ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.210.4.2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.210.4.2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. projektów inwestycyjnych

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Wydział Strategii i Rozwoju

Data udostępnienia: 2014-11-20

Ogłoszono dnia: 2014-11-20 przez Maria Wojciechowska

Termin składania dokumentów: 2014-12-01 00:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.210.4.2014

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1)  obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

4)     brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)    bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, a w szczególności znajomość przepisów prawa z zakresu:

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

7)     wykształcenie wyższe w zakresie: administracja, wdrażanie funduszy Unii Europejskiej, studia europejskie i międzynarodowe,

8)   umiejętność tworzenia aplikacji projektowych oraz przygotowywania studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących,

9)   staż pracy minimum 2 lata na stanowisku w zakresie pozyskiwania środków UE na projekty inwestycyjne, w tym opracowywanie studiów wykonalności,

10)   umiejętność sporządzania wniosków o płatność,

11) dobra znajomość procedur i wymogów programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, w tym kwalifikowalności wydatków, zasad finansowania, sprawozdawczości i rozliczeń.

 
b. Wymagania dodatkowe:

-        znajomość zasad przygotowywania analiz finansowych i ekonomicznych,

-        znajomość języka angielskiego,

-        dobra znajomość obsługi komputera, programów finansowo-księgowych,

-        dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy,

-        łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-      tworzenie aplikacji projektowych wraz ze studium wykonalności,

-   kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków,

-  przygotowywanie materiałów potrzebnych do opracowania raportów oceny oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności na zadania przewidziane do finansowania z funduszy zewnętrznych,

-    przygotowywanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących,

-    zarządzanie wybranymi projektami Miasta Ełku w tym partnerskimi,

-   raportowanie wszelkich wykrytych błędów i nieprawidłowości w realizacji projektu zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie  i usuwanie,

-    stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu,

-   nawiązywanie współpracy z miastami zagranicznymi w celu realizowania wspólnych projektów.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

-        Praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe dwa, trzy razy w miesiącu.

Miejsce pracy: Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6 Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (druk do pobrania ze strony http://bip.um.elk.pl/ => ogłoszenia o naborze / dokumenty do pobrania lub do pobrania w kadrach Urzędu Miasta Ełku),

2) curriculum vitae /CV/ zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

3) list motywacyjny,

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

5) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu projektami,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – druk do pobrania ze strony http://bip.um.elk.pl/ => ogłoszenia o naborze / dokumenty do pobrania lub w kadrach Urzędu Miasta Ełku),

7) oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

8)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. projektów inwestycyjnych.

Dokumenty dodatkowe: dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności /np. o ukończonych kursach, szkoleniach/.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-12-01 00:00:00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 1grudnia 2014 roku do godz. 15.00 w kopercie z dopiskiem Nabór kandydatów na stanowisko ds. projektów inwestycyjnych w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 114 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 
c. Miejsce:
j.w.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 3 ogłoszenia o naborze.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku Nr 788/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ełku. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Jolanta Wojciechowska  – inspektor ds. kadr UM Ełku, tel. 87 732 61 12.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Samełko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-20 18:17:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Jolanta Wojciechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-20 18:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Jolanta Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-23 14:01:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony