ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ŚDS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy ŚDS w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami"

Data udostępnienia: 2017-12-06

Ogłoszono dnia: 2017-12-06 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2017-12-20 16:00:00

Nr ogłoszenia: ŚDS

Zlecający: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami"

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie ekonomiczne magisterskie,
b) co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w księgowości jednostek budżetowych,
b) dobra znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
c) znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
e) umiejętność sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej,
f) dobra znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości Środowiskowego Domu Samopomocy, a w szczególności:
a) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych,
b) sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań ŚDS,
c) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: praca w pomieszczeniu biurowym ŚDS w Ełku, ul. Kościuszki 33.
Bezpieczne warunki pracy. Budynek jest wyposażony w windę umożliwiającą wjazd
do budynku wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do wózków inwalidzkich.
 
Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze .

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-20 16:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty należy dostarczyć:
  • Do dnia 20.12.2017 godz. 16.00
 • do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, ul. Kościuszki 33, I piętro – biuro Dyrektora,
 • w kopertach zamkniętych z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”, osobiście lub pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 33.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.1202 z późn. zm).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.”
 
Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.
 
Rozstrzygnięcie naboru:
1. Rozpatrzenie zgłoszeń nastąpi do dnia 22.12.2017r.
2. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie ewentualnej konieczności dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku oraz na tablicy ogłoszeń w ŚDS w Ełku.
4. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, wyłonionego w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 
Dodatkowych informacji udzielać będzie Maria Ścierańska – Dyrektor ŚDS w Ełku.
/ 087/ 732 64 94 w godzinach 8.00-16.00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 09:06:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Ścierańska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 09:19:04
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 09:20:06
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 11:11:46
Artykuł był wyświetlony: 1210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu