ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek rolny od osób fizycznychDrukuj informacjęSprawa: Podatek rolny od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek rolny od osób fizycznych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 12:30:40

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku  Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326114, 7326255

Sposób załatwienia

Uwaga!   Od 2017r. obowiązuje nowy formularz informacji w sprawie podatku rolnego: IR-1
 
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku rolnego sporządzoną na formularzu (IR1) według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia   okoliczności    uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolniczym tj. posiadaczom gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Od 2012r. wnioski o zwrot tego podatku należy skłądać do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia użytków rolnych w terminach: od dnia 1 lutego do 29 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - na wniosku określonym w załączniku niżej wymienionego rozporządzenia.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta lub Wójta pracownika urzędu miasta lub gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w roku 2006 wystawione od 1 stycznia 2006r.)
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wysokość podatku rolnego jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.
Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych - z mocy ustawy o podatku rolnym.
Termin płatności podatku rolnego określa art.6a ust.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ.U.z 2017r. poz.1892).
Podatek płatny jest w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dnin od daty  otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia  czynności egzekucyjnych.
Obowiązek składania informacji IR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.
 
 
W roku 2018 obowiązuje średnia cena skupu żyta wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958) która wynosi: 52,49zł za 1q. i stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2018r.
 
 

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację IR-1 na podatek rolny oraz załączyć  następujące dokumenty:
 •     akt notarialny
 •     umowę dzierżawy

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2017r. poz.201 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym ( Dz.U.z 2017r. poz.1892).
 • Uchwałą Nr XXXIX/343/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie określone niniejszą uchwałą dotyczy gospodarstw rolnych i może dotyczyć nie więcej niż 20% pow. użytków rolnych, lecz nie więcej niż 10 ha - art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku rolnym).
 • Ustawa  z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015r. poz.1340)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na jeden litr oleju w 2018r. (DZ.U. z 2017r. poz 2215)
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów b ędącej podstawą do ustanowienia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958).
 •   Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Bizio
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 12:30:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 12:30:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 09:57:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony