ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 19521
Katalog usług 3612
Strefa mieszkańca 3887
Strefa przedsiębiorcy 1940
SERWAL 1826
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2751
Wymagania 1510
Dla niesłyszących 7872
Wybory 19401
2018 - Wybory Samorządowe 95
Nowe okręgi wyborcze 6851
Stałe obwody głosowania 2761
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4186
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3193
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2549
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3735
2016-2019 Wybory ławników 1688
2014 - Wybory Samorządowe 7834
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5453
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6867
2011-2014 Wybory ławników 2435
2010 - Wybory Samorządowe 12052
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4837
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5308
Organy Miasta 57100
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 75117
Stanowiska Rady Miasta 8161
Kluby Radnych 8779
Skład Rady Miasta 11427
Komisje 8877
Komisja Rewizyjna 16075
Komisja Budżetowa i Rozwoju 15950
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 18413
Komisja Oświaty i Kultury 15623
Komisja Sportu i Rekreacji 14440
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 12834
Urząd 100273
Statut Miasta 8105
Regulamin organizacyjny 46450
Kierownictwo Urzędu 48274
Wydziały i stanowiska 44579
Straż Miejska 23887
Urząd Stanu Cywilnego 16037
Wydział Edukacji 16002
Wydział Finansowy 22310
Wydział Mienia Komunalnego 28103
Wydział Organizacyjny 21318
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 19199
Wydział Polityki Społecznej 15314
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 20212
Wydział Strategii i Rozwoju 18094
Wydział Świadczeń 38338
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4620
Biuro Prawne 6644
Biuro Prezydenta 7746
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9283
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1561
Struktura organizacyjna 15852
Kontakt 47777
Telefony i e-maile 41420
Konta bankowe 34678
Jednostki organizacyjne 48131
Jednostki budżetowe 24214
Jednostki posiadające osobowość prawną 20958
Spółki w nadzorze właścicielskim 1083
Zasady kształtowania wynagrodzeń 581
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 272405
Wydziały / Stanowiska 248687
Lista spraw 350909
Skargi i wnioski 1420
Petycje 4205
Ogłoszenia o naborze 273681
Ogłoszenia aktualne 105145
Ogłoszenia w toku 162955
Wyniki naboru 233131
Dokumenty do pobrania 9068
Akty prawne 372171
Zarządzenia Prezydenta 772366
Uchwały Rady Miasta 765175
Projekty Uchwał Rady Miasta 127179
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 26338
Wykaz mienia 6428
Pomoc publiczna 5501
Budżet 2018 2454
Wieloletnia Prognoza Finansowa 571
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 223
Opinie dotyczące budżetu 443
Budżet 2017 8672
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2543
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 834
Opinie dotyczące budżetu 1728
Budżet 2016 10298
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3639
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1461
Opinie dotyczące budżetu 1565
Budżet 2015 17948
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4952
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2368
Opinie dotyczące budżetu 1845
Budżet 2014 13869
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6226
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2979
Opinie dotyczące budżetu 3144
Budżet 2013 15708
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5592
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3985
Opinie dotyczące budżetu 2686
Budżet 2012 20081
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3713
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4860
Opinie dotyczące budżetu 2766
Budżet 2011 22407
Informacje 2925
Oświadczenia majątkowe 37669
Rada Miasta Ełku 11174
2018 44
2017 3410
2016 3341
2015 5427
2014 6077
2013 4004
2011 5008
2012 3988
2010 7832
2008 3473
2009 4695
2007 2443
2006 4038
2005 2123
2003 7421
2004 2100
Urząd Miasta Ełku 30243
2018 455
2017 4051
2016 3926
2015 3964
2014 3947
2013 5073
2012 4160
2011 3711
2010 5621
2009 4877
2008 3383
2007 2495
2006 2605
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 17304
2018 367
2017 4723
2016 3580
2015 6703
2014 3319
2013 4594
2012 4650
2011 1967
2010 4318
2007 3209
2008 4610
2006 3037
2009 8353
Oświata publiczna 1199
Przedszkola 343
Szkoły 199
Rekrutacja 361
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 126
Uchwały 442
Zarządzenia 269
Stypendia 103
szkolne - socjalne 40
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 41
Granty 27
Oświata niepubliczna 1681
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 153
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 1529
Akty prawne Miasta Ełku 218
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 137
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 80175
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 360549
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 73914
Nieruchomości przeznaczone do najmu 97526
Oferty Inwestycyjne 43426
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 40436
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20324
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 116528
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 45188
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 41233
Inne opracowania planistyczne i programy 7358
Strategie, raporty, opracowania 49845
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1168
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 390
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 983
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1529
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1058
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 4763
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 4817
Program Rewitalizacji Ełku 9629
Program Opieki nad Zabytkami 840
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 2678
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1957
Kontrole 15036
AUDYT WEWNĘTRZNY 3296
Komisja Rewizyjna 9125
Kontrole zewnętrzne 3483
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 70
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 1580
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 2950
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 3776
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 7901
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3898
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8107
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 6645
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 11491
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9092
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 8875
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6247
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4920
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4489
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 6939
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1520
Plany 3446
Sprawozdania 2934
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21588
Zamówienia publiczne 355632
Zamówienia publiczne aktualne 114057
Zamówienia publiczne w toku 96443
Zamówienia publiczne archiwalne 184860
Wyniki zamówień publicznych 206067
Wyniki innych postępowań 20981
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 314972
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5662
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 961
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 298
Informacja o stanie środowiska 3866
Informacje nieudostępniane 10201
Inicjatywa lokalna 9163
Inne ogłoszenia 230695
Straż Miejska 17955
Status prawny 3529
Zakres działania i kompetencje 4455
Kontakt 5340
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 40957
Dokumenty konkursowe 74500
Dokumenty programowe 21246
Konsultacje Społeczne z NGO 3051
Ogłoszenia i komunikaty 47742
Rada Pożytku 3349
Roczne Programy Współpracy 4356
Wyniki konkursów 102833
Wzory dokumentów 3380
Logo Miasta 1007
Zarządzanie Energią 6778
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2975
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2421
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2606
Zgromadzenia 2792
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2808
Aktualności 5082
ZIT BIS Ełk 2316
Komitet Sterujący 1829
Nabór wniosków 4031
Dokumenty do pobrania 2423
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1566

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7873
Strona główna 27816
Instrukcja korzystania z BIP 10848
O Biuletynie 8422
Rejestr zmian 1294854
Redakcja Biuletynu 9758
Instrukcja obsługi 6373
Pliki do pobrania 32185
Mapa serwisu 6658
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 588851
Zamówienia publiczne aktualne 145139
Zamówienia publiczne w toku 92272
Zamówienia publiczne archiwalne 209385
Wyniki zamówień publicznych 227405
Wyniki innych postępowań 17280
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55880
Dialog Techniczny 51400
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 28663
e-Urząd 192
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3307
Informacje o naborze 272532
Aktualności 129930
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku