ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 20503
Katalog usług 3878
Strefa mieszkańca 4135
Strefa przedsiębiorcy 2067
SERWAL 1941
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2967
Wymagania 1625
Dla niesłyszących 8064
Ochrona danych osobowych 618
Wybory 19610
2018 - Wybory Samorządowe 263
Nowe okręgi wyborcze 7041
Stałe obwody głosowania 2878
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4519
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3328
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2654
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3885
2016-2019 Wybory ławników 1771
2014 - Wybory Samorządowe 8093
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5700
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7068
2011-2014 Wybory ławników 2479
2010 - Wybory Samorządowe 12251
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4947
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5396
Organy Miasta 57939
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 78272
Stanowiska Rady Miasta 8725
Kluby Radnych 9111
Skład Rady Miasta 11816
Komisje 9106
Komisja Rewizyjna 17168
Komisja Budżetowa i Rozwoju 17191
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 20314
Komisja Oświaty i Kultury 17134
Komisja Sportu i Rekreacji 16119
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 14645
Urząd 101823
Statut Miasta 8336
Regulamin organizacyjny 48852
Kierownictwo Urzędu 49812
Wydziały i stanowiska 44918
Straż Miejska 25066
Urząd Stanu Cywilnego 16671
Wydział Edukacji 16543
Wydział Finansowy 23612
Wydział Mienia Komunalnego 29453
Wydział Organizacyjny 22609
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 20167
Wydział Polityki Społecznej 15879
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 21085
Wydział Strategii i Rozwoju 18819
Wydział Świadczeń 40073
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4822
Biuro Prawne 6856
Biuro Prezydenta 8274
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9603
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1695
Struktura organizacyjna 16277
Kontakt 49040
Telefony i e-maile 43195
Konta bankowe 35965
Jednostki organizacyjne 48686
Jednostki budżetowe 24616
Jednostki posiadające osobowość prawną 21459
Spółki w nadzorze właścicielskim 1351
Zasady kształtowania wynagrodzeń 676
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 293656
Wydziały / Stanowiska 263242
Lista spraw 370467
Skargi i wnioski 1531
Petycje 4585
Ogłoszenia o naborze 280779
Ogłoszenia aktualne 106453
Ogłoszenia w toku 166157
Wyniki naboru 240043
Dokumenty do pobrania 9264
Akty prawne 405360
Zarządzenia Prezydenta 805839
Uchwały Rady Miasta 812837
Projekty Uchwał Rady Miasta 151192
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 26734
Wykaz mienia 6675
Pomoc publiczna 5863
Budżet 2018 3248
Wieloletnia Prognoza Finansowa 859
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 295
Opinie dotyczące budżetu 610
Budżet 2017 9786
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2975
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 969
Opinie dotyczące budżetu 2086
Budżet 2016 11192
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4051
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1581
Opinie dotyczące budżetu 1737
Budżet 2015 18950
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5417
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2502
Opinie dotyczące budżetu 1960
Budżet 2014 14503
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6632
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3088
Opinie dotyczące budżetu 3288
Budżet 2013 15854
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5672
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4062
Opinie dotyczące budżetu 2746
Budżet 2012 20214
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3742
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4892
Opinie dotyczące budżetu 2791
Budżet 2011 22487
Informacje 2964
Oświadczenia majątkowe 38766
Rada Miasta Ełku 11573
2018 817
2017 3688
2016 3460
2015 5659
2014 6370
2013 4136
2011 5203
2012 4086
2010 8028
2008 3563
2009 4804
2007 2511
2006 4100
2005 2181
2003 7826
2004 2171
Urząd Miasta Ełku 30985
2018 1266
2017 4476
2016 4044
2015 4044
2014 4073
2013 5225
2012 4257
2011 3856
2010 5753
2009 5053
2008 3450
2007 2570
2006 2680
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 17851
2018 1068
2017 5253
2016 3720
2015 6943
2014 3423
2013 4727
2012 4771
2011 2046
2010 4433
2007 3289
2008 4734
2006 3128
2009 8676
Oświata publiczna 1633
Przedszkola 528
Szkoły 311
Rekrutacja 530
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 193
Uchwały 722
Zarządzenia 739
Stypendia 145
szkolne - socjalne 50
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 57
Granty 44
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 1879
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 225
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 1788
Akty prawne Miasta Ełku 285
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 240
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 81564
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 376761
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 78384
Nieruchomości przeznaczone do najmu 103898
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 17
Oferty Inwestycyjne 44828
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41038
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21082
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 118571
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 48755
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 45675
Inne opracowania planistyczne i programy 7575
Strategie, raporty, opracowania 50596
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1274
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 625
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1049
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1679
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1179
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 5345
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 5561
Program Rewitalizacji Ełku 10717
Program Opieki nad Zabytkami 958
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 3100
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2196
Kontrole 15586
AUDYT WEWNĘTRZNY 3398
Komisja Rewizyjna 9562
Kontrole zewnętrzne 3646
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 303
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 1962
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 3327
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4041
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 8626
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4077
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8511
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 6977
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 12014
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9439
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9198
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6537
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5052
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4632
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7227
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1594
Plany 3683
Sprawozdania 3115
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22132
Zamówienia publiczne 373226
Zamówienia publiczne aktualne 121635
Zamówienia publiczne w toku 106748
Zamówienia publiczne archiwalne 199544
Wyniki zamówień publicznych 216070
Wyniki innych postępowań 27223
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 335996
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6446
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1191
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 909
Informacja o stanie środowiska 4148
Informacje nieudostępniane 10349
Inicjatywa lokalna 9523
Inne ogłoszenia 237716
Gospodarka wodna 97
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 573
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 454
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 389
Straż Miejska 18259
Status prawny 3627
Zakres działania i kompetencje 4580
Kontakt 5350
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41281
Dokumenty konkursowe 77051
Dokumenty programowe 22069
Konsultacje Społeczne z NGO 3343
Ogłoszenia i komunikaty 49789
Rada Pożytku 3596
Roczne Programy Współpracy 4715
Wyniki konkursów 109706
Wzory dokumentów 3634
Logo Miasta 1155
Zarządzanie Energią 7030
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3151
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2549
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2701
Zgromadzenia 2968
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3027
Aktualności 5747
ZIT BIS Ełk 2478
Komitet Sterujący 2043
Nabór wniosków 4812
Dokumenty do pobrania 2700
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1723

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8037
Strona główna 27967
Instrukcja korzystania z BIP 11020
O Biuletynie 8537
Rejestr zmian 1329289
Redakcja Biuletynu 9915
Instrukcja obsługi 6504
Pliki do pobrania 32503
Mapa serwisu 6818
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 622708
Zamówienia publiczne aktualne 160346
Zamówienia publiczne w toku 105916
Zamówienia publiczne archiwalne 229471
Wyniki zamówień publicznych 248665
Wyniki innych postępowań 24559
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55924
Dialog Techniczny 52896
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 29259
e-Urząd 208
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3450
Informacje o naborze 276225
Aktualności 132004
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku