ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 23184
Katalog usług 4689
Strefa mieszkańca 4846
Strefa przedsiębiorcy 2432
SERWAL 2200
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3539
Wymagania 1920
Dla niesłyszących 8476
Ochrona danych osobowych 1895
Wybory 21622
2018 - Wybory Samorządowe 9053
Nowe okręgi wyborcze 11668
Stałe obwody głosowania 3801
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5494
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3866
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2968
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4280
2016-2019 Wybory ławników 2032
2014 - Wybory Samorządowe 9073
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6396
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7537
2011-2014 Wybory ławników 2585
2010 - Wybory Samorządowe 12859
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5204
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5633
Organy Miasta 60053
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 446
Radni 242
Kluby radnych 69
Oświadczenia majątkowe 36
Dyżury 27
Interpelacje 11
Petycje 13
Harmonogram sesji 67
Projekty uchwał 31
Materiały sesyjne 42
Porządek obrad 82
Czasowy rejestr zdarzeń 14
Głosowania 10
Pliki wideo 14
Uchwały 23
Komisje 41
Komisja Rewizyjna 19
Skład 19
Porządek Obrad 15
Czasowy rejestr zdarzeń 6
Głosowania 5
Pliki wideo 7
Komisja skarg, wniosków i petycji 17
Skład 14
Porządek obrad 6
Czasowy rejestr zdarzeń 17
Głosowania 10
Pliki wideo 7
Rada Miasta Ełku 84901
Stanowiska Rady Miasta 9579
Kluby Radnych 9781
Skład Rady Miasta 13161
Komisje 9553
Komisja Rewizyjna 20690
Komisja Budżetowa i Rozwoju 21758
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 24896
Komisja Oświaty i Kultury 21697
Komisja Sportu i Rekreacji 20449
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 18324
Urząd 105385
Statut Miasta 8864
Regulamin organizacyjny 54267
Kierownictwo Urzędu 52993
Wydziały i stanowiska 45837
Straż Miejska 27580
Urząd Stanu Cywilnego 18089
Wydział Edukacji 17910
Wydział Finansowy 26615
Wydział Mienia Komunalnego 32162
Wydział Organizacyjny 25382
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 22553
Wydział Polityki Społecznej 17024
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 23133
Wydział Strategii i Rozwoju 20216
Wydział Świadczeń 46125
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5277
Biuro Prawne 7329
Biuro Prezydenta 9450
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10320
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2062
Struktura organizacyjna 17115
Kontakt 51953
Telefony i e-maile 47568
Konta bankowe 38445
Jednostki organizacyjne 49938
Jednostki budżetowe 25554
Jednostki posiadające osobowość prawną 22178
Spółki w nadzorze właścicielskim 2146
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1042
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 359511
Wydziały / Stanowiska 301900
Lista spraw 426695
Skargi i wnioski 1885
Petycje 5874
Ogłoszenia o naborze 298819
Ogłoszenia aktualne 109560
Ogłoszenia w toku 171754
Wyniki naboru 255677
Dokumenty do pobrania 9628
Akty prawne 495400
Zarządzenia Prezydenta 915565
Uchwały Rady Miasta 948398
Projekty Uchwał Rady Miasta 229937
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 27794
Wykaz mienia 7258
Pomoc publiczna 6369
Budżet 2019 275
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2
Opinie dotyczące budżetu 1
Budżet 2018 7338
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2065
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 736
Opinie dotyczące budżetu 1528
Budżet 2017 13841
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4598
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1489
Opinie dotyczące budżetu 3289
Budżet 2016 14046
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5233
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1898
Opinie dotyczące budżetu 2337
Budżet 2015 21002
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6310
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2826
Opinie dotyczące budżetu 2276
Budżet 2014 15747
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7361
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3347
Opinie dotyczące budżetu 3559
Budżet 2013 16109
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5865
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4178
Opinie dotyczące budżetu 2862
Budżet 2012 20442
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3814
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4971
Opinie dotyczące budżetu 2861
Budżet 2011 22658
Informacje 3059
Oświadczenia majątkowe 40993
Rada Miasta Ełku 12293
2018 2709
2017 4623
2016 3828
2015 6135
2014 7235
2013 4553
2011 5635
2012 4282
2010 8402
2008 3778
2009 5083
2007 2747
2006 4366
2005 2324
2003 8694
2004 2347
Urząd Miasta Ełku 32449
2018 3485
2017 5736
2016 4466
2015 4340
2014 4386
2013 5686
2012 4514
2011 4157
2010 6068
2009 5381
2008 3643
2007 2753
2006 2878
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 19050
2018 2749
2017 6888
2016 4090
2015 7523
2014 3681
2013 5213
2012 5036
2011 2181
2010 4678
2007 3523
2008 5125
2006 3337
2009 9225
Oświata publiczna 2458
Przedszkola 780
Szkoły 526
Rekrutacja 750
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 312
Uchwały 2148
Zarządzenia 2864
Stypendia 482
szkolne - socjalne 101
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 90
Granty 92
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2274
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 526
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2547
Akty prawne Miasta Ełku 605
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 502
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 84789
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 415574
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 86452
Nieruchomości przeznaczone do najmu 115894
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 835
Oferty Inwestycyjne 47695
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 42356
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 23231
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 124003
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 54802
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 53942
Inne opracowania planistyczne i programy 8227
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 71
Strategie, raporty, opracowania 52547
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1581
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 1710
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1259
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2122
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1514
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 7345
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 7528
Program Rewitalizacji Ełku 14082
Program Opieki nad Zabytkami 1370
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 4558
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 3088
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 25
Kontrole 16485
AUDYT WEWNĘTRZNY 3585
Komisja Rewizyjna 10461
Kontrole zewnętrzne 3911
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 1145
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 3374
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 4545
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4674
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 10333
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4462
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 9499
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7710
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 13111
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10178
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9928
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7180
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5409
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5003
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7805
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1726
Plany 4245
Sprawozdania 3594
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23438
Zamówienia publiczne 426864
Zamówienia publiczne aktualne 149069
Zamówienia publiczne w toku 138974
Zamówienia publiczne archiwalne 244027
Wyniki zamówień publicznych 248236
Wyniki innych postępowań 51134
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 380937
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8375
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1673
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 2318
Informacja o stanie środowiska 4892
Informacje nieudostępniane 10693
Inicjatywa lokalna 10338
Inne ogłoszenia 253559
Gospodarka wodna 480
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1792
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 433
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1367
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1215
Straż Miejska 18880
Status prawny 3835
Zakres działania i kompetencje 4868
Kontakt 5384
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 42099
Dokumenty konkursowe 80935
Dokumenty programowe 23592
Konsultacje Społeczne z NGO 4206
Ogłoszenia i komunikaty 52391
Rada Pożytku 4279
Roczne Programy Współpracy 5762
Wyniki konkursów 120923
Wzory dokumentów 4446
Logo Miasta 1491
Zarządzanie Energią 7564
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3501
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2835
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2922
Zgromadzenia 3576
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3377
Aktualności 7888
ZIT BIS Ełk 2849
Komitet Sterujący 2722
Nabór wniosków 7109
Dokumenty do pobrania 3587
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2028

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8376
Strona główna 28292
Instrukcja korzystania z BIP 11356
O Biuletynie 8836
Rejestr zmian 1434049
Redakcja Biuletynu 10283
Instrukcja obsługi 6855
Pliki do pobrania 33374
Mapa serwisu 7115
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 706017
Zamówienia publiczne aktualne 204096
Zamówienia publiczne w toku 145197
Zamówienia publiczne archiwalne 281638
Wyniki zamówień publicznych 304058
Wyniki innych postępowań 51433
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55994
Dialog Techniczny 56131
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 31033
e-Urząd 237
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3838
Informacje o naborze 284243
Aktualności 137307
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu