ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 28726
Katalog usług 5651
Strefa mieszkańca 6224
Strefa przedsiębiorcy 3001
SERWAL 2696
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4367
Wymagania 2391
Dla niesłyszących 9371
Ochrona danych osobowych 4441
Wybory 24227
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 129
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 97
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4767
2018 - Wybory Samorządowe 12838
Nowe okręgi wyborcze 14065
Stałe obwody głosowania 4783
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6608
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4552
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3496
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4780
2016-2019 Wybory ławników 2507
2014 - Wybory Samorządowe 10069
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7346
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8215
2011-2014 Wybory ławników 2805
2010 - Wybory Samorządowe 13691
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5541
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6033
2020 - 2023 Wybory ławników 339
Organy Miasta 66992
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 6262
Radni 982
Kluby radnych 648
Oświadczenia majątkowe 1921
Dyżury 533
Zapytania 5443
Interpelacje 2500
Petycje 450
Harmonogram sesji 1313
Projekty uchwał 1356
Materiały sesyjne 769
Porządek obrad 1112
Czasowy rejestr zdarzeń 1049
Głosowania 1007
Pliki wideo 1191
Uchwały 685
Komisje 2533
Komisja Rewizyjna 413
Skład 328
Porządek Obrad 384
Czasowy rejestr zdarzeń 358
Głosowania 287
Pliki wideo 171
Komisja skarg, wniosków i petycji 704
Skład 343
Porządek obrad 533
Czasowy rejestr zdarzeń 716
Głosowania 353
Pliki wideo 673
Komisja Budżetu 609
Skład 278
Porządek obrad 502
Czasowy rejestr zdarzeń 694
Głosowania 313
Pliki wideo 686
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 595
Skład 356
Porządek obrad 517
Czasowy rejestr zdarzeń 757
Głosowania 335
Pliki wideo 786
Komisja Edukacji i Kultury 582
Skład 280
Porządek obrad 457
Czasowy rejestr zdarzeń 538
Głosowania 509
Pliki wideo 466
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 424
Skład 290
Porządek obrad 393
Czasowy rejestr zdarzeń 598
Głosowania 253
Pliki wideo 520
Komisja Sportu i Turystyki 641
Skład 317
Porządek obrad 494
Czasowy rejestr zdarzeń 562
Głosowania 627
Pliki wideo 657
Rada Miasta Ełku 93079
Stanowiska Rady Miasta 10840
Kluby Radnych 10854
Skład Rady Miasta 14325
Komisje 10627
Komisja Rewizyjna 24953
Komisja Budżetowa i Rozwoju 27892
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 30608
Komisja Oświaty i Kultury 27002
Komisja Sportu i Rekreacji 25669
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 23070
Urząd 112685
Statut Miasta 10337
Regulamin organizacyjny 62676
Kierownictwo Urzędu 59593
Wydziały i stanowiska 48743
Straż Miejska 32925
Urząd Stanu Cywilnego 20768
Wydział Edukacji 20581
Wydział Finansowy 31299
Wydział Mienia Komunalnego 37657
Wydział Organizacyjny 29957
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 26451
Wydział Polityki Społecznej 19485
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 27266
Wydział Strategii i Rozwoju 22493
Wydział Świadczeń 55557
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6146
Biuro Prawne 8287
Biuro Prezydenta 11987
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11746
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2725
Struktura organizacyjna 18825
Kontakt 57185
Telefony i e-maile 54749
Konta bankowe 44281
Jednostki organizacyjne 52881
Jednostki budżetowe 27341
Jednostki posiadające osobowość prawną 23295
Spółki w nadzorze właścicielskim 3759
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1823
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 484266
Wydziały / Stanowiska 371525
Lista spraw 518694
Skargi i wnioski 2466
Petycje 8218
Ogłoszenia o naborze 340923
Ogłoszenia aktualne 117758
Ogłoszenia w toku 186569
Wyniki naboru 291379
Dokumenty do pobrania 10480
Akty prawne 677005
Zarządzenia Prezydenta 1148186
Uchwały Rady Miasta 1189113
Projekty Uchwał Rady Miasta 373608
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 31227
Wykaz mienia 8023
Pomoc publiczna 7135
Budżet 2019 4609
Wieloletnia Prognoza Finansowa 756
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 250
Opinie dotyczące budżetu 534
Budżet 2018 13231
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3565
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1638
Opinie dotyczące budżetu 2757
Budżet 2017 18473
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6453
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2118
Opinie dotyczące budżetu 4902
Budżet 2016 17500
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6664
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2313
Opinie dotyczące budżetu 2959
Budżet 2015 23439
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7357
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3248
Opinie dotyczące budżetu 2632
Budżet 2014 16771
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7958
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3656
Opinie dotyczące budżetu 3914
Budżet 2013 16393
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6020
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4353
Opinie dotyczące budżetu 2990
Budżet 2012 20773
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3919
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5096
Opinie dotyczące budżetu 2978
Budżet 2011 22896
Informacje 3155
Oświadczenia majątkowe 45708
Rada Miasta Ełku 13879
2019 2588
2018 5979
2017 5664
2016 4355
2015 6875
2014 8265
2013 5114
2011 6202
2012 4580
2010 8931
2008 4168
2009 5469
2007 3025
2006 4738
2005 2540
2003 9821
2004 2631
Urząd Miasta Ełku 34911
2019 2273
2018 7112
2017 7292
2016 5077
2015 4716
2014 4718
2013 6219
2012 4823
2011 4585
2010 6497
2009 5882
2008 3936
2007 3031
2006 3149
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 21143
2019 1954
2018 6003
2017 9216
2016 4590
2015 8274
2014 3978
2013 5724
2012 5457
2011 2396
2010 5023
2007 3841
2008 5563
2006 3606
2009 10021
Oświata publiczna 4536
Przedszkola 1698
Szkoły 1000
Rekrutacja 1589
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 51
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 553
Uchwały 4702
Zarządzenia 7620
Stypendia 1258
szkolne - socjalne 142
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 138
Granty 191
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3193
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 975
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3705
Akty prawne Miasta Ełku 1488
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 1227
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 91749
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 493505
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 99422
Nieruchomości przeznaczone do najmu 138058
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 2768
Oferty Inwestycyjne 52315
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 45583
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26341
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 133312
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 64648
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 66312
Inne opracowania planistyczne i programy 9420
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3423
Strategie, raporty, opracowania 56844
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2147
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 4350
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2404
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2873
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2227
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 10139
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 11063
Program Rewitalizacji Ełku 18575
Program Opieki nad Zabytkami 2423
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 6739
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 6640
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 558
Kontrole 17909
AUDYT WEWNĘTRZNY 4004
Komisja Rewizyjna 11826
Kontrole zewnętrzne 4290
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 45
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 3032
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 5145
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 6068
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5599
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 12486
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4961
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10803
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8979
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14741
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11197
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 11100
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8118
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5966
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5525
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8704
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2045
Plany 5192
Sprawozdania 4280
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 27041
Zamówienia publiczne 528893
Zamówienia publiczne aktualne 204302
Zamówienia publiczne w toku 202779
Zamówienia publiczne archiwalne 319825
Wyniki zamówień publicznych 312888
Wyniki innych postępowań 102136
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 448216
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12719
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2540
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 4929
Informacja o stanie środowiska 6389
Informacje nieudostępniane 11629
Inne ogłoszenia 280087
Gospodarka wodna 1473
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2733
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 942
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1838
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1617
Straż Miejska 20311
Status prawny 4320
Zakres działania i kompetencje 5360
Kontakt 5404
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 44117
Dokumenty konkursowe 88243
Dokumenty programowe 25355
Konsultacje Społeczne z NGO 5639
Ogłoszenia i komunikaty 58067
Rada Pożytku 5022
Roczne Programy Współpracy 7441
Wyniki konkursów 139481
Wzory dokumentów 5551
Logo Miasta 2035
Inicjatywa lokalna 521
Zarządzanie Energią 8727
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4001
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3294
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3224
Zgromadzenia 4653
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 4232
Aktualności 11271
ZIT BIS Ełk 3415
Komitet Sterujący 3907
Nabór wniosków 11010
Dokumenty do pobrania 4683
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3131

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9168
Strona główna 29276
Instrukcja korzystania z BIP 12185
O Biuletynie 9467
Rejestr zmian 1653289
Redakcja Biuletynu 11142
Instrukcja obsługi 7544
Pliki do pobrania 36338
Mapa serwisu 7865
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 831375
Zamówienia publiczne aktualne 279664
Zamówienia publiczne w toku 211376
Zamówienia publiczne archiwalne 363259
Wyniki zamówień publicznych 381908
Wyniki innych postępowań 103152
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56064
Dialog Techniczny 61985
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 34864
e-Urząd 320
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4485
Informacje o naborze 305989
Aktualności 149061
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku