ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.11.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.11.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik Biura Związku ZIT MOF Ełk

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 2/3

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Data udostępnienia: 2019-07-19

Ogłoszono dnia: 2019-07-19 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-30 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.11.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku w administracji publicznej,
 4. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych, planów rozwojowych i programów,
 10. minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 11. dobra znajomość RPO województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014-2020, Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (w tym Strategii ZIT) oraz procedur i wymogów Pomocy Technicznej 2014-2020,
 12. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- ustawy o finansach publicznych,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność, odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. doświadczenie w organizowaniu m.in. spotkań, szkoleń, konferencji,
 4. duża samodzielność, kreatywność,
 5. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynacja działań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis (ZIT bis) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku (MOF Ełk).
 2. Koordynacja działania biura i zadań wykonywanych przez pracownika biura i pracownika ds. finansowych.
 3. Udział w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów ZIT bis i ogólny nadzór nad jej przebiegiem.
 4. Decyzje strategiczne oraz nadzór nad obsługą merytoryczną i administracyjną Związku ZIT MOF Ełk, w tym Komitetu Sterującego - organizowaniem posiedzeń, przygotowaniem i przeprowadzeniem analiz, współudziałem Biura w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów Strategii ZIT, monitorowaniem Strategii ZIT i sprawozdawczością do IZ RPO WiM 2014-2020.
 5. Przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO.
 6. Realizacja i rozliczanie projektu pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020.
 7. Wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów ZIT oraz projektów komplementarnych zapisanych w Strategii ZIT.
 8. Opiniowanie SzOOP, dokumentów konkursowych i harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów wyboru i innych dokumentów związanych z wdrażaniem ZIT bis i RPO WiM 2014-2020.
 9. Udział w posiedzeniach KS ZIT, KM RPO WiM 2014-2020 oraz innych spotkaniach związanych z wdrażaniem instrumentu ZIT bis.
 10. Realizacja innych zadań na nałożonych przez IZ RPO WiM 2014-2020 i KS ZIT.
 11. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Ełku i Urzędu Gminy Ełk oraz jednostkami organizacyjnymi obu samorządów, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz wdrażania instrumentu ZIT bis.
 12. Przestrzeganie wymogów Systemu Zarządzania Jakością.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu czasu pracy od 21 sierpnia 2019r. do czasu funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Małeckich 3. W budynku znajduje się winda i podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Występuje praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Praca związana z wyjazdami służbowymi.
 5. Kandydat, który zostanie wybrany, jeżeli wcześniej nie był zatrudniony na stanowisku urzędniczym, będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1282).
 6. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu miesiąca (od dnia zatrudnienia) - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 7. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika),
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
 
 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
 2. rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-30 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 lipca 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Biura Związku ZIT MOF Ełk w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Biura Związku ZIT MOF w Ełku określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10030/Biuro_Zwiazku_ZIT_MOF_Elk/#.
Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Samełko – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku tel. 87 732-61-15 , ul. Piłsudskiego 6.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-19 13:31:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-19 13:35:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07 15:29:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony