ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 22155
Katalog usług 4299
Strefa mieszkańca 4554
Strefa przedsiębiorcy 2281
SERWAL 2104
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3298
Wymagania 1788
Dla niesłyszących 8324
Ochrona danych osobowych 1433
Wybory 20136
2018 - Wybory Samorządowe 1735
Nowe okręgi wyborcze 7647
Stałe obwody głosowania 3084
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5039
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3569
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2811
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4140
2016-2019 Wybory ławników 1921
2014 - Wybory Samorządowe 8493
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6020
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7335
2011-2014 Wybory ławników 2545
2010 - Wybory Samorządowe 12550
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5055
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5525
Organy Miasta 58992
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 81348
Stanowiska Rady Miasta 9186
Kluby Radnych 9436
Skład Rady Miasta 12326
Komisje 9310
Komisja Rewizyjna 19086
Komisja Budżetowa i Rozwoju 19660
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 22982
Komisja Oświaty i Kultury 19563
Komisja Sportu i Rekreacji 18467
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 16574
Urząd 103907
Statut Miasta 8598
Regulamin organizacyjny 51589
Kierownictwo Urzędu 51639
Wydziały i stanowiska 45467
Straż Miejska 26509
Urząd Stanu Cywilnego 17468
Wydział Edukacji 17327
Wydział Finansowy 25285
Wydział Mienia Komunalnego 31016
Wydział Organizacyjny 24107
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 21602
Wydział Polityki Społecznej 16495
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 22261
Wydział Strategii i Rozwoju 19594
Wydział Świadczeń 43600
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5101
Biuro Prawne 7126
Biuro Prezydenta 8927
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9957
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1899
Struktura organizacyjna 16791
Kontakt 50736
Telefony i e-maile 45561
Konta bankowe 37396
Jednostki organizacyjne 49392
Jednostki budżetowe 25134
Jednostki posiadające osobowość prawną 21866
Spółki w nadzorze właścicielskim 1830
Zasady kształtowania wynagrodzeń 901
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 329084
Wydziały / Stanowiska 282627
Lista spraw 399136
Skargi i wnioski 1712
Petycje 5253
Ogłoszenia o naborze 290917
Ogłoszenia aktualne 108236
Ogłoszenia w toku 169181
Wyniki naboru 248560
Dokumenty do pobrania 9486
Akty prawne 448798
Zarządzenia Prezydenta 856999
Uchwały Rady Miasta 875380
Projekty Uchwał Rady Miasta 192293
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 27358
Wykaz mienia 7005
Pomoc publiczna 6153
Budżet 2019 76
Budżet 2018 5319
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1434
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 523
Opinie dotyczące budżetu 1169
Budżet 2017 11926
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3765
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1242
Opinie dotyczące budżetu 2693
Budżet 2016 12598
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4617
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1769
Opinie dotyczące budżetu 2029
Budżet 2015 19943
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5891
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2692
Opinie dotyczące budżetu 2123
Budżet 2014 15135
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7040
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3236
Opinie dotyczące budżetu 3434
Budżet 2013 16003
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5782
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4136
Opinie dotyczące budżetu 2817
Budżet 2012 20306
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3786
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4947
Opinie dotyczące budżetu 2837
Budżet 2011 22571
Informacje 3013
Oświadczenia majątkowe 40036
Rada Miasta Ełku 11949
2018 1620
2017 4259
2016 3689
2015 5948
2014 6828
2013 4333
2011 5426
2012 4195
2010 8244
2008 3692
2009 4960
2007 2631
2006 4246
2005 2264
2003 8328
2004 2262
Urząd Miasta Ełku 31853
2018 2523
2017 5120
2016 4271
2015 4188
2014 4232
2013 5491
2012 4405
2011 4016
2010 5935
2009 5234
2008 3558
2007 2673
2006 2803
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 18578
2018 1904
2017 6172
2016 3932
2015 7307
2014 3577
2013 5047
2012 4911
2011 2119
2010 4560
2007 3416
2008 4972
2006 3255
2009 8993
Oświata publiczna 2146
Przedszkola 689
Szkoły 436
Rekrutacja 674
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 265
Uchwały 1528
Zarządzenia 1741
Stypendia 296
szkolne - socjalne 80
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 78
Granty 61
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2083
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 358
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2211
Akty prawne Miasta Ełku 421
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 365
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 83407
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 397307
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 82550
Nieruchomości przeznaczone do najmu 110519
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 417
Oferty Inwestycyjne 46405
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41799
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 22168
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 121995
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 52063
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 49883
Inne opracowania planistyczne i programy 7891
Strategie, raporty, opracowania 51698
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1453
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 1173
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1163
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1935
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1314
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 6365
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 6478
Program Rewitalizacji Ełku 12621
Program Opieki nad Zabytkami 1141
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 3817
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2655
Kontrole 16202
AUDYT WEWNĘTRZNY 3499
Komisja Rewizyjna 10015
Kontrole zewnętrzne 3843
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 652
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 2718
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 3935
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4303
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 9516
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4286
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 8975
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7291
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 12569
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 9799
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 9541
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6828
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5215
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4829
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7521
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1679
Plany 3996
Sprawozdania 3399
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22876
Zamówienia publiczne 398077
Zamówienia publiczne aktualne 132785
Zamówienia publiczne w toku 120078
Zamówienia publiczne archiwalne 218251
Wyniki zamówień publicznych 229735
Wyniki innych postępowań 36159
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 360135
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7547
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1489
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 1676
Informacja o stanie środowiska 4568
Informacje nieudostępniane 10571
Inicjatywa lokalna 9989
Inne ogłoszenia 245830
Gospodarka wodna 354
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1618
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 269
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1232
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1091
Straż Miejska 18602
Status prawny 3729
Zakres działania i kompetencje 4742
Kontakt 5369
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 41713
Dokumenty konkursowe 79065
Dokumenty programowe 22954
Konsultacje Społeczne z NGO 3746
Ogłoszenia i komunikaty 51151
Rada Pożytku 3939
Roczne Programy Współpracy 5185
Wyniki konkursów 115241
Wzory dokumentów 4068
Logo Miasta 1355
Zarządzanie Energią 7348
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3330
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2721
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2817
Zgromadzenia 3291
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3229
Aktualności 6810
ZIT BIS Ełk 2711
Komitet Sterujący 2425
Nabór wniosków 5911
Dokumenty do pobrania 3214
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1921

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8233
Strona główna 28176
Instrukcja korzystania z BIP 11228
O Biuletynie 8716
Rejestr zmian 1375138
Redakcja Biuletynu 10141
Instrukcja obsługi 6745
Pliki do pobrania 33093
Mapa serwisu 6996
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 664362
Zamówienia publiczne aktualne 179974
Zamówienia publiczne w toku 122419
Zamówienia publiczne archiwalne 252173
Wyniki zamówień publicznych 272637
Wyniki innych postępowań 34772
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55965
Dialog Techniczny 54786
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 30532
e-Urząd 225
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3716
Informacje o naborze 280760
Aktualności 134816
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu