ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDrukuj informacjęSprawa: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2015-04-24 09:13:19

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Marta Mitros, Agnieszka Dąbkowska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
Zgodnie z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Telefon kontaktowy

(87) 732 62 02, 732 61 68

Adres e-mail

m.mitros@um.elk.pl,
a.dabkowska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ełku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Ponadto zgodnie z art. 6m ust. 2 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ełku nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władających nieruchomością. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Złożona deklaracja jest weryfikowana pod względem kompletności oraz poprawności danych. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Ełku ma prawo określić w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja powinna być podpisana przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości). W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

                                 Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia sie sposób ustalania i wysokość stawki
                       opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
 
Składający deklarację są zobowiązani wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, miesięcznie przelewem na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy:
a) osoby fizyczne – do 5-go dnia każdego miesiąca,
b) pozostałe podmioty – do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
W placówkach Banku PKO BP S.A. wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat.
Po upływie terminu płatności nieopłaconej opłaty wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Uchwała nr XLI.398.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Uchwała nr XLI.397.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.
6. Uchwała nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Uchwała nr XXIX.273.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8. Uchwała nr XXIX.272.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Ełk.
9. Uchwała nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.
10. Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełku. (uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2016r.)
11. Uchwała nr XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Uchwała nr XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13.Uchwała nr XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14.Uchwała nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (uchwała obowiązuje od dnia 29.09.2017r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Dąbkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-24 09:00:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Niedzielska Elżbieta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-24 09:13:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 10:05:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony