ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.210.11.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. prognoz i analiz oświatowych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2017-12-06

Ogłoszono dnia: 2017-12-06 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2017-12-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.210.11.2017

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja lub prawo;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: prawo oświatowe, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
 6. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 7. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 4. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 5. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 6. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, kreatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży.
 2. Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 3. Opracowywanie prognoz oświatowych /w ujęciu perspektywicznym/ uwzględniających politykę oświatową Miasta Ełku.
 4. Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół.
 5. Przygotowywanie wizualizacji wyników analiz oświatowych.
 6. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych obejmujących strukturę oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Ełku, ich funkcjonowanie, finansowanie, wyniki sprawdzianów i egzaminów, inne.
 7. Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół na dany rok szkolny.
 8. Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkół na dany rok szkolny.
 9. Sporządzanie sprawozdań i informacji w części dotyczącej oświaty i wychowania.
 10. Opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji w związku z realizacją wniosków Prezydenta Miasta oraz stałych komisji Rady Miasta Ełku.
 11. Merytoryczne opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji uprawnionych (Kuratorium Oświaty, GUS, MEN, inne).
 13. Merytoryczne opracowywanie projektów uchwał (porozumień) w zakresie wykonywanych zadań.
 14. Przeprowadzanie czynności nadzoru i kontroli w podległych jednostkach w ramach udzielonego upoważnienia.
 15. Przyjmowanie interesantów oraz podejmowanie czynności urzędowych związanych z załatwianiem spraw interesantów.
 16. Wykonywanie czynności biurowych, tj.:
a) prowadzenie akt spraw zgodnie z JRWA,
b) przygotowywanie niezbędnych materiałów pisemnych, w tym: kserokopii pism urzędowych (z urzędu miasta i innych) kierowanych do szkół i przedszkoli,
 1. Kompletowanie i przekazywanie akt oraz dokumentów do archiwum zakładowego.
 2. Stała współpraca z dyrektorami oświatowych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw bieżących.
 3. Współpraca z Kuratorium Oświaty, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych przedsięwzięć
  w dziedzinie edukacji oraz wymiany informacji.
 4. Pełnienie zastępstwa (w czynnościach urzędowych) za osobę wskazaną przez naczelnika wydziału.
 5. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez przełożonych.
 6. Realizacja zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ełku.
 7. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i systematyczne doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 (według załącznika).
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-19 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 grudnia 2017 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. prognoz i analiz oświatowych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 114, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Polityki Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 08:47:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 08:55:08
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 08:56:05
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 10:32:54
Artykuł był wyświetlony: 1468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu