ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 19978
Katalog usług 3740
Strefa mieszkańca 3982
Strefa przedsiębiorcy 1998
SERWAL 1866
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2858
Wymagania 1565
Dla niesłyszących 7980
Ochrona danych osobowych 110
Wybory 19506
2018 - Wybory Samorządowe 180
Nowe okręgi wyborcze 6941
Stałe obwody głosowania 2813
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4354
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3257
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2601
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3800
2016-2019 Wybory ławników 1722
2014 - Wybory Samorządowe 7959
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5563
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6957
2011-2014 Wybory ławników 2453
2010 - Wybory Samorządowe 12144
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4885
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5348
Organy Miasta 57589
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 76807
Stanowiska Rady Miasta 8387
Kluby Radnych 8956
Skład Rady Miasta 11627
Komisje 9012
Komisja Rewizyjna 16663
Komisja Budżetowa i Rozwoju 16645
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 19522
Komisja Oświaty i Kultury 16493
Komisja Sportu i Rekreacji 15446
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 13893
Urząd 101137
Statut Miasta 8226
Regulamin organizacyjny 47569
Kierownictwo Urzędu 49145
Wydziały i stanowiska 44753
Straż Miejska 24492
Urząd Stanu Cywilnego 16337
Wydział Edukacji 16284
Wydział Finansowy 22997
Wydział Mienia Komunalnego 28857
Wydział Organizacyjny 21988
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 19704
Wydział Polityki Społecznej 15611
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 20719
Wydział Strategii i Rozwoju 18533
Wydział Świadczeń 39300
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4731
Biuro Prawne 6741
Biuro Prezydenta 8010
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9459
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1628
Struktura organizacyjna 16064
Kontakt 48437
Telefony i e-maile 42431
Konta bankowe 35333
Jednostki organizacyjne 48433
Jednostki budżetowe 24421
Jednostki posiadające osobowość prawną 21248
Spółki w nadzorze właścicielskim 1184
Zasady kształtowania wynagrodzeń 622
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 282388
Wydziały / Stanowiska 257369
Lista spraw 359872
Skargi i wnioski 1468
Petycje 4399
Ogłoszenia o naborze 277324
Ogłoszenia aktualne 105837
Ogłoszenia w toku 164739
Wyniki naboru 236716
Dokumenty do pobrania 9170
Akty prawne 388468
Zarządzenia Prezydenta 786978
Uchwały Rady Miasta 786192
Projekty Uchwał Rady Miasta 137713
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 26557
Wykaz mienia 6537
Pomoc publiczna 5691
Budżet 2018 2795
Wieloletnia Prognoza Finansowa 703
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 250
Opinie dotyczące budżetu 492
Budżet 2017 9193
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2723
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 899
Opinie dotyczące budżetu 1880
Budżet 2016 10678
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3804
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1507
Opinie dotyczące budżetu 1629
Budżet 2015 18452
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5151
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2430
Opinie dotyczące budżetu 1892
Budżet 2014 14187
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6409
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3019
Opinie dotyczące budżetu 3219
Budżet 2013 15781
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5629
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4023
Opinie dotyczące budżetu 2713
Budżet 2012 20157
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3724
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4875
Opinie dotyczące budżetu 2777
Budżet 2011 22452
Informacje 2941
Oświadczenia majątkowe 38336
Rada Miasta Ełku 11419
2018 532
2017 3544
2016 3398
2015 5535
2014 6230
2013 4066
2011 5125
2012 4029
2010 7933
2008 3506
2009 4753
2007 2474
2006 4068
2005 2147
2003 7646
2004 2130
Urząd Miasta Ełku 30695
2018 1007
2017 4279
2016 3985
2015 3997
2014 4006
2013 5145
2012 4211
2011 3774
2010 5688
2009 4966
2008 3409
2007 2525
2006 2632
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 17632
2018 814
2017 5007
2016 3652
2015 6811
2014 3374
2013 4650
2012 4708
2011 2000
2010 4368
2007 3241
2008 4661
2006 3069
2009 8514
Oświata publiczna 1442
Przedszkola 420
Szkoły 270
Rekrutacja 451
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 173
Uchwały 548
Zarządzenia 465
Stypendia 130
szkolne - socjalne 44
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 50
Granty 38
Oświata niepubliczna 1801
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 183
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 1651
Akty prawne Miasta Ełku 245
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 189
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 80903
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 368988
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 76636
Nieruchomości przeznaczone do najmu 100925
Oferty Inwestycyjne 44139
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 40783
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20743
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 117504
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 47145
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43444
Inne opracowania planistyczne i programy 7460
Strategie, raporty, opracowania 50225
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1221
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 474
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1013
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1614
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1118
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 5066
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 5206
Program Rewitalizacji Ełku 10175
Program Opieki nad Zabytkami 893
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 2874
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2055
Kontrole 15237
AUDYT WEWNĘTRZNY 3346
Komisja Rewizyjna 9358
Kontrole zewnętrzne 3569
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 187
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 1737
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 3115
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 3887
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 8254
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3988
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8315
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 6786
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 11748
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9257
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9021
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6388
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4977
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4555
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7046
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1556
Plany 3542
Sprawozdania 3005
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21854
Zamówienia publiczne 364455
Zamówienia publiczne aktualne 117417
Zamówienia publiczne w toku 102227
Zamówienia publiczne archiwalne 193027
Wyniki zamówień publicznych 211471
Wyniki innych postępowań 23662
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 325871
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6067
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1047
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 622
Informacja o stanie środowiska 4008
Informacje nieudostępniane 10277
Inicjatywa lokalna 9345
Inne ogłoszenia 233991
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 45
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 20
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 20
Straż Miejska 18122
Status prawny 3574
Zakres działania i kompetencje 4506
Kontakt 5346
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41142
Dokumenty konkursowe 75930
Dokumenty programowe 21655
Konsultacje Społeczne z NGO 3177
Ogłoszenia i komunikaty 48891
Rada Pożytku 3459
Roczne Programy Współpracy 4492
Wyniki konkursów 106662
Wzory dokumentów 3503
Logo Miasta 1084
Zarządzanie Energią 6900
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3065
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2494
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2655
Zgromadzenia 2876
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2911
Aktualności 5401
ZIT BIS Ełk 2402
Komitet Sterujący 1925
Nabór wniosków 4416
Dokumenty do pobrania 2570
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1654

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7980
Strona główna 27898
Instrukcja korzystania z BIP 10943
O Biuletynie 8481
Rejestr zmian 1310657
Redakcja Biuletynu 9842
Instrukcja obsługi 6442
Pliki do pobrania 32352
Mapa serwisu 6749
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 606777
Zamówienia publiczne aktualne 152606
Zamówienia publiczne w toku 98844
Zamówienia publiczne archiwalne 220129
Wyniki zamówień publicznych 237870
Wyniki innych postępowań 20334
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55907
Dialog Techniczny 52170
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 28963
e-Urząd 200
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3366
Informacje o naborze 274564
Aktualności 130987
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu