ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 21055
Katalog usług 3994
Strefa mieszkańca 4273
Strefa przedsiębiorcy 2126
SERWAL 1985
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3065
Wymagania 1673
Dla niesłyszących 8132
Ochrona danych osobowych 882
Wybory 19701
2018 - Wybory Samorządowe 343
Nowe okręgi wyborcze 7099
Stałe obwody głosowania 2927
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4650
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3370
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2684
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3926
2016-2019 Wybory ławników 1802
2014 - Wybory Samorządowe 8165
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5772
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7125
2011-2014 Wybory ławników 2492
2010 - Wybory Samorządowe 12309
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4982
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5420
Organy Miasta 58254
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 78993
Stanowiska Rady Miasta 8838
Kluby Radnych 9183
Skład Rady Miasta 11952
Komisje 9167
Komisja Rewizyjna 17740
Komisja Budżetowa i Rozwoju 18024
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 21098
Komisja Oświaty i Kultury 17910
Komisja Sportu i Rekreacji 16825
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 15367
Urząd 102508
Statut Miasta 8406
Regulamin organizacyjny 49570
Kierownictwo Urzędu 50379
Wydziały i stanowiska 45116
Straż Miejska 25464
Urząd Stanu Cywilnego 16888
Wydział Edukacji 16713
Wydział Finansowy 24027
Wydział Mienia Komunalnego 29860
Wydział Organizacyjny 22992
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 20528
Wydział Polityki Społecznej 16034
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 21408
Wydział Strategii i Rozwoju 19041
Wydział Świadczeń 40947
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4902
Biuro Prawne 6925
Biuro Prezydenta 8462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9706
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1737
Struktura organizacyjna 16448
Kontakt 49503
Telefony i e-maile 44037
Konta bankowe 36412
Jednostki organizacyjne 48898
Jednostki budżetowe 24743
Jednostki posiadające osobowość prawną 21557
Spółki w nadzorze właścicielskim 1560
Zasady kształtowania wynagrodzeń 744
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 303607
Wydziały / Stanowiska 268404
Lista spraw 378521
Skargi i wnioski 1587
Petycje 4770
Ogłoszenia o naborze 283517
Ogłoszenia aktualne 107050
Ogłoszenia w toku 167141
Wyniki naboru 242772
Dokumenty do pobrania 9317
Akty prawne 416466
Zarządzenia Prezydenta 819034
Uchwały Rady Miasta 829437
Projekty Uchwał Rady Miasta 162010
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 26990
Wykaz mienia 6762
Pomoc publiczna 5942
Budżet 2018 3820
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1019
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 348
Opinie dotyczące budżetu 705
Budżet 2017 10246
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3159
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1048
Opinie dotyczące budżetu 2231
Budżet 2016 11480
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4182
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1625
Opinie dotyczące budżetu 1796
Budżet 2015 19198
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5521
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2567
Opinie dotyczące budżetu 1995
Budżet 2014 14674
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6726
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3138
Opinie dotyczące budżetu 3333
Budżet 2013 15897
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5692
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4085
Opinie dotyczące budżetu 2760
Budżet 2012 20241
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3751
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4906
Opinie dotyczące budżetu 2802
Budżet 2011 22510
Informacje 2980
Oświadczenia majątkowe 39165
Rada Miasta Ełku 11658
2018 1035
2017 3809
2016 3518
2015 5706
2014 6447
2013 4172
2011 5248
2012 4116
2010 8083
2008 3603
2009 4837
2007 2543
2006 4139
2005 2202
2003 7937
2004 2206
Urząd Miasta Ełku 31239
2018 1599
2017 4613
2016 4099
2015 4081
2014 4115
2013 5289
2012 4288
2011 3903
2010 5803
2009 5080
2008 3480
2007 2598
2006 2715
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 18030
2018 1259
2017 5457
2016 3780
2015 7010
2014 3453
2013 4793
2012 4825
2011 2069
2010 4461
2007 3322
2008 4789
2006 3174
2009 8747
Oświata publiczna 1764
Przedszkola 569
Szkoły 334
Rekrutacja 573
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 211
Uchwały 893
Zarządzenia 882
Stypendia 160
szkolne - socjalne 58
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 63
Granty 51
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 1943
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 252
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 1890
Akty prawne Miasta Ełku 305
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 268
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 82139
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 383381
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 79578
Nieruchomości przeznaczone do najmu 105780
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 160
Oferty Inwestycyjne 45299
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41290
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21318
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 119470
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 49686
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 46816
Inne opracowania planistyczne i programy 7660
Strategie, raporty, opracowania 50909
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1314
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 773
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1075
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1727
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1209
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 5567
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 5763
Program Rewitalizacji Ełku 11234
Program Opieki nad Zabytkami 999
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 3261
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2283
Kontrole 15881
AUDYT WEWNĘTRZNY 3429
Komisja Rewizyjna 9679
Kontrole zewnętrzne 3744
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 441
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 2146
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 3474
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4109
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 8867
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4133
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8640
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7082
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 12171
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9542
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9314
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6636
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5092
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4667
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7322
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1637
Plany 3757
Sprawozdania 3181
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22366
Zamówienia publiczne 380839
Zamówienia publiczne aktualne 124432
Zamówienia publiczne w toku 110798
Zamówienia publiczne archiwalne 205245
Wyniki zamówień publicznych 220524
Wyniki innych postępowań 29494
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 342871
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6748
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1285
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 1166
Informacja o stanie środowiska 4260
Informacje nieudostępniane 10401
Inicjatywa lokalna 9642
Inne ogłoszenia 239774
Gospodarka wodna 190
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1292
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 87
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1025
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 896
Straż Miejska 18352
Status prawny 3654
Zakres działania i kompetencje 4629
Kontakt 5359
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41431
Dokumenty konkursowe 77579
Dokumenty programowe 22339
Konsultacje Społeczne z NGO 3413
Ogłoszenia i komunikaty 50289
Rada Pożytku 3670
Roczne Programy Współpracy 4814
Wyniki konkursów 111189
Wzory dokumentów 3729
Logo Miasta 1201
Zarządzanie Energią 7099
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3199
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2585
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2745
Zgromadzenia 3058
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3098
Aktualności 5977
ZIT BIS Ełk 2536
Komitet Sterujący 2119
Nabór wniosków 5060
Dokumenty do pobrania 2805
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1780

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8092
Strona główna 28024
Instrukcja korzystania z BIP 11081
O Biuletynie 8587
Rejestr zmian 1341072
Redakcja Biuletynu 9975
Instrukcja obsługi 6547
Pliki do pobrania 32693
Mapa serwisu 6872
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 635497
Zamówienia publiczne aktualne 165405
Zamówienia publiczne w toku 110235
Zamówienia publiczne archiwalne 236540
Wyniki zamówień publicznych 255195
Wyniki innych postępowań 27024
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55932
Dialog Techniczny 53468
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 29741
e-Urząd 212
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3573
Informacje o naborze 277616
Aktualności 132906
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu