ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek rolny od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek rolny od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek rolny od osób prawnych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 13:07:07

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy .

Osoba kontaktowa

Bożena Ganuszko

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter) 

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326164

Sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny  na formularzu DR - 1  oraz  załącznik  ZR-1 (jeżeli grunty stanowią współwłasność).
W przypadku powstania lub wygaśnięcia  obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia.
 
Uwaga!    Od 2017r. obowiązują nowe wzory deklaracji i załączników.
Do składanej deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji zgodnie ze wzorem wskazanym w DZ.U.2015 poz.2337
 
 Ulgi:       
1.      Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha –art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617) – przysługuje ulga 100% w podatku rolnym na okres 5 lat, w szóstym roku 75% ulgi; w siódmym roku-50% ulgi.
2.      Ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz służących ochronie środowiska – art. 13 w/w ustawy.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolniczym tj. posiadaczom gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Od 2012r. wnioski o zwrot tego podatku należy skłądać do organu podatkowego właściwego zw względu na miejsce położenia użytków rolnych w terminach: od dnia 1 lutego do 29 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - na wniosku określonym w załączniku niżej wymienionego rozporządzenia.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo potwierdzone  przez upoważnionego przez prezydenta miasta lub wójta pracownika urzędu miasta lub gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w roku 2006 wystawione od 1 stycznia 2006r.)
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
Wysokość podatku rolnego jest określana przez podatnika w deklaracji.
Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne klasy V , VI i VIz  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione  ustanowione    na użytkach rolnych  - z mocy ustawy o podatku rolnym. Termin płatności podatku rolnego określa art.6a ust.8 pkt.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ.U. z 2013r. poz.1381 z póź. zm.). Podatek płatny jest w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada każdego roku.
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie  na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynnościegzekucyjnych.
Obowiązek składania deklaracji DR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg  przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.
Od dnia 01.01.2006r. kwotę (ogółem) i raty podatku rolnego - wynikające z deklaracji DR-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych (art. 3 pkt.3(b) i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r poz. 613 ze zm)
 
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993) która wynosi: 52,44zł za 1q. i stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2017r.
 
 
 

Miejsce odbioru

 Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter) 

Wymagane Dokumenty

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny  na formularzu DR - 1  wraz z załącznikiem ZR-1 a w przypadku powstania lub wygaśnięcia  obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia oraz załączyć następujące dokumenty:
 •  akt notarialny
 •  umowa dzierżawy

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż 2 miesiące.

Opłaty

Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym ( Dz.U.z 2016 r. poz. 617).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  (DZ.U z 2015r. poz. 613 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. z 2009r. Nr68 poz. 886).
 • Uchwała Nr XXIX/283/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. - będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego za 2009r., która wynosi: 48,00 zł za 1 q.
 • Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 •  Uchwała Nr XXXIX/343/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie określone niniejszą uchwałą dotyczy gospodarstw rolnych i może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych lecz nie więcej niż 10 ha - art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku rolnym).
 • Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XX/181/08  Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DZ. U. z dnia 30 marca 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz.379 z póż. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na jeden litr oleju w 2017r. (DZ.U. z 2016r. poz 1934)
 • Komunikat Prezeza GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(MP2010.76.960)
 • Uchwała Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uchwała Nr XIII.121.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
 • Uchwała Nr Nr XXXVII.354.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • Uchwała Nr XXXVII.355.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okes 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
 • Uchwała Nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993) która wynosi: 52,44zł za 1q. i stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2017r.
 • Uchwała Nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Ganuszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 13:06:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 13:07:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 10:00:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony