Prezydenta Miasta i jego Zastępców.
 14. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez przełożonych.
 15. Realizacja zadań oraz przestrzeganie wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-19 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 grudnia 2017 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 114, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Biura Prezydenta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 09:39:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 09:54:07
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 09:55:17
Osoba, która zmieniła informację: Jakub Rybakiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 14:24:02
Artykuł był wyświetlony: 2114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu