ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 22672
Katalog usług 4480
Strefa mieszkańca 4704
Strefa przedsiębiorcy 2361
SERWAL 2159
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3428
Wymagania 1858
Dla niesłyszących 8414
Ochrona danych osobowych 1679
Wybory 21008
2018 - Wybory Samorządowe 5504
Nowe okręgi wyborcze 9723
Stałe obwody głosowania 3487
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5264
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3708
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2909
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4218
2016-2019 Wybory ławników 1972
2014 - Wybory Samorządowe 8745
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6179
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7461
2011-2014 Wybory ławników 2567
2010 - Wybory Samorządowe 12704
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5117
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5592
Organy Miasta 59448
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 82757
Stanowiska Rady Miasta 9366
Kluby Radnych 9605
Skład Rady Miasta 12685
Komisje 9450
Komisja Rewizyjna 19912
Komisja Budżetowa i Rozwoju 20780
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 23989
Komisja Oświaty i Kultury 20668
Komisja Sportu i Rekreacji 19557
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 17457
Urząd 104691
Statut Miasta 8723
Regulamin organizacyjny 52804
Kierownictwo Urzędu 52297
Wydziały i stanowiska 45659
Straż Miejska 26989
Urząd Stanu Cywilnego 17795
Wydział Edukacji 17637
Wydział Finansowy 25859
Wydział Mienia Komunalnego 31545
Wydział Organizacyjny 24747
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 22032
Wydział Polityki Społecznej 16748
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 22684
Wydział Strategii i Rozwoju 19863
Wydział Świadczeń 44574
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5197
Biuro Prawne 7229
Biuro Prezydenta 9176
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10132
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1983
Struktura organizacyjna 16940
Kontakt 51330
Telefony i e-maile 46529
Konta bankowe 37904
Jednostki organizacyjne 49666
Jednostki budżetowe 25378
Jednostki posiadające osobowość prawną 22011
Spółki w nadzorze właścicielskim 1980
Zasady kształtowania wynagrodzeń 985
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 342770
Wydziały / Stanowiska 290592
Lista spraw 411338
Skargi i wnioski 1790
Petycje 5610
Ogłoszenia o naborze 294524
Ogłoszenia aktualne 108767
Ogłoszenia w toku 170505
Wyniki naboru 251716
Dokumenty do pobrania 9566
Akty prawne 467945
Zarządzenia Prezydenta 880742
Uchwały Rady Miasta 904438
Projekty Uchwał Rady Miasta 207688
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 27568
Wykaz mienia 7108
Pomoc publiczna 6274
Budżet 2019 168
Budżet 2018 6309
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1734
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 639
Opinie dotyczące budżetu 1335
Budżet 2017 12845
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4121
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1354
Opinie dotyczące budżetu 2979
Budżet 2016 13240
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4867
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1837
Opinie dotyczące budżetu 2161
Budżet 2015 20400
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6072
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2755
Opinie dotyczące budżetu 2179
Budżet 2014 15444
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7199
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3291
Opinie dotyczące budżetu 3495
Budżet 2013 16068
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5824
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4162
Opinie dotyczące budżetu 2838
Budżet 2012 20354
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3800
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4959
Opinie dotyczące budżetu 2855
Budżet 2011 22606
Informacje 3035
Oświadczenia majątkowe 40489
Rada Miasta Ełku 12123
2018 2174
2017 4441
2016 3760
2015 6041
2014 7011
2013 4432
2011 5518
2012 4245
2010 8323
2008 3748
2009 5031
2007 2682
2006 4303
2005 2298
2003 8501
2004 2305
Urząd Miasta Ełku 32128
2018 3012
2017 5410
2016 4371
2015 4270
2014 4306
2013 5603
2012 4482
2011 4116
2010 6024
2009 5315
2008 3606
2007 2719
2006 2849
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 18820
2018 2305
2017 6516
2016 4019
2015 7417
2014 3634
2013 5148
2012 4987
2011 2156
2010 4634
2007 3469
2008 5062
2006 3303
2009 9111
Oświata publiczna 2302
Przedszkola 734
Szkoły 474
Rekrutacja 698
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 288
Uchwały 1851
Zarządzenia 2309
Stypendia 377
szkolne - socjalne 91
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 85
Granty 73
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2161
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 420
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2371
Akty prawne Miasta Ełku 495
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 422
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 84085
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 405433
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 84232
Nieruchomości przeznaczone do najmu 112925
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 631
Oferty Inwestycyjne 46971
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 42060
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 22612
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 122919
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 53325
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 51735
Inne opracowania planistyczne i programy 7990
Strategie, raporty, opracowania 52112
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1521
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 1451
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1218
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2001
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1427
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 6788
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 6951
Program Rewitalizacji Ełku 13198
Program Opieki nad Zabytkami 1261
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 4177
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2825
Kontrole 16364
AUDYT WEWNĘTRZNY 3543
Komisja Rewizyjna 10224
Kontrole zewnętrzne 3890
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 934
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 3038
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 4216
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4468
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 9896
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4378
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 9224
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7497
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 12877
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10009
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9750
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6995
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5308
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4928
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7684
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1706
Plany 4115
Sprawozdania 3501
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23163
Zamówienia publiczne 411016
Zamówienia publiczne aktualne 139206
Zamówienia publiczne w toku 128653
Zamówienia publiczne archiwalne 229570
Wyniki zamówień publicznych 238065
Wyniki innych postępowań 42007
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 369508
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7926
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1584
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 1956
Informacja o stanie środowiska 4725
Informacje nieudostępniane 10638
Inicjatywa lokalna 10166
Inne ogłoszenia 249110
Gospodarka wodna 434
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1728
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 361
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1320
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1163
Straż Miejska 18722
Status prawny 3782
Zakres działania i kompetencje 4796
Kontakt 5380
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41882
Dokumenty konkursowe 79849
Dokumenty programowe 23253
Konsultacje Społeczne z NGO 3963
Ogłoszenia i komunikaty 51744
Rada Pożytku 4104
Roczne Programy Współpracy 5447
Wyniki konkursów 117740
Wzory dokumentów 4251
Logo Miasta 1426
Zarządzanie Energią 7467
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3394
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2789
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2864
Zgromadzenia 3419
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3302
Aktualności 7295
ZIT BIS Ełk 2774
Komitet Sterujący 2566
Nabór wniosków 6467
Dokumenty do pobrania 3382
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1982

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8300
Strona główna 28229
Instrukcja korzystania z BIP 11294
O Biuletynie 8774
Rejestr zmian 1398535
Redakcja Biuletynu 10210
Instrukcja obsługi 6800
Pliki do pobrania 33240
Mapa serwisu 7052
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 683962
Zamówienia publiczne aktualne 190028
Zamówienia publiczne w toku 131641
Zamówienia publiczne archiwalne 265069
Wyniki zamówień publicznych 285530
Wyniki innych postępowań 41273
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55979
Dialog Techniczny 55414
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 30806
e-Urząd 233
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3781
Informacje o naborze 282560
Aktualności 135939
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku