Statystyka - Urząd Miasta w Ełku
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 21636
Katalog usług 4125
Strefa mieszkańca 4432
Strefa przedsiębiorcy 2189
SERWAL 2048
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3175
Wymagania 1731
Dla niesłyszących 8234
Ochrona danych osobowych 1150
Wybory 19810
2018 - Wybory Samorządowe 532
Nowe okręgi wyborcze 7199
Stałe obwody głosowania 2963
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4849
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3456
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2735
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4017
2016-2019 Wybory ławników 1840
2014 - Wybory Samorządowe 8279
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5860
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7214
2011-2014 Wybory ławników 2524
2010 - Wybory Samorządowe 12395
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5019
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5465
Organy Miasta 58573
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 80000
Stanowiska Rady Miasta 8994
Kluby Radnych 9273
Skład Rady Miasta 12107
Komisje 9219
Komisja Rewizyjna 18266
Komisja Budżetowa i Rozwoju 18804
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 22044
Komisja Oświaty i Kultury 18838
Komisja Sportu i Rekreacji 17716
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 15898
Urząd 103120
Statut Miasta 8461
Regulamin organizacyjny 50443
Kierownictwo Urzędu 50960
Wydziały i stanowiska 45251
Straż Miejska 25952
Urząd Stanu Cywilnego 17155
Wydział Edukacji 16881
Wydział Finansowy 24662
Wydział Mienia Komunalnego 30373
Wydział Organizacyjny 23474
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 21097
Wydział Polityki Społecznej 16214
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 21762
Wydział Strategii i Rozwoju 19300
Wydział Świadczeń 42167
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4995
Biuro Prawne 6992
Biuro Prezydenta 8676
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9805
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1819
Struktura organizacyjna 16576
Kontakt 50012
Telefony i e-maile 44674
Konta bankowe 36782
Jednostki organizacyjne 49115
Jednostki budżetowe 24913
Jednostki posiadające osobowość prawną 21693
Spółki w nadzorze właścicielskim 1667
Zasady kształtowania wynagrodzeń 830
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 314743
Wydziały / Stanowiska 275069
Lista spraw 388424
Skargi i wnioski 1646
Petycje 5001
Ogłoszenia o naborze 287435
Ogłoszenia aktualne 107681
Ogłoszenia w toku 168279
Wyniki naboru 245743
Dokumenty do pobrania 9391
Akty prawne 430814
Zarządzenia Prezydenta 838841
Uchwały Rady Miasta 853067
Projekty Uchwał Rady Miasta 178589
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 27151
Wykaz mienia 6860
Pomoc publiczna 6023
Budżet 2018 4467
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1194
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 404
Opinie dotyczące budżetu 893
Budżet 2017 11128
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3494
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1133
Opinie dotyczące budżetu 2480
Budżet 2016 11941
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4401
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1685
Opinie dotyczące budżetu 1903
Budżet 2015 19499
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5672
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2615
Opinie dotyczące budżetu 2063
Budżet 2014 14842
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6888
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3178
Opinie dotyczące budżetu 3384
Budżet 2013 15941
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5756
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4111
Opinie dotyczące budżetu 2784
Budżet 2012 20268
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3770
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4927
Opinie dotyczące budżetu 2819
Budżet 2011 22541
Informacje 3000
Oświadczenia majątkowe 39537
Rada Miasta Ełku 11771
2018 1213
2017 4014
2016 3601
2015 5767
2014 6561
2013 4209
2011 5292
2012 4137
2010 8128
2008 3629
2009 4882
2007 2577
2006 4179
2005 2223
2003 8028
2004 2223
Urząd Miasta Ełku 31528
2018 1975
2017 4813
2016 4175
2015 4109
2014 4160
2013 5355
2012 4317
2011 3925
2010 5834
2009 5110
2008 3504
2007 2618
2006 2750
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 18283
2018 1484
2017 5694
2016 3852
2015 7077
2014 3473
2013 4881
2012 4849
2011 2082
2010 4487
2007 3350
2008 4856
2006 3188
2009 8800
Oświata publiczna 1883
Przedszkola 624
Szkoły 381
Rekrutacja 635
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 240
Uchwały 1210
Zarządzenia 1156
Stypendia 182
szkolne - socjalne 68
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 73
Granty 55
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2015
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 302
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2051
Akty prawne Miasta Ełku 364
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 319
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 82721
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 389896
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 81062
Nieruchomości przeznaczone do najmu 108050
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 292
Oferty Inwestycyjne 45844
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41542
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21692
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 120601
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 50779
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 48328
Inne opracowania planistyczne i programy 7799
Strategie, raporty, opracowania 51273
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1400
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 976
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1115
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1811
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1251
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 5906
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 6068
Program Rewitalizacji Ełku 11923
Program Opieki nad Zabytkami 1057
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 3533
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2473
Kontrole 16030
AUDYT WEWNĘTRZNY 3462
Komisja Rewizyjna 9798
Kontrole zewnętrzne 3793
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 533
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 2443
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 3695
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4181
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 9125
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4185
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8814
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7157
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 12334
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9653
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9425
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6703
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5134
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4770
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7417
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1661
Plany 3857
Sprawozdania 3279
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22610
Zamówienia publiczne 389605
Zamówienia publiczne aktualne 128516
Zamówienia publiczne w toku 115933
Zamówienia publiczne archiwalne 212542
Wyniki zamówień publicznych 225000
Wyniki innych postępowań 32510
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 351529
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7169
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1392
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 1420
Informacja o stanie środowiska 4437
Informacje nieudostępniane 10506
Inicjatywa lokalna 9750
Inne ogłoszenia 242374
Gospodarka wodna 284
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1458
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 183
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1118
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 988
Straż Miejska 18463
Status prawny 3694
Zakres działania i kompetencje 4689
Kontakt 5363
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41559
Dokumenty konkursowe 78163
Dokumenty programowe 22497
Konsultacje Społeczne z NGO 3532
Ogłoszenia i komunikaty 50656
Rada Pożytku 3808
Roczne Programy Współpracy 4975
Wyniki konkursów 112879
Wzory dokumentów 3975
Logo Miasta 1276
Zarządzanie Energią 7217
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3255
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2641
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2780
Zgromadzenia 3161
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3150
Aktualności 6409
ZIT BIS Ełk 2626
Komitet Sterujący 2265
Nabór wniosków 5490
Dokumenty do pobrania 3054
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1866

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8148
Strona główna 28095
Instrukcja korzystania z BIP 11162
O Biuletynie 8660
Rejestr zmian 1357447
Redakcja Biuletynu 10051
Instrukcja obsługi 6637
Pliki do pobrania 32908
Mapa serwisu 6935
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 649431
Zamówienia publiczne aktualne 172564
Zamówienia publiczne w toku 116278
Zamówienia publiczne archiwalne 244619
Wyniki zamówień publicznych 263808
Wyniki innych postępowań 30592
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55939
Dialog Techniczny 54157
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 30191
e-Urząd 215
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3652
Informacje o naborze 278997
Aktualności 133729
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku