ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłata skarbowaDrukuj informacjęSprawa: Opłata skarbowa

Szczegóły informacji

Opłata skarbowa

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 10:10:51

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Kinga Krukowska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326104

Sposób załatwienia

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)  nastąpiły istotne zmiany w zakresie sposobu płatności oraz stawek opłaty skarbowej.
Najważniejsze z nich:
 • Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu   administracji publicznej podlegają:
 • a)     czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • b)     wydawanie na wniosek zaświadczenia,
 • c)      wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
 • Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Zniesiona została opłata skarbowa od podań, załączników, weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.
 • Wykreślone zostały weksle z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej.
 • Nastąpiła całkowita eliminacja możliwości zapłacenia opłaty skarbowej blankietami wekslowymi. Urząd nie skupuje starych blankietów wekslowych.
 • Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiąże się z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie  czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 • Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarte są w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 • Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej do dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 • Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane są do przekazywania  organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia  należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
 • Również sądy są zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od łożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
 • Zachowany został zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Objęte przedmiotową opłatą są wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w Części I Załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony min. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej, według stawki określonej w ust.53 w Części I tego Załącznika.
 • Składający wniosek lub dokument (pełnomocnictwo) albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty (oryginał) należnej opłaty skarbowej, który pozostawia  się w aktach sprawy .  Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowe, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub dokumentu (pełnomocnictwa), potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie    dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
 • Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy    wskazany we wniosku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszt opłaty pocztowej.
 • Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
 • Wpłaty można dokonywać  na konto Gminy Miasta  Ełk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PKO BP SA  74 1020 4724 00003702 0051 2699                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lub    w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku (pokój 58)
UWAGA:
§ 6. 1. W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:
1) wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii;
2) dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
3) pozostających w aktach - uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.
 
Jeżeli wniosek o zwrot opłaty skarbowej został złożony do organu, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia, organ, przekazując ten wniosek organowi podatkowemu, załącza dokumenty, o których mowa w ust. 1. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)
 
 

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia -  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012, Nr 1282 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (DZ.U. z 2007r. Nr187, poz. 1330)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Powichrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-16 10:10:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 10:10:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jakub Rybakiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 09:28:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony